RM ADMINISTRATION ApS

Skæring Parkvej 568

8250 Egå


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/02/2019
Gert Mikkelsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRM ADMINISTRATION ApS
Skæring Parkvej 568
8250 Egå
Telefonnummer:22454090
e-mailadresse:g.mikkelsen@outlook.dk
CVR-nr:15114703
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
BankforbindelseDanske Bank
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2018 – 31.12.2018 for

RM Administration Aps

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsrapporten revidere.

Selskabet besluttede på sidste års generalforsamling ikke at lade årsrapporten for 2018 revidere.

Ledelesen har besluttetligeledes at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Skæring, den 04/02/2019

Direktion
Gert Baastrup MikkelsenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er administration og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.2018 – 31.12.2018 udviser et resultat på kr. 8.711 mod

kr. 15.680 for tiden 01.01.2017 – 31.12.2017. Balancen viser en egenkapital på kr. 198.360.

 

Årets resultat er som forventet.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

I  balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger

 

Indtægter ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer.

 

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

 

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med den danske koncernforbundne virksomhed.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi

med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

 

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret  for betalte ácontoskatter.

 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med en værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 11.705 21.892
Personaleomkostninger -541 -1.317
Resultat af ordinær primær drift 11.164 20.575
Øvrige finansielle omkostninger -11 -429
Ordinært resultat før skat 11.153 20.149
Skat af årets resultat -2.442 -4.466
Årets resultat 8.711 15.680
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 8.711 15.680
I alt 8.711 15.680

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Likvide beholdninger 211.045 194.115
Omsætningsaktiver i alt 211.045 194.115
Aktiver i alt 211.045 194.115

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 73.360 64.649
Egenkapital i alt 198.360 189.649
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 4.466 0
Skyldig selskabsskat 2.442 4.466
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 5.777 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.685 4.466
Gældsforpligtelser i alt 12.685 4.466
Passiver i alt 211.045 194.115

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Gert Mikkelsen Skæring Parkvej 568 8250 151147032018-01-012018-12-31 151147032018-01-012018-12-310 151147032017-01-012017-12-31 151147032018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 151147032017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 151147032018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 151147032017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 151147032018-12-31 151147032017-12-31 iso4217:DKK