JOHANNES WEHNER IVS

Tomatvej 45

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Johannes Wehner
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJOHANNES WEHNER IVS
Tomatvej 45
2300 København S
CVR-nr:36446641
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsesberetning

 

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er konsulentvirksomhed.

 

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har haft et overskud på 13.175 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2016 er positiv med 128.288 kr.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

Fravalg af revision

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt. 

Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt.


Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2014/15
kr. kr.
     Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 0 230.191
Bruttoresultat 544.370 817.489
Personaleomkostninger 1 -528.811 -431.825
Resultat af ordinær primær drift 15.559 385.664
Andre finansielle indtægter 216 0
Øvrige finansielle omkostninger -2.600 -1.170
Ordinært resultat før skat 13.175 384.494
Skat af årets resultat 2 -4.072 -39.118
Årets resultat 9.103 345.376
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 230.191
Overført resultat 9.103 115.185
I alt 9.103 345.376

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2014/15
kr. kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 240.191
Deposita 3.000 3.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.000 243.191
Anlægsaktiver i alt 3.000 243.191
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 193.000 0
Andre tilgodehavender 1.149 32.863
Periodeafgrænsningsposter 119 0
Tilgodehavender i alt 194.268 32.863
Likvide beholdninger 14.121 271.630
Omsætningsaktiver i alt 208.389 304.493
Aktiver i alt 211.389 547.684

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 2.000 2.000
Overkurs ved emission 2.000 2.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 230.191
     Reserve for Iværksætterselskab 46.000 46.000
Overført resultat 78.288 69.185
Egenkapital i alt 128.288 349.376
Andre hensatte forpligtelser 9.935 0
Hensatte forpligtelser i alt 9.935 0
Skyldig selskabsskat 4.432 39.118
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 68.734 159.190
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 73.166 198.308
Gældsforpligtelser i alt 73.166 198.308
Passiver i alt 211.389 547.684

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager -489.667 -428.060
Pensionsbidrag og ATP -38.408 -3.240
Andre p ersonaleomkostninger -736 -525
  -528.811 -431.825

2. Skat af årets resultat

  2016 2014/15
  kr. kr.
Aktuel skat -4.432 -39.118
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 360 0
  -4.072 -39.118

3. Registreret kapital mv.

Iværksætter-anpartskapitalen består af 2.000 iværksætter-anparter á 1 kr. Iværksætter-anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

  kr.
Ændringer i iværksætter-anpartskapitalen:  
Iværksætter-anpartskapital, stiftelse 2.000
Tilgang, kapitaludvidelse 0
Iværksætter-anpartskapital ultimo 2.000

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Personale
Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med
udbetaling af løn og feriepenge.

 

Lejemål
Selskabet har indgået en lejekontrakt. Der er indbetalt depositum som dækker eventualforpligtelsen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende iværksætter-anpartshavere med mere end 5% af iværksætter-anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Johannes Wehner
Tomatvej 45
2300 København S

7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 26/11/2014 31/12/2015 Ingen bistand Dania Regnskab ApS Rådhuspladsen 16, M 1550 København V true false false false 364466412016-01-012016-12-31 364466412014-11-262015-12-31 364466412016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 364466412014-11-262015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 364466412016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364466412014-11-262015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364466412016-12-31 364466412015-12-31 iso4217:DKK