TULSTRUP EJENDOMSSERVICE OG VINDUESPOLERING ApS

Bolandsvej 40

3320 Skævinge


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/05/2016
Per Belling
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTULSTRUP EJENDOMSSERVICE OG VINDUESPOLERING ApS
Bolandsvej 40
3320 Skævinge
CVR-nr:20262974
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.                                                                                                       

                                                                                                                   

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.                                                                                           

                                                                                                                   

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt

af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015.                                                                                                       

                                                                                                                   

Med henvisning til årsregnskabslovens § 135 stk. 1 erklærer ledelsen hermed:

 - at selskabets balancesum for de to sidste regnskabsår er under 4 mio. kr.

 - at selskabets nettoomsætning for de to sidste år er under 8 mio. kr.    

- at selskabet i de to sidste regnskabsår har haft under 12 heltidsbeskæftigede.                                                                                                    

                                                                                                                   

Ledelsen henstiller til generalforsamlingen at revision af selskabets årsrapport fravælges for de

kommende år med henvisning til at betingelserne nævnt i årsregnskabslovens § 135 stk. 1 er

opfyldt.                                                                                                   

                                                                                                                   

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Skævinge, den 24/05/2016

Direktion
Per BellingLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Tulstrup Vinduespolering ApS, service- og handelsvirksomhed.

 

 

 

Årets drift

Selskabet har i regnskabsåret opnået et resultat på kr. 21.299.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne

påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

"Årsregnskabet for Tulstrup Vinduespolering ApS for perioden 1. januar 2015 til

31. december 2015, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

for regnskabsklasse B."

 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

 

GENERELT

Skat af årets resultat, såvel skat af årets skattepligtige indkomst som eventuelle udskudte

skatter indgår i resultatopgørelsen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når levering af ydelser har fundet sted, dvs. i

takt med årets produktion.

 

 

BALANCEN

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af lineære afskrivning efter individuel bedømmelse

af levetiden.

 

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning efter individuel vurdering

af risiko for tab.

 

Periodiseringsposter indregnet som aktiver består af afholdte udgifter vedrørende næste år.

 

Periodiseringsposter indregnet som gæld består af periodiserede indtægter vedrørende næste år.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 928.844
Eksterne omkostninger -119.073
Bruttoresultat 809.771
Personaleomkostninger -781.247
Resultat af ordinær primær drift 28.524
Andre finansielle indtægter 96
Ordinært resultat før skat 28.620
Skat af årets resultat -7.321
Årets resultat 21.299
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 21.299
I alt 21.299

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Råvarer og hjælpematerialer 20.000
Varebeholdninger i alt 20.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 165.661
Tilgodehavende skat 10.659
Andre tilgodehavender 7.996
Tilgodehavender i alt 184.316
Likvide beholdninger 365.337
Kortfristede aktiver i alt 569.653
Aktiver i alt 569.653

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000
Overført resultat 206.979
Egenkapital i alt 406.979
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.218
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 154.456
Kortfristede forpligtelser i alt 162.674
Forpligtelser i alt 162.674
Passiver i alt 569.653
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Holger C. K. Petersen Skonnertvej 26 5960 Marstal 202629742015-01-012015-12-31 202629742015-01-012015-12-310 202629742015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202629742015-12-31 iso4217:DKK