JAN GANICK INVEST ApS

Poppelkrogen 11

2880 Bagsværd


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/01/2019
Jan Ganick
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJAN GANICK INVEST ApS
Poppelkrogen 11
2880 Bagsværd
Telefonnummer:38742366
Fax:38748366
CVR-nr:73522919
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorJOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:63778710
P-enhed:1004127790

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Jan Ganick Invest ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Bagsværd, den 23/01/2019

Direktion
Jan Gottlieb Ganick

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at fravælge revision.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Jan Ganick Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jan Ganick Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Rødovre, 23/01/2019Jesper Bentzen , mne29388
Godkendt Revisor
JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 63778710

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er investeringsvirksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet opnåede et resultat efter skat for år 2018 på 1.543.632  kr. Selskabets balancesum udgjorde pr. 31. december 2018 2.220.646 kr. og egenkapitalen udgjorde 2.199.334 kr. Selskabets udvikling, betegner ledelsen som værende tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er på balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper.

 

Indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:
Nettoomsætningen ved salg af ydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

 

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen.

 

Skat og udskudt skat:
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance

Anlægsaktiver:
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, hvilke er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.
Følgende afskrivningssatser er anvendt:

Bil  10%
 

Småanskaffelser på indtil 13.500 kr. pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid, omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er værdiansat ud fra en individuel vurdering, hvorunder der er foretaget nedskrivning på de tilgodehavender, som skønnes behæftet med særlig risiko.

 

Udbytte:
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse for tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skat og udskudt skat:
Den forventede skyldige skat af årets skattepligtige indkomst er opført som kortfristet gæld, mens den resterende del er opført som udskudt skat under hensættelser. Hensættelse til udskudt skat dækker den skat, der skal betales, såfremt selskabets aktiver sælges til de værdier, de er opført til i årsregnskabet.
Udskudt skat afsættes med 22% i det omfang det kan påfalde selskabet. Der afsættes skatteaktiver af skattemæssige underskud. Dog nedsættes dette, såfremt det ikke er sandsynligt at selskabet kan anvende det skattemæssige underskud inden for en kort årrække.

 

Gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 76.276 202.694
Andre driftsindtægter 2.046.475 0
Eksterne omkostninger -150.988 -180.018
Bruttoresultat 1.971.763 22.676
Resultat af ordinær primær drift 1.971.763 22.676
Andre finansielle indtægter 19.456 19.312
Øvrige finansielle omkostninger -150.118 -7.908
Ordinært resultat før skat 1.841.101 34.080
Skat af årets resultat 1 -297.469 0
Årets resultat 1.543.632 34.080
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 54.000 52.900
Overført resultat 1.489.632 -18.820
I alt 1.543.632 34.080

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Grunde og bygninger 0 753.525
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 216.000 243.000
Materielle anlægsaktiver i alt 2 216.000 996.525
Anlægsaktiver i alt 216.000 996.525
Tilgodehavende skat 45.995 1.032
Tilgodehavender i alt 45.995 1.032
Andre værdipapirer og kapitalandele 937.611 292.321
Værdipapirer og kapitalandele i alt 937.611 292.321
Likvide beholdninger 1.021.040 14.072
Omsætningsaktiver i alt 2.004.646 307.425
Aktiver i alt 2.220.646 1.303.950

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 1.945.334 455.702
Forslag til udbytte 54.000 52.900
Egenkapital i alt 2.199.334 708.602
Hensættelse til udskudt skat 19.961 0
Hensatte forpligtelser i alt 19.961 0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.351 462.263
Periodeafgrænsningsposter 0 11.485
Deposita 0 121.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.351 595.348
Gældsforpligtelser i alt 1.351 595.348
Passiver i alt 2.220.646 1.303.950

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 200.000 455.702 52.900 708.602
Betalt udbytte 0 0 -52.900 -52.900
Årets resultat 0 1.489.632 54.000 1.543.632
Egenkapital, ultimo 200.000 1.945.334 54.000 2.199.334

Noter

1. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 277.508 0
Ændring af udskudt skat 19.961 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  297.469 0

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 753.525 270.000
Tilgang 0 0
Afgang -753.525 0
Kostpris ultimo 0 270.000
     
Opskrivninger primo 0 0
Årets opskrivning 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -0 -27.000
Årets afskrivning -0 -27.000
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -0 -54.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 216.000
 

 

false false true false true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Jesper Bentzen Egegårdsvej 39C, 1. 2610 Rødovre 735229192018-01-012018-12-31 735229192018-01-012018-12-311 735229192018-01-012018-12-310 735229192018-01-012018-12-312 735229192017-01-012017-12-31 735229192018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192018-12-31 735229192017-12-31 735229192018-01-01fsa:ContributedCapitalMember 735229192018-01-01fsa:RetainedEarningsMember 735229192018-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192018-01-01 735229192018-01-012018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 735229192018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 735229192018-12-31fsa:ContributedCapitalMember 735229192018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK