Tempohousing Sweden A/S

Viggo Rothes Vej 25

2920 Charlottenlund


Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/11/2019
Erik Hoffmann-Petersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTempohousing Sweden A/S
Viggo Rothes Vej 25
2920 Charlottenlund
e-mailadresse:ehoffmann@tempohousing.com
CVR-nr:37189421
Regnskabsår:01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for Tempohousing Sweden A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Charlottenlund, den 19/11/2019

Direktion
Erik Hoffmann-PetersenBestyrelse
Erik Hoffmann-Petersen
Henrik Lawaetz
Lars Lokdam

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udvikle, markedsføre, sælge og opføre modulbaserede boligenheder i sverige.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 udviser et resultat på kr. -18.061.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Nettoomsætning -150.492 82.580
Andre driftsindtægter 0 1.573.218
     Udviklingsomkostninger 0 -1.659.283
Bruttoresultat -150.492 -3.485
Personaleomkostninger 1 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -50.116
Resultat af ordinær primær drift -150.492 -53.601
     Udviklingsomkostninger -1.659.283
Øvrige finansielle omkostninger -127 -2.897
Ordinært resultat før skat -150.619 -56.498
Skat af årets resultat 2 132.558 0
Årets resultat -18.061 -56.498
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -18.061 -56.498
I alt -18.061 -56.498

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning 3.339.173 3.196.038
Andre tilgodehavender 82.011 132.087
Periodeafgrænsningsposter 186.908 186.908
Tilgodehavender i alt 3.608.092 3.515.033
Likvide beholdninger 3.031 48.681
Omsætningsaktiver i alt 3.611.123 3.563.714
Aktiver i alt 3.611.123 3.563.714

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 687.500 687.500
Overført resultat 307.464 325.525
Egenkapital i alt 994.964 1.013.025
Hensættelse til udskudt skat 0 132.558
Hensatte forpligtelser i alt 0 132.558
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.986.372 1.695.552
Skyldig selskabsskat 0 35.794
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 604.892 661.890
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 24.895 24.895
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.616.159 2.418.131
Gældsforpligtelser i alt 2.616.159 2.418.131
Passiver i alt 3.611.123 3.563.714

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018/19 2017/18
  kr. kr.
Løn og gager 0 0
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 0 0
  0 0

2. Skat af årets resultat

  2018/19 2017/18
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 132.558 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  132.558 0

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/07/2017 30/06/2018 Ingen bistand Erik Hoffmann-Petersen Viggo Rothes vej 25 2920 Charlottenlund true false false true 371894212018-07-012019-06-30 371894212018-07-012019-06-300 371894212018-07-012019-06-300 371894212018-07-012019-06-301 371894212018-07-012019-06-302 371894212017-07-012018-06-30 371894212018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 371894212017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 371894212019-06-30 371894212018-06-30 iso4217:DKK