FIONIA IT ApS

Mogensensvej 1

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/05/2017
Kasper Jepsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFIONIA IT ApS
Mogensensvej 1
5000 Odense C
Telefonnummer:51596615
e-mailadresse:kj@fioniait.dk
CVR-nr:25531205
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorCarsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Skovhaven 138
5320 Agedrup
DK Danmark
CVR-nr:25452313
P-enhed:1007719392

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Fionia IT ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.


Odense, den 10/05/2017

Direktion
Kasper Jepsen
DirektørRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Fionia IT ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Fionia IT ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 10/05/2017Carsten Bjørn Jensen
Statsautoriseret revisor
Carsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR: 25452313

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er rådgivning og konsulentarbejde herunder IT løsninger og forretningsudvikling samt køb og salg af IT-udstyr.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Der er i 2016 købt aktiviteter for 453 tkr. Beløbet er i årsregnskabet opført og afskrevet som goodwill.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.


Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

 

Resultatopgørelse


Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.  Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Fionia IT ApS indgår i en sambeskatning med sin modervirksomhed.  Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

 

 

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktive vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
 

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Gældsforpligtelser

Gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 514.593 487.533
Personaleomkostninger 1 -431.004 -350.133
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -61.584 0
Resultat af ordinær primær drift 22.005 137.400
Øvrige finansielle omkostninger -3.996 -802
Ordinært resultat før skat 18.009 136.598
Skat af årets resultat -4.677 -32.633
Årets resultat 13.332 103.965
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 10.000 0
Overført resultat 3.332 103.965
I alt 13.332 103.965

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Goodwill 390.918 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 390.918 0
Andre tilgodehavender 12.731 12.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 12.731 12.000
Anlægsaktiver i alt 403.649 12.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 175.072 151.866
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 6.090 0
Andre tilgodehavender 13.762 0
Periodeafgrænsningsposter 4.494 0
Tilgodehavender i alt 199.418 151.866
Likvide beholdninger 58.721 196.571
Omsætningsaktiver i alt 258.139 348.437
Aktiver i alt 661.788 360.437

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 143.057 139.725
Forslag til udbytte 10.000 0
Egenkapital i alt 233.057 219.725
Hensættelse til udskudt skat 673 0
Hensatte forpligtelser i alt 673 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29.605 19.999
Skyldig selskabsskat 4.004 32.641
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 394.449 88.072
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 428.058 140.712
Gældsforpligtelser i alt 428.058 140.712
Passiver i alt 661.788 360.437

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 366.282 288.976
Pensionsbidrag 56.831 56.082
Andre omkostninger til social sikring 7.891 5.075
  431.004 350.133

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse som følge af sambeskatning med tilknyttet virksomhed (moderselskabet).

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2016 2015
Gennemsnitligt antal ansatte 2 1
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Carsten Bjørn Jensen Skovhaven 138 5320 Agedrup 255312052016-01-012016-12-31 255312052016-01-012016-12-311 255312052016-01-012016-12-310 255312052015-01-012015-12-31 255312052016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 255312052016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255312052016-12-31 255312052015-12-31 iso4217:DKK