CARL NIELSENS EFTF. A/S

Industrileddet 6

4000 Roskilde


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/12/2016
Johnny Pedersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCARL NIELSENS EFTF. A/S
Industrileddet 6
4000 Roskilde
Telefonnummer:46384444
Fax:46385500
CVR-nr:17910701
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
BankforbindelseSpar Nord A/S
RevisorIGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN
Hovedvejen 4, 1
4000 Roskilde
DK Danmark
CVR-nr:52886252
P-enhed:1008543298

Ledelsespåtegning

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 for Carl Nielsens Eftf. A/S.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler.

 

Ledelsen anser fortsat betingelserne for undladelse af revision for opfyldte.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 14/12/2016

Direktion
Johnny PedersenBestyrelse
Johnny Pedersen
Helle Bach Pedersen
Heidi Stokholm

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Carl Nielsens Eftf. A/S

Jeg har opstillet årsregnskabet for Carl Nielsens Eftf. A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principperne vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Roskilde, 14/12/2016Iben Green Madsen
Registreret revisor
IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN
CVR: 52886252

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i udførelse af VVS-entrepriser på baggrund af afgivne tilbud samt servicering og reparation af fjernvarme m.v.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 448.529 og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på kr. 2.352.246.

 

Selskabets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, som efter ledelsens skøn væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Bruttofortjeneste
Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder alle lønninger samt gager til administrativt personale. Desuden indeholder posten feriepenge, pensioner, sociale omkostninger, andre personaleomkostninger samt lønrefusioner.

 

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid og scraptid.

 

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris og scraptid, er fastlagt således:

 

Afskrivnings-  
periode                              Scrapværdi


Grunde og bygninger                                          10 - 50 år                                      0
Driftsmateriel og inventar                                      3 - 5 år                                 150.000

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger.

 

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

 

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder samt værdipapirer måles til kostpris.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationsprincippet, hvor denne er lavere.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger for kommende regnskabsår.

 

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, samt for betalte acontoskatter.

 

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst.

 

Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser og anden gæld indregnes med den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.848.626 3.279.909
Personaleomkostninger 1 -2.111.175 -2.453.011
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -139.675 -188.612
Resultat af ordinær primær drift 597.776 638.286
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 44.656 62.300
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -56.477 -69.023
Ordinært resultat før skat 585.955 631.563
Skat af årets resultat -137.426 -151.085
Årets resultat 448.529 480.478
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 400.000 400.000
Overført resultat 48.529 80.478
I alt 448.529 480.478

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.013.360 1.028.057
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 558.126 113.104
Materielle anlægsaktiver i alt 1.571.486 1.141.161
Kapitalandele i associerede virksomheder 40.000 40.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.057.500 1.557.500
Andre værdipapirer og kapitalandele 250 250
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 1.097.750 1.597.750
Anlægsaktiver i alt 2.669.236 2.738.911
Råvarer og hjælpematerialer 265.670 271.849
Varebeholdninger i alt 265.670 271.849
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 534.550 560.382
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 44.656 62.300
Udskudte skatteaktiver 0 39.647
Periodeafgrænsningsposter 20.287 36.313
Tilgodehavender i alt 599.493 698.642
Likvide beholdninger 368.865 919.744
Omsætningsaktiver i alt 1.234.028 1.890.235
Aktiver i alt 3.903.264 4.629.146

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 500.000 500.000
Overført resultat 1.452.246 1.403.717
Forslag til udbytte 400.000 400.000
Egenkapital i alt 2.352.246 2.303.717
Hensættelse til udskudt skat 3.707 0
Hensatte forpligtelser i alt 3.707 0
Gæld til realkreditinstitutter 0 945.417
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 945.417
Gæld til realkreditinstitutter 0 69.613
Leverandører af varer og tjenesteydelser 150.753 231.374
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 796.198 432.472
Skyldig selskabsskat 94.072 163.726
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 506.288 482.827
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.547.311 1.380.012
Gældsforpligtelser i alt 1.547.311 2.325.429
Passiver i alt 3.903.264 4.629.146

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 1.403.717 400.000 2.303.717
Betalt udbytte 0 0 -400.000 -400.000
Årets resultat 0 48.529 400.000 448.529
Egenkapital, ultimo 500.000 1.452.246 400.000 2.352.246

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager m.v. 1.822.537 2.078.172
Pensionsbidrag 238.004 308.627
Andre omkostninger til social sikring 34.757 36.017
Øvrige personaleomkostninger 15.877 30.195
  2.111.175 2.453.011

 

Gennemsnitlig antal ansatte

 

5

 

6

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
PL Ejendomme ApS, Roskilde 50% 277.277 82.601

3. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 500 aktier á 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

  kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:  

Anpartskapital 1. april 1994

200.000
Tilgang 10. januar 2011, kapitaludvidelse

300.000

Aktiekapital ultimo 500.000

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med administrationsselskabet JP Holding 2013 ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat.

 

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser udover normale branchemæssige forpligtelser.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

JP Holding 2013 ApS, Industrileddet 6, Svogerslev, 4000 Roskilde, CVR-nr. 34 90 17 24.

false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Iben Green Madsen Hovedvejen 4 4000 Roskilde 179107012015-10-012016-09-30 179107012015-10-012016-09-301 179107012015-10-012016-09-300 179107012015-10-012016-09-300 179107012015-10-012016-09-301 179107012015-10-012016-09-302 179107012014-10-012015-09-30 179107012015-10-012016-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012014-10-012015-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012016-09-30 179107012015-09-30 179107012015-10-01fsa:ContributedCapitalMember 179107012015-10-01fsa:RetainedEarningsMember 179107012015-10-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012015-10-01 179107012015-10-012016-09-30fsa:ContributedCapitalMember 179107012015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012015-10-012016-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012016-09-30fsa:ContributedCapitalMember 179107012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012016-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK