Viborg El-Service ApS

Poppelvej 14

8800 Viborg


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/05/2016
Henrik Poulsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenViborg El-Service ApS
Poppelvej 14
8800 Viborg
CVR-nr:32076289
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Viborg El-Service ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

 

Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Viborg, den 30/05/2016

Direktion
Henrik Østergaard PoulsenRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Viborg El-Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Viborg El-Service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Viborg, 30/05/2016Morten Nørgaard
registreret revisor
midt revision
CVR: 28397216

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat
Bruttoresultat indeholder nettoomsætning og vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen
indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler m.v.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, pensioner samt sociale omkostninger m.v. til selskabets
personale.

 

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renter og kursreguleringer.

 

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

 

 

 

Balance

Materielle anlægsaktiver            
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.             
            
Kostpris omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klart til at blive taget i brug.             
            
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over    aktivernes forventede brugstid, der udgør:            
            
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                                              5 år
            
Aktiver med en kostpris på under 12.800 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i   
anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskelllen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved
salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Udskudte skatteaktiver og - forpligtelser
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles i balancen til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 1.017.725 1.149.323
Personaleomkostninger 1 -443.529 -684.356
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -28.408 -75.562
Resultat af ordinær primær drift 545.788 389.405
     Andre finansielle omkostninger -10.740 -8.624
Ordinært resultat før skat 535.048 380.781
Skat af årets resultat -120.706 -98.626
Årets resultat 414.342 282.155
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 500.000 300.000
Overført resultat -85.658 -17.845
I alt 414.342 282.155

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 159.137 105.700
Materielle anlægsaktiver i alt 159.137 105.700
Anlægsaktiver i alt 159.137 105.700
Fremstillede varer og handelsvarer 38.000 39.000
Varebeholdninger i alt 38.000 39.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 315.185 262.434
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.645.202 1.228.202
Tilgodehavender i alt 1.960.387 1.490.636
Likvide beholdninger 73.870 3.470
Omsætningsaktiver i alt 2.072.257 1.533.106
Aktiver i alt 2.231.394 1.638.806

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 46.333 131.991
Forslag til udbytte 500.000 300.000
Egenkapital i alt 671.333 556.991
Hensættelse til udskudt skat 3.700 0
Hensatte forpligtelser i alt 3.700 0
Gæld til banker 0 71.895
Leverandører af varer og tjenesteydelser 22.604 5.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 426.170 25.044
Skyldig selskabsskat 117.006 101.626
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 990.581 878.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.556.361 1.081.815
Gældsforpligtelser i alt 1.556.361 1.081.815
Passiver i alt 2.231.394 1.638.806

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 131.991 300.000 556.991
Betalt udbytte 0 0 -300.000 -300.000
Årets resultat 0 -85.658 500.000 414.342
Egenkapital, ultimo 125.000 46.333 500.000 671.333

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 369.345 606.526
Pensionsbidrag 63.068 64.282
Andre omkostninger til social sikring 11.116 13.548
  443.529 684.356

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er udførsel af el-installatøropgaver.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet Henrik Poulsen Holding Viborg ApS som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den eventuelle forpligtelse til at indeholde kildeskat på udbytter.

 

Hæftelsen udgør estimeret maksimalt 235 t.kr.

 

Garantiforpligtelser

Der påhviler selskabet de for branchen almindelige garantiforpligtelser.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed midt revision Toldboden 3 8800 Viborg 320762892015-01-012015-12-31 320762892015-01-012015-12-310 320762892015-01-012015-12-311 320762892014-01-012014-12-31 320762892015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 320762892014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 320762892015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320762892014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320762892015-12-31 320762892014-12-31 320762892015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 320762892015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 320762892015-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 320762892015-01-01 320762892015-01-012015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 320762892015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320762892015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 320762892015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 320762892015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320762892015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK