ROLF JENSEN ApS

Søvang Alle 10

2770 Kastrup


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/11/2018
Rolf Jensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenROLF JENSEN ApS
Søvang Alle 10
2770 Kastrup
Fax:32516663
CVR-nr:10580382
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Rolf Jensen ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 26/11/2018

Direktion
Rolf Axel Jensen
Diretør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er VVS installationer og anden hermed beslægtet virksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 57.260, og selskabets balance pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på kr. 497.782.

 

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdi- reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og

tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslones § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Omkostninger til varer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets omsætning.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inclusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv til selskabets medarbejdere.

 

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finasielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. 

 

Skat af årets resultat

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

 

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalem.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i seperate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

 

Der foretages linære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstideer og restværdier.

 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar: Brugstid 5 år.

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 15.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis driftsomkostninger.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effekture salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender imåles til amortiseret kostpris.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsomkostninger, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnsakbsår.

 

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte visis som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtigelser og tilgodehavnende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalite aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtigelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændreing i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

 

Gøldsgorpligtigelser

Gælsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortisret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 491.914 504.515
Personaleomkostninger 1 -370.866
     Lønninger -365.392 -365.392
     Andre omkostninger til social sikring -5.873 -5.474
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -43.403 -53.659
Resultat af ordinær primær drift 77.246 79.990
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger 2 -7.534 -9.987
Ordinært resultat før skat 69.712 70.003
Skat af årets resultat -12.452 -15.380
Årets resultat 57.260 54.623
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 50.000 50.000
Overført resultat 7.260 4.623
I alt 57.260 54.623

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 182.293 94.607
Materielle anlægsaktiver i alt 182.293 94.607
Deposita 15.000 15.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 15.000 15.000
Anlægsaktiver i alt 197.293 109.607
Råvarer og hjælpematerialer 14.092 19.080
Varebeholdninger i alt 14.092 19.080
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 67.499 102.196
Periodeafgrænsningsposter 14.239 4.386
Tilgodehavender i alt 81.738 106.582
Likvide beholdninger 631.277 701.470
Omsætningsaktiver i alt 727.107 827.132
Aktiver i alt 924.400 936.739

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 247.782 240.522
Forslag til udbytte 50.000 50.000
Egenkapital i alt 497.782 490.522
Hensættelse til udskudt skat 572 572
Hensatte forpligtelser i alt 572 572
Skyldig selskabsskat 12.452 20.438
Langfristede gældsforpligtelser i alt 12.452 20.438
Leverandører af varer og tjenesteydelser 36.472 18.463
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 169.090 213.390
Skyldig selskabsskat 75.372 54.934
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 132.660 138.420
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 413.594 425.207
Gældsforpligtelser i alt 426.046 445.645
Passiver i alt 924.400 936.739

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Løn og gager 365.392 365.392
Andre omkostninger til social sikring 5.873 5.474
  371.265 370.866

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Andre finansielle omkostninger 7.534 9.987
  7.534 9.987

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

2017/18 2016/17
Antal ansatte, primo 1 1
Gennemsnitligt antal ansatte 1 1
Antal ansatte, ultimo 1 1

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Ingen bistand Keld Juhl Gl. Skolegårdsvej 3 3450 Allerød 105803822017-07-012018-06-30 105803822017-07-012018-06-300 105803822016-07-012017-06-30 105803822017-07-012018-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 105803822016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 105803822017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 105803822016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 105803822018-06-30 105803822017-06-30 105803822017-07-01 105803822016-07-01 iso4217:DKK