KZJ HOLDING ApS

Mogensensvej 1

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
28/05/2019
Kasper Jepsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKZJ HOLDING ApS
Mogensensvej 1
5000 Odense C
Telefonnummer:51596615
e-mailadresse:kj@fioniait.dk
CVR-nr:25526341
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorCarsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Skovhaven 138
5320 Agedrup
DK Danmark
CVR-nr:25452313
P-enhed:1007719392

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for KZJ HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense, den 28/05/2019

Direktion
Kasper Jepsen
DirektørRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i KZJ Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for KZJ Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 28/05/2019Carsten Bjørn Jensen , mne7392
Statsautoriseret revisor
Carsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR: 25452313

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet er at eje anparterne i Fionia IT ApS og Dansk Datahåndtering ApS.


Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har den 19. november 2018 stiftet en ny dattervirksomhed - Dansk Datahåndtering ApS.
Der er ikke i årets løb sket væsentlige andre ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.


Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

 

Resultatopgørelse


Indtægter og udgifter

Indtægter og udgifter medtages i de år som de vedrører.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Moderselskabet og de danske datterselskaber er sambeskattede.  Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.  Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

 

 

Balance


Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i dattervirksomheder måles til kostpris.  I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, optages ikke til nogen værdi hvis der er usikkerhed om hvornår aktivet kan realiseres.

 

Gældsforpligtelser
Gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Eksterne omkostninger -5.000 -3.500
Bruttoresultat -5.000 -3.500
Resultat af ordinær primær drift -5.000 -3.500
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 10.000
Andre finansielle indtægter 12 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 1 -52.464 0
     Andre finansielle omkostninger 0 -12
Ordinært resultat før skat -57.452 6.488
Skat af årets resultat 1.870 0
Årets resultat -55.582 6.488
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -55.582 6.488
I alt -55.582 6.488

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 227.536 80.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 227.536 80.000
Anlægsaktiver i alt 227.536 80.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 49.049 0
Tilgodehavende skat 0 12.000
Tilgodehavender i alt 49.049 12.000
Likvide beholdninger 10.962 2.950
Omsætningsaktiver i alt 60.011 14.950
Aktiver i alt 287.547 94.950

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 90.000 90.000
Overført resultat -56.788 -1.206
Egenkapital i alt 33.212 88.794
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.000 3.500
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 222.649 2.656
Skyldig selskabsskat 26.686 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 254.335 6.156
Gældsforpligtelser i alt 254.335 6.156
Passiver i alt 287.547 94.950

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 90.000 -1.206 0 88.794
Betalt udbytte 0 0
Årets resultat -55.582 0 -55.582
Egenkapital, ultimo 90.000 -56.788 0 33.212

Noter

1. Nedskrivning af finansielle aktiver

 Dattervirksomheden Dansk Datahåndtering ApS har haft underskud i perioden fra stiftelsen 19/11 2018 til 31/12 2018 på 52.464 kr.  Anskaffelssessummen på 200.000 kr. er nedskrevet med underskuddet.

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandel i tilknyttet virksomhed
  kr.
Kostpris 31/12 2018 280.000

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2018:   227.536 kr.

 

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed omfatter:

Fionia IT ApS - CVR-nr. 25 53 12 05
Hjemsted:   Odense Kommune
Ejerandel:   100 %

Hovedtal for selskabet
Egenkapital pr. 31/12 2018:   302.443 kr.
Resultat 1/1 - 31/12 2018:   69.868 kr. 

 

Dansk Datahåndtering ApS - CVR-nr. 40 03 24 44
Hjemsted:   Odense Kommune
Ejerandel:   100 %

Hovedtal for selskabet
Egenkapital pr. 31/12 2018:   147.536 kr.
Resultat 19/11 - 31/12 2018:   -52.464 kr.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse som følge af sambeskatning med tilknyttede virksomheder (datterselskaber)

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 1

 Direktør uden aflønning.

false false true true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Carsten Bjørn Jensen Skovhaven 138 5320 Agedrup 255263412018-01-012018-12-31 255263412018-01-012018-12-311 255263412018-01-012018-12-310 255263412018-01-012018-12-312 255263412017-01-012017-12-31 255263412018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412018-12-31 255263412017-12-31 255263412018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 255263412018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 255263412018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255263412018-01-01 255263412018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255263412018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 255263412018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK