LINDAHL HOLDING ApS

Gerritsgade 31

5700 Svendborg


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/05/2016
Launy Sørensen Lindahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLINDAHL HOLDING ApS
Gerritsgade 31
5700 Svendborg
Telefonnummer:62224141
Fax:63216595
CVR-nr:26276551
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorErik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Abildvej 5
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:14257284
P-enhed:1002954504

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Lindahl Holding ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

 

Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 19/05/2016

Direktion
Launy Sørensen Lindahl
Anne Birgitte LindahlDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Lindahl Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Lindahl Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Svendborg, 19/05/2016Nicolai Groth-Christensen
Statsaut. revisor
Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR: 14257284

Ledelsesberetning

 

Aktiviteten i selskabet består af 100% ejerskab af kapitalandele i Mimetka ApS, Restaurant Børsen ApS og Lindl Group A/S.

 

Årets resultat udviser et underskud på kr. 847.341, hvilket er kr. 1.965.858 mindre end realiseret i 2014.

 

Årets resultat er præget af nedskrivning på færge med kr. 1.027.262 og omkostninger i forbindelse med låneomlægninger på kr. 846.462, i koncernforbundne selskaber. Beløbene er før skat.

 

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 10.896.235 og en egenkapital på kr. 8.083.863.

 

Der er ikke indtruffet begivenheder, efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

GENERELT  OM  INDREGNING  OG  MÅLING

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

SKAT  AF  ÅRETS  RESULTAT

 

Selskabsskatten består af beregnet skat overført til sambeskatning.

 

FINANSIELLE  ANLÆGSAKTIVER

 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til virksomhedernes indre værdi, med tillæg af købsgoodwill. Købsgoodwill afskrives lineært med 5%.

Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsessummen.

 

TILGODEHAVENDER

 

Tilgodehavender er målt til nominel værdi.

 

GÆLDSFORPLIGTELSER

 

Gæld er målt til nominel værdi.

 

ANDET

 

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -10.317 -9.402
Resultat af ordinær primær drift -10.317 -9.402
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -796.223 1.189.889
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -52.597 -84.236
     Andre finansielle omkostninger -3.002 -847
Ordinært resultat før skat -862.139 1.095.404
Skat af årets resultat 14.798 23.013
Årets resultat -847.341 1.118.417
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 95.000 99.800
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -796.223 1.189.889
Overført resultat -146.118 -171.272
I alt -847.341 1.118.417

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10.819.636 11.615.859
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 10.819.636 11.615.859
Anlægsaktiver i alt 10.819.636 11.615.859
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 75.903 0
Tilgodehavender i alt 75.903 0
Likvide beholdninger 696 791
Omsætningsaktiver i alt 76.599 791
Aktiver i alt 10.896.235 11.616.650

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 5.558.693 6.354.916
Overført resultat 2.305.170 2.451.288
Forslag til udbytte 95.000 99.800
Egenkapital i alt 2 8.083.863 9.031.004
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.500 8.100
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 2.773.789 2.543.192
Skyldig selskabsskat 30.083 33.754
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.812.372 2.585.646
Gældsforpligtelser i alt 2.812.372 2.585.646
Passiver i alt 10.896.235 11.616.650

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

     

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Anskaffelsessum  

Saldo 1/1 2015

5.260.943

 

ANSKAFFELSESSM  PR.  31/12  2015

 

5.260.943

   
Opskrivninger  

Saldo 1/1 2015

6.354.916

Nedskrivning 2015

-796.223

OPSKRIVNINGEER  PR. 31/12  2015 5.558.693
   
REGNSKABSMÆSSIG  VÆRDI  PR.  31/12  2015 10.819.636
 
   
 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel

Egen-

kapital

Selskabs-

kapital

Årets resultat

Regnskabs

-mæssig

værdi

 

         

Mimetka ApS

Svendborg

Restaurant Børsen ApS

Svendborg

Lindl Group A/S

Svendborg

 

100%

 

100%

 

100%

 

4.304.180

 

1.792.327

 

4.723.129

 

125.000

 

125.000

 

1.000.000

 

-967.243

 

1.009

 

170.011

 

4.304.180

 

1.792.327

 

4.723.129

 

 

      -796.223 10.819.636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindl Group A/S har følgende tilknyttede virksomheder:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel

Egen-

kapital

Selskabs-

kapital

Årets resultat

Regnskabs

-mæssig

værdi

Kontorhuset Svendborg A/S

Svendborg

Abildhuset ApS

Svendborg

 

100%

 

100%

 

5.304.057

 

1.027.953

 

2.000.000

 

125.000

 

323.504

 

-7.819

 

5.304.057

 

1.027.953

 

 

Lindl Group A/S har følgende associeret virksomhed:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel

Egen-

kapital

Selskabs-

kapital

Årets resultat

Regnskabs

-mæssig

værdi

 

Lindschou ApS

Svendborg

 

 

 

68.162

 

 

50.000

 

 

18.162

 

 

 

  50%     9.081 34.081

2. Egenkapital i alt

  Virksomhedskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 6.354.916 2.451.288 99.800 9.031.004
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -99.800 -99.800
Årets resultat 0 -796.223 -146.118 95.000 -847.341
Egenkapital ultimo 125.000 5.558.693 2.305.170 95.000 8.083.863

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Kaution for Kontorhuset Svendborg A/S, Restaurant Børsen ApS, Abildhuset ApS og Lindschou ApS' gæld til Nykredit.

4. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Anparterne ejes af Launy Sørensen Lindahl, Svendborg.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg 262765512015-01-012015-12-31 262765512015-01-012015-12-311 262765512015-01-012015-12-310 262765512015-01-012015-12-311 262765512014-01-012014-12-31 262765512015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 262765512014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 262765512015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 262765512014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 262765512015-12-31 262765512014-12-31 iso4217:DKK