E.A. BYG ApS

Højgårdvej 19

7323 Give


Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/10/2018
Orla Andersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenE.A. BYG ApS
Højgårdvej 19
7323 Give
Telefonnummer:75731666
CVR-nr:19867080
Regnskabsår:01/07/2017 - 30/06/2018
BankforbindelseNordea
Torvegade 5
7323 Give
RevisorREVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS
Vestergade 23
7323 Give
DK Danmark
CVR-nr:35143114
P-enhed:1018350994

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018 for E. A. Byg ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revisionen for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

 

Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Give, den 24/09/2018

Direktion
Orla Andersen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i E. A. Byg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for E. A. Byg ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglige kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Give, 24/09/2018Erling Lund , mne727
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET HANNE OG ERLING LUND ApS
CVR: 35143114

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktivitet består i murervirksomhed.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage nettoomsætning og andre eksterne omkostninger i en regnskabspost, benævnt ”Bruttofortjeneste”.

 

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.

 

Driftsomkostninger
Omkostninger til lønninger, varekøb, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer. Endvidere er afskrivninger på produktionsmateriel medregnet.

 

Distributionsomkostninger
Omkostninger til annoncer, repræsentation og sponsoromkostninger.


Administrationsomkostninger
Omkostninger til administration, herunder telefon, bogføring, revision og forsikringer.

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

 

Skat af årets resultat
Selskabet er omfattet af danske regler om tvungen sambeskatning af danske virksomheder. Selskabet skal som følge heraf sambeskattes med moderselskabet Orla Andersen Holding A/S.

 

Moderselskabet Orla Andersen Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen, og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.
 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

                                                                                                                     Restværdi

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar              5 år                                  0 - 20 %

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 


Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostprisen for handelsvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, hvor det vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

 

Nedskrivning til tab foretages på individuelt niveau.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning opgøres til kostpris uden indregning af acontoavancer.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut, og måles på balancedagen til dagsværdi.

 

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.

 

 

Selskabsskat og udskudt skat
Efter sambeskatningsreglerne afvikles datterselskabernes hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet.

 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværende med tilknyttede selskaber.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 930.790 713.548
Distributionsomkostninger -22.009 -24.701
Administrationsomkostninger -208.178 -245.068
Resultat af ordinær primær drift 700.603 443.779
Andre finansielle indtægter 1 15.260 1.501
Øvrige finansielle omkostninger 2 -3.087 -7.256
Ordinært resultat før skat 712.776 438.024
Skat af årets resultat -157.361 -96.805
Årets resultat 555.415 341.219
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 230.000 130.000
Overført resultat 325.415 211.219
I alt 555.415 341.219

Balance 30. juni 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 121.921 147.583
Materielle anlægsaktiver i alt 121.921 147.583
Anlægsaktiver i alt 121.921 147.583
Råvarer og hjælpematerialer 15.000 45.000
Varebeholdninger i alt 15.000 45.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 503.113 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 20.000 112.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 302.454 250.362
Andre tilgodehavender 27.816 0
Periodeafgrænsningsposter 37.926 64.773
Tilgodehavender i alt 891.309 427.135
Likvide beholdninger 1.100.428 1.037.733
Omsætningsaktiver i alt 2.006.737 1.509.868
Aktiver i alt 2.128.658 1.657.451

Balance 30. juni 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 759.438 434.023
Forslag til udbytte 230.000 130.000
Egenkapital i alt 1.114.438 689.023
Hensættelse til udskudt skat 20.405 27.036
Hensatte forpligtelser i alt 20.405 27.036
Leverandører af varer og tjenesteydelser 59.625 74.814
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 934.190 866.578
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 993.815 941.392
Gældsforpligtelser i alt 993.815 941.392
Passiver i alt 2.128.658 1.657.451

Noter

1. Andre finansielle indtægter

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Renter tilknyttede virksomheder 14.824 0
Øvrige finansielle indtægter 436 1.501
I alt 15.260 1.501

2. Øvrige finansielle omkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Renter til tilknyttede virksomheder 0 3.089
Øvrige finansielle omkostninger 3.087 4.167
I alt 3.087 7.256

3. Oplysning om eventualforpligtelser

 

Eventualforpligtelser

Selskabet har sædvanlige garantiforpligtelser for udført arbejde.

 

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed

hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske sel-

skabsskater og kildeskatter på udbytte, renter og royalities inden for sambeskatningskredsen.

De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af

administrationsselskabets årsregnskab, Orla Andersen Holding A/S, CVR-nr. 28976976.

Eventuelle korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at

selskabets hæftelse udgør et større eller mindre beløb.

 

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på t.kr. 109.

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 22 til 57 måneder med samlet restleasingydelse på t.kr. 401.

 

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017/18 2016/17
Gennemsnitligt antal ansatte 7 7
false false false false true 01/07/2016 30/06/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Erling Lund Vestergade 23 7323 Give 198670802017-07-012018-06-30 198670802017-07-012018-06-301 198670802017-07-012018-06-300 198670802017-07-012018-06-302 198670802016-07-012017-06-30 198670802017-07-012018-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 198670802016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 198670802017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 198670802016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 198670802018-06-30 198670802017-06-30 iso4217:DKK