E.A. BYG ApS

Højgårdvej 19

7323 Give


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/12/2017
Orla Andersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenE.A. BYG ApS
Højgårdvej 19
7323 Give
Telefonnummer:75731666
CVR-nr:19867080
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseNordea
Jernbanegade 13
7323 Give
RevisorREVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS
Vestergade 23
7323 Give
DK Danmark
CVR-nr:35143114
P-enhed:1018350994

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017 for E. A. Byg ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revisionen for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

 

Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Give, den 30/11/2017

Direktion
Orla Andersen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i E. A. Byg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for E. A. Byg ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Give, 30/11/2017Erling Lund
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS
CVR: 35143114

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktivitet består i murervirksomhed.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

I henhold til årsregnskabslovens § 110, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage nettoomsætning og andre eksterne omkostninger i en regnskabspost, benævnt ”Bruttofortjeneste”.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.

 

Driftsomkostninger
Omkostninger til lønninger, varekøb, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer. Endvidere er afskrivninger på produktionsmateriel medregnet.

 

Distributionsomkostninger
Omkostninger til annoncer, repræsentation og sponsoromkostninger.


Administrationsomkostninger
Omkostninger til administration, herunder telefon, bogføring, revision og forsikringer.

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat
Selskabet er omfattet af danske regler om tvungen sambeskatning af danske virksomheder. Selskabet skal som følge heraf sambeskattes med moderselskabet Orla Andersen Holding A/S.

 

Moderselskabet Orla Andersen Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen, og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.
 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

                                                                                                                     Restværdi

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar              5 år                                  0 - 20 %

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning opgøres til kostpris uden indregning af acontoavancer.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut, og måles på balancedagen til dagsværdi.

 

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.

 

 

Selskabsskat og udskudt skat
Efter sambeskatningsreglerne afvikles datterselskabernes hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet.

 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværende med tilknyttede selskaber.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 713.548 570.692
Distributionsomkostninger -24.701 -26.627
Administrationsomkostninger -245.068 -190.830
Resultat af ordinær primær drift 443.779 353.235
Andre finansielle indtægter 1.501 1.023
Øvrige finansielle omkostninger 1 -7.256 -7.314
Ordinært resultat før skat 438.024 346.944
Skat af årets resultat -96.805 -76.327
Årets resultat 341.219 270.617
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 130.000 130.000
Overført resultat 211.219 140.617
I alt 341.219 270.617

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 147.583 141.957
Materielle anlægsaktiver i alt 147.583 141.957
Anlægsaktiver i alt 147.583 141.957
Råvarer og hjælpematerialer 45.000 45.000
Varebeholdninger i alt 45.000 45.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 44.339
Igangværende arbejder for fremmed regning 112.000 137.556
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 250.362 0
Andre tilgodehavender 0 21.122
Periodeafgrænsningsposter 64.773 57.323
Tilgodehavender i alt 427.135 260.340
Likvide beholdninger 1.037.733 1.117.785
Omsætningsaktiver i alt 1.509.868 1.423.125
Aktiver i alt 1.657.451 1.565.082

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 434.023 222.804
Forslag til udbytte 130.000 130.000
Egenkapital i alt 689.023 477.804
Hensættelse til udskudt skat 27.036 21.806
Hensatte forpligtelser i alt 27.036 21.806
Leverandører af varer og tjenesteydelser 74.814 12.513
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 119.385
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 866.578 933.574
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 941.392 1.065.472
Gældsforpligtelser i alt 941.392 1.065.472
Passiver i alt 1.657.451 1.565.082

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Renter til tilknyttede virksomheder 3.089 5.437
Øvrige finansielle omkostninger 4.167 1.877
  7.256 7.314

2. Oplysning om eventualforpligtelser

 

Eventualforpligtelser

Selskabet har sædvanlige garantiforpligtelser for udført arbejde.

 

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed

hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske sel-

skabsskater og kildeskatter på udbytte, renter og royalities inden for sambeskatningskredsen.

De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af

administrationsselskabets årsregnskab, Orla Andersen Holding A/S, CVR-nr. 28976976.

Eventuelle korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at

selskabets hæftelse udgør et større eller mindre beløb.

 

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på t.kr. 77.

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 34 måneder med samlet restleasingydelse på t.kr. 279.

 

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2016/17 2015/16
Gennemsnitligt antal ansatte 7 7
false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Erling Lund Vestergade 23 7323 Give 198670802016-07-012017-06-30 198670802016-07-012017-06-301 198670802016-07-012017-06-300 198670802015-07-012016-06-30 198670802016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 198670802015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 198670802016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 198670802015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 198670802017-06-30 198670802016-06-30 iso4217:DKK