VIZION HOLDING ApS

Vibevej 1

2990 Nivå


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/11/2015
Morten Bæhrenz
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenVIZION HOLDING ApS
Vibevej 1
2990 Nivå
CVR-nr:31615445
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
BankforbindelseFanø Sparekasse
Tinghustorvet 51
6720 Fanø
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag aflagt årsregnskab for 2014/15 for Vizion Holding ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Nivå, den 27/11/2015

Direktion
Jes Tækker Stemann Brinch
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Aktivitet
Selskabets aktiviteter er at købe, sælge og eje selskaber, herunder fast ejendom, samt yde konsulentbistand.
Årsregnskabet for Vizion Holding ApS for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
bestemmelser for klasse C-virksomhed.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

 

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes efter faktureringskriteriet i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsenmed den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed, ejerandel 50%
Kapitalandele i associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens indre værdi.

 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af associerede virksomheders resultat.
Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffesesværdien.

 

Kapitalandel i associeret virksomhed, ejerandel 5%
Kapitalandel i associeret virksomhed optages til anskaffelsessum.


Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når udskudt skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes I resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

 

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 


....

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Nettoomsætning 28.000 33.000
Produktionsomkostninger -2.340 -9.954
Bruttoresultat 25.660 23.046
Distributionsomkostninger -13.409
Administrationsomkostninger -4.685 -1.540
Resultat af ordinær primær drift 7.566 21.506
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 5 3.847
Andre finansielle indtægter 2.866
Øvrige finansielle omkostninger -8.286
Ordinært resultat før skat -715 28.219
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -715 28.219
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 28.219
I alt 28.219

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 40.714 63.847
Finansielle anlægsaktiver i alt 40.714 63.847
Anlægsaktiver i alt 40.714 63.847
Likvide beholdninger 3.607 76
Omsætningsaktiver i alt 3.607 76
Aktiver i alt 44.321 63.923

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 21.651 -6.568
Overført resultat -714 28.219
Egenkapital i alt 20.937 21.651
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 5.000
Anden gæld 23.384 37.272
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 23.384 42.272
Gældsforpligtelser i alt 23.384 42.272
Passiver i alt 44.321 63.923
01/07/2013 30/06/2014 Ingen bistand Jes Tækker Stemann Brinch Vibevej 1 2990 Nivå 316154452014-07-012015-06-30 316154452014-07-012015-06-300 316154452013-07-012014-06-30 316154452014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 316154452013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 316154452015-06-30 316154452014-06-30 iso4217:DKK