SAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS

Rønvangen 324

8382 Hinnerup


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/02/2017
Søren Aarup Iversen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSAI HOLDING, STATSAUTORISERET REVISOR ApS
Rønvangen 324
8382 Hinnerup
CVR-nr:21871001
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
BankforbindelseNordea A/S

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for SAI Holding, Statsautoriseret revisor ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hinnerup, den 25/01/2017

Direktion
Søren Aarup IversenAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Der er foretages tilvalg af enkelte regler efter klasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris (hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden). Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

 

Indtægter fra kapitalinteresser som er anlægsaktiver

Indtægter fra kapitalinteresser som er anlægsaktiver omfatter udloddet udbytte.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab samt modtagne udbytter vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Balance

 

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalinteresser værdiansættes til anskaffelsessum.

 

Nedskrivning på finansielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages der nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

 

Likvide beholdninger

Omfatter bankindestående.

 

Selskabsskat
Selskabsskat udgiftsføres med den skat (22%), der kan henføres til årets resultat. Den udgiftsførte selskabsskat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering i udskudt skat.

Den udskudte skat beregnes som 22% af forskelsværdien mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige af- og nedskrivninger. Positiv udskudt skat aktiveres ikke.

 

Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Eksterne omkostninger -16.518 -1.260
Bruttoresultat -16.518 -1.260
Resultat af ordinær primær drift -16.518 -1.260
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 600.000 1.040.400
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 235.000 5.209.133
Andre finansielle indtægter 264.910 62.737
Nedskrivning af finansielle aktiver -305.000 0
Øvrige finansielle omkostninger -549 -476
Ordinært resultat før skat 777.843 6.310.534
Skat af årets resultat 1 -54.626 -14.429
Årets resultat 723.217 6.296.105
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 103.400 100.600
Overført resultat 619.817 6.195.505
I alt 723.217 6.296.105

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 370.000 675.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 953.500 953.500
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 1.323.500 1.628.500
Anlægsaktiver i alt 1.323.500 1.628.500
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 989.260 318.705
Andre tilgodehavender 59.000 0
Tilgodehavender i alt 1.048.260 318.705
Andre værdipapirer og kapitalandele 5.416.155 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 5.416.155 0
Likvide beholdninger 1.527.236 6.753.112
Omsætningsaktiver i alt 7.991.651 7.071.817
Aktiver i alt 9.315.151 8.700.317

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 9.055.488 8.435.671
Forslag til udbytte 103.400 101.200
Egenkapital i alt 9.283.888 8.661.871
Skyldig selskabsskat 10.708 26.385
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 20.555 12.061
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 31.263 38.446
Gældsforpligtelser i alt 31.263 38.446
Passiver i alt 9.315.151 8.700.317

Noter

1. Skat af årets resultat

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat 54.626 14.429
  54.626 14.429

2. Finansielle anlægsaktiver i alt


 

  Kapitalandele i assorierede virksomheder  Andre kapitalandele
  kr. kr.
Kostpris primo 675.000 953.500
Tilgang 0 0
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 675.000 953.500
 
   
Nettoopskrivninger primo 0 0
Årets nedskrivning -305.000 0
Nettoopskrivninger ultimo -305.000 0
 
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 370.000 953.500
 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Munk & Iversen, Hammel 30% 703.741 16.970
Erre Immo ApS, Hammel 25% 5.852.973 127.015

 

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at besidde aktier i en revisionsvirksomhed samt passiv kapitalanbringelse i øvrigt.

 

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har kautioneret for 31,25% af associeret virksomheds bankgæld, dog max. kr. 468.750.

false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Ingen bistand Dansk Revision Århus Tomsagervej 2, 1. 8230 Åbyhøj 218710012015-10-012016-09-30 218710012015-10-012016-09-300 218710012014-10-012015-09-30 218710012015-10-012016-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 218710012014-10-012015-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 218710012015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 218710012014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 218710012016-09-30 218710012015-09-30 iso4217:DKK