Kumlehøje Ejendomsservice ApS

Statenevej 2

5900 Rudkøbing


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/05/2019
Morten Hauptmann
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKumlehøje Ejendomsservice ApS
Statenevej 2
5900 Rudkøbing
Telefonnummer:40335865
e-mailadresse:kontakt@kumlehoeje.dk
CVR-nr:37638420
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Kumlehøje Ejendomsservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Rudkøbing, den 09/05/2019

Direktion
Morten HauptmannRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Kumlehøje Ejendomsservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Kumlehøje Ejendomsservice ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Rudkøbing, 09/05/2019Michael Aalund , mne11207
Registreret Revisor, medlem af FSR
REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS
CVR: 11157203
Peter Ulrik Jørgensen , mne12450
Registreret Revisor, medlem af FSR
REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS
CVR: 11157203

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive ejendomsservice og anden dermed beslægtet virksomhed.

 

Usædvanlige forhold

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der foreligger ingen usikkerheder omkring indregning eller måling

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat kr. 84.542 anses for at være tilfredsstillende. Årsregnskabet balancerer med kr. 657.018 og egenkapitalen udgør 31. december 2018 kr. 264.792 mod kr. 180.250 pr. 31.12.2017.

 

Resultat foreslås overført til næste år.

 

Ledelsen forventer en positiv udvikling i driften næste regnskabsår.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

Ledelsen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

med enkelte tilvalg af regler/noter for regnskabsklasse C.

 

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

Resultatopgørelse
 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingydelser m.v.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagene godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtigelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordingern mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance
 

Immatrielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af­skrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

 

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

                                                                                         

Driftsmateriel og inventar                                               5 år

Ejendomme                                                                      50 år scrapværdi kr. 125.000

 

Aktiver med en kostpris på under kr.13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Leasingkontrakter

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Debitorer er integreret i virksomhedens bogholderi.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvide beholdninger

Indestående bank/sparekasse er afstemt til deres noteringer pr. statusdagen.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

      

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til det skattemæssige resultat.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførsel berettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

 

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 843.628 613.370
Personaleomkostninger 1 -561.859 -444.010
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -170.777 -105.991
Resultat af ordinær primær drift 110.992 63.369
Øvrige finansielle omkostninger -3.894 -1.703
Ordinært resultat før skat 107.098 61.666
Skat af årets resultat 3 -22.556 -16.162
Årets resultat 84.542 45.504
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 84.542 45.504
I alt 84.542 45.504

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Goodwill 14.284 17.856
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 14.284 17.856
Grunde og bygninger 290.522 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 141.743 141.802
Materielle anlægsaktiver i alt 5 432.265 141.802
Anlægsaktiver i alt 446.549 159.658
Varer under fremstilling 13.267 17.470
Varebeholdninger i alt 13.267 17.470
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 151.003 113.358
Periodeafgrænsningsposter 1.694 11.552
Tilgodehavender i alt 152.697 124.910
Likvide beholdninger 44.505 89.303
Omsætningsaktiver i alt 210.469 231.683
Aktiver i alt 657.018 391.341

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 6 50.000 50.000
Overført resultat 214.792 130.250
Egenkapital i alt 264.792 180.250
Hensættelse til udskudt skat 12.011 20.903
Hensatte forpligtelser i alt 12.011 20.903
Gæld til banker 99.209 2.405
Langfristede gældsforpligtelser i alt 7 99.209 2.405
Gæld til banker 26.750 26.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser 56.796 80.157
Skyldig selskabsskat 29.448 19.733
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 168.012 61.393
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 281.006 187.783
Gældsforpligtelser i alt 380.215 190.188
Passiver i alt 657.018 391.341

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager -529.970 -428.864
Kørsel -1.522 -1.929
Andre omkostninger til social sikring -30.367 -13.217
  -561.859 -444.010

 Selskabet har gennemsnitligt beskæftiget 1. person

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2018 2017
  kr. kr.
Godwill -3.572 -3.572
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -39.659 -42.479
Fortjeneste/tab driftsmidler -31.000 0
Ejendomme -164 0
Tab på debitorer 0 -458
Småanskaffelser -96.382 -59.482
  -170.777 -105.991

3. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat -31.448 -19.733
Ændring af udskudt skat 8.892 5.391
Regulering vedrørende tidligere år 0 -1.820
  -22.556 -16.162

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill.
  kr.
Kostpris primo 25.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 25.000
Af- og nedskrivning primo -7.144
Årets afskrivning -3.572
Af- og nedskrivning ultimo -10.716
Regnskabsmæssig værdi ultimo 14.284

5. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 0 222.391
Tilgang 290.686 88.600
Afgang 0 -18.000
Reguleret til anskaffelssum v/afgang 0 -51.000
Kostpris ultimo 290.686 241.991
   
Af- og nedskrivning primo 0 -80.589
Årets afskrivning -164 -39.659
Tilbageførsel ved afgang 0 20.000
Af- og nedskrivning ultimo -164 -100.248
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 290.522 141.743

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Anpartskapitalen er ikke ændret siden stiftelsen.
 

7. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Kreditinstitutter 125.959 26.750 99.209 0
  125.959 26.750 99.209 0

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationel leasingaftaler med en gennemsnitlig leasingydelse på t.kr. 80 med restløbetid på 18-48 mdr. samt restleasingydelse på t.kr. 198.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Nordea Bank henligger:

Kaution

10. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Morten Bay Hauptmann, Statenevej 2, 5900 Rudkøbing

11. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 1
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Peter Jørgensen Nørrebro 55 5900 Rudkøbing 376384202018-01-012018-12-31 376384202018-01-012018-12-310 376384202018-01-012018-12-312 376384202018-01-012018-12-313 376384202017-01-012017-12-31 376384202018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 376384202017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 376384202018-12-31 376384202017-12-31 iso4217:DKK