TAUBER REGNSKAB ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/05/2015
Hanne Tauber
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTAUBER REGNSKAB ApS
Præstevænget 14
8830 Tjele
CVR-nr:35039988
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 
31. december 2014 for Tauber Regnskab ApS

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

       
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter.       

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Tjele, den 26/04/2015

Direktion
Hanne Tauber


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til generalforsamlingen, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.
 

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

 

Kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af associerede virksomheders resultat efter skat. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder måles ved første indregning til kostpris og

efterfølgende til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis.

 

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative

indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdigt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedernes underbalance.

 

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige

værdi overstiger anskaffelsesværdien.

 

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelses-

summen og den regnskabsmæssige værdi  af nettoaktiver på salgstidspunktet samt forventede om-

kostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Egenkapital - udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles i balancen til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 406.908 258.856
Personaleomkostninger 1 -327.978 -247.933
Resultat af ordinær primær drift 78.930 10.923
    Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1.542 0
Andre finansielle indtægter 412 0
Øvrige finansielle omkostninger -116 0
Ordinært resultat før skat 80.768 10.923
Ekstraordinært resultat før skat 80.768 10.923
Skat af årets resultat 2 -20.066 -2.975
Årets resultat 60.702 7.948
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 49.900 7.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.542 0
Overført resultat 9.260 948
I alt 60.702 7.948

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 26.542 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 3 26.542 0
Anlægsaktiver i alt 26.542 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 54.794 76.156
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.935 0
Andre tilgodehavender 0 5.502
Tilgodehavender i alt 56.729 81.658
Likvide beholdninger 100.612 89.830
Omsætningsaktiver i alt 157.341 171.488
Aktiver i alt 183.883 171.488

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
    Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 1.542 0
Overført resultat 10.208 948
Forslag til udbytte 49.900 7.000
Egenkapital i alt 4 141.650 87.948
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.126 6.843
Skyldig selskabsskat 5.066 2.975
Anden gæld 33.929 62.105
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.112 11.617
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 42.233 83.540
Gældsforpligtelser i alt 42.233 83.540
Passiver i alt 183.883 171.488

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 305.316 228.380
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 22.662 19.553
  327.978 247.933

 

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 20.066 2.975
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  20.066 2.975

 

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 0
Tilgang 25.000
Afgang 0
Kostpris ultimo 25.000
 
 
Nettoopskrivninger primo 0
Andel i årets resultat  1.542
Udloddet udbytte 0
Nettoopskrivninger ultimo 1.542
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 26.542
 

 

 

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Delta Energi ApS, Tjele 50% 53.084 3.084

 

 

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 0 948 7.000 87.948
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -7.000 -7.000
Årets resultat 0 1.542 9.260 49.900 60.702
Egenkapital ultimo 80.000 1.542 10.208 49.900 141.650
01/02/2013 31/12/2013 Ingen bistand Hanne Tauber Præstevænget 14, Rødding 8830 Tjele 350399882014-01-012014-12-31 350399882014-01-012014-12-310 350399882013-02-012013-12-31 350399882014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 350399882013-02-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 350399882014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 350399882013-02-012013-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 350399882014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 350399882013-02-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 350399882014-12-31 350399882013-12-31 iso4217:DKK