H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S

Løvegade 30

4200 Slagelse


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/04/2016
Iwan Christensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenH.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S
Løvegade 30
4200 Slagelse
Telefonnummer:58521341
CVR-nr:25469984
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseDanske Bank
Nytorv
4200 Slagelse
RevisorREVISORERNE DALSGAARD,STAHL & WØLDIKE STATSAUTORISERET REVISIONSAPS
Nytorv 8
4200 Slagelse
DK Danmark
CVR-nr:21696382
P-enhed:1005132190

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Slagelse, den 09/03/2016

Direktion
Claus Barney ChristensenBestyrelse
Iwan Carl Christensen
Claus Barney Christensen
Lissi Merete Christensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i H.P. Christensen & Sønner A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for H.P. Christensen & Sønner A/S for regnskabsåret 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Slagelse, 09/03/2016Søren Dalsgaard
Statsautoriseret revisor
REVISORERNE DALSGAARD,STAHL & WØLDIKE STATSAUTORISERET REVISIONSAPS
CVR: 21696382

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er blikkenslager og VVS-arbejder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i regnskabsåret:
Årets resultat udgør et overskud på 2.613 tkr., hvilket ledelsen betragter som meget tilfredsstillende.

 

Den forventede udvikling:
Ledelsen forventer en omsætning og indtjening i det kommende regnskabsår på samme niveau som i dette regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Hoved- og nøgletal

 

2011 2012 2013 2014 2015

Hovedtal

 

 

 

   

Bruttofortjeneste

5.607 8.484 9.412 11.659 12.149
Afskrivninger 6 6 61 104 123
Årets resultat -1.917 29 651 1.874 2.613
Anlægsinvesteringer 0 250 90 512 137
Balancesum 7.816 5.768 9.877 11.524 10.638
Egenkapital 793 597 1.248 3.122 4.636

 

 

 

 

   

Nøgletal

 

 

 

   

Soliditetsgrad

10,1%

10,4% 12,6% 27,1% 43,6%

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
 

Generelt

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører regnskabsåret.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterier
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Bruttofortjeneste
Bestyrelsen har valgt at udeholde oplysninger om nettoomsætningen iflg. årsregnskabslovens § 32. Bruttofortjeneste udgør et sammendrag af nettoomsætning og eksterne omkostninger.

 

Andre ekserne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til auto- og maskindrift, salgs, administration, lokaleomkostninger og tab på debitorer.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiseret og urealiseret kursgevinst og –tab vedrørende værdipapirer og gæld til realkreditinstitutter.

 

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Aktuelle forpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Anvendt skattesats 23,5%.

 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Anvendt skattesats 22%.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudt skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssigt underskud).


 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indregning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

                                                                          Brugstid    Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar           3 - 5 år    0 - 12%

Indretning lejede lokaler                                      10 år            0%

 

Aktiver med en kostpris under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdssvis andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere en den regnskabsmæssige værdi.

 

Finansielle anlægsaktiver
Depositum måles i balancen til kostpris.

 

Varebeholdninger
Varelager måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varelager opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres uden hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af den individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaring fra tidligere år.

 

Igangværende arbejder
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris pr. balancedagen.

 

Værdien opgøres på balancedagen på grundlag af direkte medgåede omkostninger med fradrag af acontofaktureringer.

 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af, om nettoværdien er positiv eller negativ.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 12.148.914 11.658.817
Personaleomkostninger 1 -8.461.232 -8.943.130
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -123.360 -103.823
Resultat af ordinær primær drift 3.564.322 2.611.864
Andre finansielle indtægter 2 7.946 29.255
Øvrige finansielle omkostninger -151.302 -156.602
Ordinært resultat før skat 3.420.966 2.484.517
Skat af årets resultat 3 -807.658 -610.770
Årets resultat 2.613.308 1.873.747
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 1.500.000 1.100.000
Overført resultat 1.113.308 773.747
I alt 2.613.308 1.873.747

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 623.000 697.693
Indretning af lejede lokaler 88.600 0
Materielle anlægsaktiver i alt 4 711.600 697.693
Deposita 90.000 90.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 90.000 90.000
Anlægsaktiver i alt 801.600 787.693
Råvarer og hjælpematerialer 40.000 40.000
Varebeholdninger i alt 40.000 40.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.437.152 5.043.540
Igangværende arbejder for fremmed regning 298.500 382.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.006.600 788.284
Udskudte skatteaktiver 20.000 28.000
Andre tilgodehavender 60.515 148.909
Periodeafgrænsningsposter 137.100 131.383
Tilgodehavender i alt 5.959.867 6.522.116
Likvide beholdninger 3.836.707 4.174.068
Omsætningsaktiver i alt 9.836.574 10.736.184
Aktiver i alt 10.638.174 11.523.877

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 2.635.522 1.522.214
Forslag til udbytte 1.500.000 1.100.000
Egenkapital i alt 4.635.522 3.122.214
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.320.011 1.508.857
Langfristede gældsforpligtelser i alt 5 1.320.011 1.508.857
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 702.800
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 662.000 1.868.700
Leverandører af varer og tjenesteydelser 875.935 1.606.995
Skyldig selskabsskat 799.658 476.770
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.345.048 2.237.541
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.682.641 6.892.806
Gældsforpligtelser i alt 6.002.652 8.401.663
Passiver i alt 10.638.174 11.523.877

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 7.146.418 7.684.948
Pensioner 1.031.983 1.030.518
Andre omkostninger til social sikring 282.831 227.664
  8.461.232 8.943.130

 

Gennemsnitlig antal medarbejdere 18         19

 

2. Andre finansielle indtægter

  2015 2014
  kr. kr.
Renter tilknyttet virksomhed 6.600 17.754
Øvrige finansielle indtægter 1.346 11.501
  7.946 29.255

3. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Årets aktuelle skat 799.658 476.770
Regulering af udskudt skat 8.000 134.000
  807.658 610.770

 

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet CBC holding ApS.

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

 

Indretning lejede lokaler

  kr. kr.
Anskaffelsessum primo 910.241 99.500
Afgang -30.000 0
Tilgang 41.645 95.622
Anskaffelsessum 31. december 2015 921.886 195.122
     
Afskrivninger primo 212.548 99.500
Afskrivning afhændede driftsmidler -30.000 0
Årets afskrivninger 116.338 7.022
Afskrivninger 31. december 2015 298.886 106.522
     
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 623.000 88.600

 

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

 

31/12 2015

Gæld i alt

Afdrag

under 1 år

Afdrag

2-5 år

Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Gældsbrev 1.508.857 188.846 1.320.011 505.569
  1.508.857 188.846 1.320.011 505.569

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftaler med 6 mdr. opsigelse vedrørende lokaler.

Den årlige lejeudgift udgør 340 tkr.

 

Selskabet er sambeskatttet med CBC Holding ApS som er administrationsselskab.

Der er solidarisk hæftelse for indkomstskatter og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. 

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sædvanlige garantier for udførte arbejder.

 

Ingen af selskabets aktiver er pantsat.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

CBC Holding ApS, Løvegade 30, 4200 Slagelse.

 

 

false false 01/01/2014 31/12/2014 Erklæring om udvidet gennemgang DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE, statsautoriseret revisionsanpartsselskab Nytorv 8 4200 Slagelse 254699842015-01-012015-12-31 254699842015-01-012015-12-311 254699842015-01-012015-12-310 254699842015-01-012015-12-310 254699842015-01-012015-12-311 254699842015-01-012015-12-312 254699842014-01-012014-12-31 254699842015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 254699842014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 254699842015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 254699842014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 254699842015-12-31 254699842014-12-31 iso4217:DKK