B.N. TAGSERVICE ApS

Peder Hjorts Vej 19, 3 th

2500 Valby


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/06/2017
Remy Sambleben
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenB.N. TAGSERVICE ApS
Peder Hjorts Vej 19, 3 th
2500 Valby
Telefonnummer:36416669
Fax:36410057
CVR-nr:26145287
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorBrønshøj Regnskab IVS Registrerede revisorer
Havdrupvej 24
2700 Brønshøj
DK Danmark
CVR-nr:36709030
P-enhed:1020305114

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.december 2016 for B.N. Tagservice ApS.

 

Årsrapporten der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med  årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-
ningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Valby, den 21/06/2017

Direktion
Remy SamblebenRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i B.N. Tagservice ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for B.N. Tagservice ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.København, 21/06/2017Claus Christensen
Registreret revisor
Brønshøj Regnskab IVS Registrerede revisorer
CVR: 36709030

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens aktivitet består i at udføre tag- og  tømrerarbejder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er utilfredsstillende, med et mindre negativt resultat. Der forventes et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb der kan påvirke årets resultat.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

RESULTATOPGØRELSE

 

Bruttoresultat
Selskabets størrelse tillader sammentrækning af driftsposter til bruttoavance som første post på resultatopgørelsen, denne opstillingsmåde anvendes.  Bruttofortjenesten  består  af  sammentrækning  af  regnskabsposterne  ”nettoomsætning,  andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

 

Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.  Nettoomsætningen  ved  salg  af  tjenesteydelser  indregnes  i  takt  med,  at  tjenesteydelsen  udføres,  tilsalgsværdien af det udførte arbejde.  Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Omkostninger  til  råvarer  og  hjælpematerialer  omfatter  varekøb  med  fradrag  af  rabatter  samt omkostninger til underleverandører.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer, IT licenser mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger  omfatter  lønninger  og  øvrige  lønrelaterede  omkostninger,  herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat af årets resultat

Skatteaktiv afsættes ikke, da det ikke forventes at kunne udnyttes inden for de nærmeste år.

 

BALANCEN


Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   3-10 år

Driftsmidler og inventar  med en kostpris på under 13 t.kr. pr. enhed betragtes som uvæsentlige og indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er indregnet til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 678.006 413.752
Personaleomkostninger 1 -667.266 -317.245
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -8.400 0
Resultat af ordinær primær drift 2.340 96.507
Øvrige finansielle omkostninger -17.320 -52
Ordinært resultat før skat -14.980 96.455
Årets resultat -14.980 96.455
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -14.980 96.455
I alt -14.980 96.455

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 58.500 0
Materielle anlægsaktiver i alt 58.500 0
Anlægsaktiver i alt 58.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 174.770 107.725
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Andre tilgodehavender 49.100 23.696
Periodeafgrænsningsposter 0 19.726
Tilgodehavender i alt 223.870 151.147
Likvide beholdninger 367.033 430.823
Omsætningsaktiver i alt 590.903 581.970
Aktiver i alt 649.403 581.970

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 438.985 438.985
Overført resultat -118.561 -103.581
Egenkapital i alt 320.424 335.404
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 165.541 95.326
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 163.438 151.240
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 328.979 246.566
Gældsforpligtelser i alt 328.979 246.566
Passiver i alt 649.403 581.970

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 628.192 302.659
Andre omkostninger til social sikring 39.074 14.586
  667.266 317.245
Gennemsnitligt antal ansatte i årets løb 3 1

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er givet sædvanlig byggegaranti på udførte arbejder. Der er indgået lån vedr. køb af driftsmiddel, restsaldo udgør under t.kr. 54 ultimo året. Der er ingen andre eventualforpligtelser.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed B.N. Tagservice ApS 7v Remy Sambleben Peder Hjorts Vej 19, 3 th 2500 Valby 261452872016-01-012016-12-31 261452872016-01-012016-12-311 261452872016-01-012016-12-310 261452872015-01-012015-12-31 261452872016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 261452872015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 261452872016-12-31 261452872015-12-31 iso4217:DKK