Adaro ApS

Oksevej 2

6330 Padborg


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2019
Montadhar Mahdi
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAdaro ApS
Oksevej 2
6330 Padborg
e-mailadresse:monty@adaro.dk
CVR-nr:38113240
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning er jævnført årsregnskabslovens $ 9a, ikke medtagtet da selsskabet er fritaget for dette med udgangspunkt i, at selsskabet består af et medlem i ledelsen. Selsskabet opfylder kravene for at årsregnskabet ikke er revideret. 
 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2016/17
kr. kr.
Vareforbrug -24.721 -157.432
Andre driftsindtægter 67.321 97.232
Bruttoresultat 42.600 -60.200
Personaleomkostninger 0 -27.500
Resultat af ordinær primær drift 42.600 -87.700
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 5.761
Nedskrivning af finansielle aktiver -37.720
Ordinært resultat før skat 48.361 -125.420
Årets resultat 48.361 -125.420
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført resultat 48.361 -125.420
I alt 48.361 -125.420

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2016/17
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 18.000 18.000
Materielle anlægsaktiver i alt 18.000 18.000
Anlægsaktiver i alt 18.000 18.000
Fremstillede varer og handelsvarer 50.000 50.000
Varebeholdninger i alt 50.000 50.000
Andre tilgodehavender 50.000 30.000
Tilgodehavender i alt 50.000 30.000
Likvide beholdninger 32.000 52.000
Omsætningsaktiver i alt 132.000 132.000
Aktiver i alt 150.000 150.000

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Egenkapital i alt 50.000 50.000
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve 100.000 100.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 100.000 100.000
Gældsforpligtelser i alt 100.000 100.000
Passiver i alt 150.000 150.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 17/10/2016 31/12/2017 Ingen bistand Montadhar Mahdi Ballerup Idrætsby 20 001 st 2750 true false false true 381132402018-01-012018-12-31 381132402016-10-172017-12-31 381132402018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 381132402016-10-172017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 381132402018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 381132402016-10-172017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 381132402018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 381132402016-10-172017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 381132402018-12-31 381132402017-12-31 iso4217:DKK