Bogholderie ApS

Højlundsvej 4

7800 Skive


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/06/2019
Tom Christensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBogholderie ApS
Højlundsvej 4
7800 Skive
Telefonnummer:20834444
e-mailadresse:kontor@bogholderie.dk
CVR-nr:36561688
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
BankforbindelseSpar Nord
Jernbanegade 15
7870 Roslev
DK Danmark

Ledelsesberetning

Virksomheden bogfører for andre virksomheder.

Resultatet har levet op til forventningerne.

 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, bilag er bogført i det år de er udstedt
 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 226.970 192.438
Bruttoresultat 226.970 192.438
Administrationsomkostninger -209.308 -209.999
Resultat af ordinær primær drift 17.662 -17.561
Ordinært resultat før skat 17.662 -17.561
Skat af årets resultat -3.886 3.863
Årets resultat 13.776 -13.698
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 13.776 -13.698
I alt 13.776 -13.698

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 406
Tilgodehavende skat 19.636
Tilgodehavender i alt 20.042
Likvide beholdninger 14.672 7.991
Omsætningsaktiver i alt 34.714 7.991
Aktiver i alt 34.714 7.991

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -61.205 -74.981
Egenkapital i alt -11.205 -24.981
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 45.919 32.972
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 45.919 32.972
Gældsforpligtelser i alt 45.919 32.972
Passiver i alt 34.714 7.991
true false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Annemarie Christensen Gl Skivevej 13 7870 Roslev 365616882018-01-012018-12-31 365616882017-01-012017-12-31 365616882018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 365616882018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 365616882018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 365616882017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 365616882018-12-31 365616882017-12-31 iso4217:DKK