CHRYSALLIS A/S

Strandgårdsvej 1

5762 Vester Skerninge


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/06/2018
Henrik Aaquist Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHRYSALLIS A/S
Strandgårdsvej 1
5762 Vester Skerninge
Telefonnummer:40416949
CVR-nr:26025486
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorJOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Egegårdsvej 39C , 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:63778710
P-enhed:1004127790

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Chrysallis ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten er indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

 


Vester Skerning, den 19/06/2018

Direktion
Henrik Ingvart JohansenBestyrelse
Henrik Ingvart Johansen
Mikkel Aaquist Johansen
Jakob Aaquist Johansen
Kasper Aaquist Johansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i CHRYSALLIS A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CHRYSALLIS A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Rødovre, 19/06/2018Jørgen Joost , mne673
Registreret revisor
JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 63778710

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Værdipapirer:

Værdipapirer er målt til dagsværdi.

 

Skat:

Årets skat indbefatter dels aktuel skat og dels forskydninger i udskudt skat.

 

Udskudt skat vedrører forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af selskabets aktiver. I nærværende årsrapport udelukkende regnskabs- respektive skattemæssige værdier af værdipapirer.

 

Der er foretaget opskrivning af andel i  Carnegie Feeder Fund K/S. Denne opskrivning er hensat opskrivningsfond

efter fradrag af udskudt skat på 22% af opskrivningen.

 

22% af årets skattepligtige indkomst er hensat til selskabsskat.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Eksterne omkostninger -28.819 -24.394
Bruttoresultat -28.819 -24.394
Resultat af ordinær primær drift -28.819 -24.394
Andre finansielle indtægter 166.760 414.131
Øvrige finansielle omkostninger -30.624 -4.614
Ordinært resultat før skat 107.317 385.123
Skat af årets resultat 1 -48.030 -84.727
Årets resultat 59.287 300.396
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 200.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 134.031 26.179
Overført resultat -274.744 74.217
I alt 59.287 300.396

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 3.740.778 3.897.631
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.740.778 3.897.631
Anlægsaktiver i alt 3.740.778 3.897.631
Tilgodehavende skat 39.667 47.187
Tilgodehavender i alt 39.667 47.187
Likvide beholdninger 272.275 224.239
Omsætningsaktiver i alt 311.942 271.426
Aktiver i alt 4.052.720 4.169.057

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Reserve for opskrivninger 397.132 263.101
Overført resultat 2.745.248 3.035.405
Forslag til udbytte 200.000 200.000
Egenkapital i alt 3.842.380 3.998.506
Hensættelse til udskudt skat 112.011 89.686
Hensatte forpligtelser i alt 112.011 89.686
Skyldig selskabsskat 72.329 55.865
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 26.000 25.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 98.329 80.865
Gældsforpligtelser i alt 98.329 80.865
Passiver i alt 4.052.720 4.169.057

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 3.035.405 263.101 200.000 3.998.506
Betalt udbytte -200.000 -200.000
Andre værdireguleringer af egenkapitalen -15.413 -15.413
Årets resultat -290.157 149.444 200.000 59.287
Egenkapital, ultimo 500.000 2.745.248 397.132 200.000 3.842.380

Noter

1. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 21132 61865
Ændring af udskudt skat 6913 22862
Regulering vedrørende tidligere år 19985 0
  84527 66824

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at investere i værdipapirer og lignende.

3. Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning for selskabets økonomiske situation.

 

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Revisionspåtegning false false false false Christian Smith Hansen Egegårdsvej 39 C, 1. 2610 260254862017-01-012017-12-31 260254862017-01-012017-12-311 260254862017-01-012017-12-310 260254862017-01-012017-12-310 260254862017-01-012017-12-311 260254862017-01-012017-12-312 260254862017-01-012017-12-313 260254862017-01-012017-12-312 260254862016-01-012016-12-31 260254862017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862017-12-31 260254862016-12-31 260254862017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 260254862017-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 260254862017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862017-01-01 260254862017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 260254862017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK