LARSEN OG TAMBORG A/S

Barfredsvej 1

9900 Frederikshavn


Årsrapport

1. marts 2016 - 28. februar 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/07/2017
Ole Kildeby
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLARSEN OG TAMBORG A/S
Barfredsvej 1
9900 Frederikshavn
Telefonnummer:98426622
Fax:98426353
CVR-nr:10895979
Regnskabsår:01/03/2016 - 28/02/2017
BankforbindelseSparekassen Vendsyssel
9900 Frederikshavn
RevisorReviØst
Tordenskjoldsgade 7, 1 th
9900 Frederikshavn
DK Danmark
CVR-nr:21164577
P-enhed:1015968423

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. marts 2016 - 28. februar 2017 for Larsen og Tamborg A/S, Frederikshavn.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. marts 2016 - 29. februar 2017

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse


Frederikshavn, den 07/07/2017

Direktion
Willy Mølgaard LarsenBestyrelse
Willy Mølgaard Larsen
Ole Kildeby
Helle Marianne Larsen
Lars Holm Kristensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i LARSEN OG TAMBORG A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for LARSEN OG TAMBORG A/S for regnskabsåret 1. marts 2016 - 28. februar 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 28. februar 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. marts 2016 - 28. februar 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Frederikshavn, 07/07/2017Jess Hæstrup
Registreret Revisor
ReviØst
CVR: 21164577

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er Tømrer- og snedker- samt entreprenørvirksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentig betydning for selskabets finansielle stilling.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning eller måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

 

RESULTATOPGØRELSEN


Nettoomsætning
Nettoomsætningen er indregnet i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet reguleret med ændringen i igangværende arbejder. I den officielle årsrapport fremkommer posten bruttofortjeneste, hvori også andre eksterne omkostninger er fratrukket.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offtentlige myndigheder.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af virksomheden, husleje, salg, reklame og administration.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter, -omkostninger.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige  indkomster, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

 

 

 

BALANCEN
 

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og er afskrevet fuldt ud.

 

Materielle anlægsaktiver
Drifts- og kørselsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskriv-ningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Drifts- og kørselsmateriel 2 -10 år.

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Varebeholdninger
Beholdninger af råvarer måles til kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. I tilfælde, hvor netto-realisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi, der svarer til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Igangværende arbejder
Igangværende arbejder måles til medgåede materialer til kostpris, lønomkostninger baseret på medgået tid og avance tillæg opgjort på balancedagen på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder eller nettorealisationsværdier, hvis denne er lavere.  A’contofakturering er medtaget som gældsforpligtelse.

 

Periodeafgrænsningsposter
Alle væsentlige indtægts- og udgiftsposter er periodiseret pr. balancedagen. Periodeafgrænsnings-poster indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig selskabsskat og udskudt skat.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt a conto skatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.  For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

 

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi pr. balancedagen uden hensyntagen til eventuel kursregulering.

Resultatopgørelse 1. mar 2016 - 28. feb 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 17.595.592 18.892.404
Personaleomkostninger 1 -14.548.136 -15.194.742
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -143.981 -185.972
Resultat af ordinær primær drift 2.903.475 3.511.690
Andre finansielle indtægter 2.045 581
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -32.260 0
     Andre finansielle omkostninger -2.955 -20.810
Ordinært resultat før skat 2.870.305 3.491.461
Skat af årets resultat 3 -621.088 -789.302
Årets resultat 2.249.217 2.702.159
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 1.500.000 11.141.775
Overført resultat 749.217 -8.439.616
I alt 2.249.217 2.702.159

Balance 28. februar 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0
Produktionsanlæg og maskiner 92.504 85.113
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 173.113 202.610
Materielle anlægsaktiver i alt 265.617 287.723
Deposita 132.100 154.600
Finansielle anlægsaktiver i alt 132.100 154.600
Anlægsaktiver i alt 397.717 442.323
Råvarer og hjælpematerialer 507.600 564.098
Fremstillede varer og handelsvarer 0 150.000
Varebeholdninger i alt 507.600 714.098
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.627.058 13.364.172
Igangværende arbejder for fremmed regning 4.940.734 10.378.584
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 3.835.982
Andre tilgodehavender 170.000 154.000
Tilgodehavender i alt 12.737.792 27.732.738
Likvide beholdninger 2.557.232 73.485
Omsætningsaktiver i alt 15.802.624 28.520.321
Aktiver i alt 16.200.341 28.962.644

Balance 28. februar 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 1.000.000 1.000.000
Overført resultat 749.217 0
Forslag til udbytte 1.500.000 11.141.775
Egenkapital i alt 3.249.217 12.141.775
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til banker 0 381.300
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 4.110.000 7.461.958
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.069.942 5.643.179
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.404.127 0
Skyldig selskabsskat 621.088 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.745.967 3.334.432
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.951.124 16.820.869
Gældsforpligtelser i alt 12.951.124 16.820.869
Passiver i alt 16.200.341 28.962.644

Egenkapitalopgørelse 1. mar 2016 - 28. feb 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 1.000.000 0 11.141.775 12.141.775
Betalt udbytte -11.141.775 -11.141.775
Årets resultat 749.217 1.500.000 2.249.217
Egenkapital, ultimo 1.000.000 749.217 1.500.000 3.249.217

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 12.108.317 12.589.350
Pensionsbidrag 1.821.921 1.938.334
Andre omkostninger til social sikring 617.898 667.058
  14.548.136 15.194.742

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Kørselsmateriel 85.250 85.250
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100.722 100.722
  185.972 185.972

3. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Aktuel skat 621.088 789.302
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  621.088 789.302

 

4. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen  består af 1.000 aktier a 1.000 kr. Aktierne er opdelt i klasser.

 

A. Aktier 600 stk. a 1.000 kr.

B. Aktier 400 stk. a 1.000 kr.
 

 
Der er ikke sket ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter, som udbytteskat.

 

Selskabet har indgået finansielle leasingaftaler på varebiler for følgende beløb:

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 1 – 50 måneder. Den samlede ydelsesforpligtelse udgør ca. kr. 669.000, og der er en samlet tilbagekøbsforpligtelse på ca. kr. 391.000. Den samlede forpligtelse udgør ca. kr. 1.060.000.

 

Leje af lagerlokaler m.v. i Skagen udgør årligt ca. kr. 96.000. Lejeaftalen er ikke tidsbegrænset, men kan opsiges af lejer med 6 måneders varsel. Den maksimale forpligtelse udgør ca. kr. 48.000.

 

Selskabet har indgået aftale med søsterselskabet Ejendommen Barfredsvej 1 ApS, om leje af bygninger med en årlig ydelse på henholdsvis kr. 414.000 og kr. 24.000.

 

Selskabet har bortset fra ovenstående ingen leasing-, kautions-, garanti-, eller andre eventualforplig-telser, bortset fra almindelige arbejdsgarantier.


Tryg Garanti og Dansk Kaution stiller garantier overfor kunderne for nogle af disse arbejdsgarantier indenfor et fastsat maximumbeløb. Selskabet hæfter overfor garantistillerne

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld har selskabet udstedt ejerpantebrev og deponeret følgende i:
 
Sparekassen Vendsyssel :  

2.000.000 skadesløsbrev (virksomhedspant) med panteret i:

 

    Simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser
    Lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer
    Driftsinventar og driftsmateriel
    Drivmidler og andre hjælpestoffer
    Good-will m.v.

 

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Willy Larsen Holding ApS, Frederikshavn

 

Lars Holm Kristensen Holding ApS, Sindal

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2016/17 2015/16
Gennemsnitligt antal ansatte 37 37
false false true false true 01/03/2015 29/02/2016 Revisionspåtegning false false false false ReviØst Tordenskjoldsgade 7B 9900 Frederikshavn 108959792016-03-012017-02-28 108959792016-03-012017-02-281 108959792016-03-012017-02-280 108959792016-03-012017-02-280 108959792016-03-012017-02-281 108959792016-03-012017-02-282 108959792016-03-012017-02-283 108959792015-03-012016-02-29 108959792016-03-012017-02-28fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 108959792015-03-012016-02-29fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 108959792016-03-012017-02-28fsa:RetainedEarningsMember 108959792015-03-012016-02-29fsa:RetainedEarningsMember 108959792017-02-28 108959792016-02-29 108959792016-03-01fsa:ContributedCapitalMember 108959792016-03-01fsa:RetainedEarningsMember 108959792016-03-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 108959792016-03-01 108959792016-03-012017-02-28fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 108959792016-03-012017-02-28fsa:RetainedEarningsMember 108959792017-02-28fsa:ContributedCapitalMember 108959792017-02-28fsa:RetainedEarningsMember 108959792017-02-28fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK