ROSKILDE HØRECENTER ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/05/2015
Lone Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenROSKILDE HØRECENTER ApS
Stationscentret 4, 1 tv
4000 Roskilde
Telefonnummer:46324654
CVR-nr:31491622
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorRegistreret revisor Mette Storgaard Høffner
Kostskolevej 5-7
2880 Bagsværd
DK Danmark
CVR-nr:18897385
P-enhed:1003598782

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2014 dækkende perioden 1. januar – 31. december 2014. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

 

Det er min opfattelse at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således at årsrapportens informationer som helhed giver et retvisende billede.


Roskilde, den 21/05/2015

Direktion
Lone Pedersen
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i ROSKILDE HØRECENTER ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ROSKILDE HØRECENTER ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bagsværd, 21/05/2015Mette Storgaard Høffner

Registreret revisor Mette Storgaard Høffner

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

 

Skat af årets resultat
Sammensættes af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat afsættes med 22% vedrørende forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

 

Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster.

 

Selskabet er sambeskattet med Roskilde HøreCenter Holding ApS. Skatten fordeles mellem selskaberne i det forhold selskaberne bidrager med negativ eller positiv indkomst.

 

Balance

Balancen opstilles i kontoform.

 

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler, inventar og indretning af lejede lokaler er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Indretning af lejede lokaler indeholder tillige småaktiver i forbindelse med indretning af ny forretning. For indeværende år er der restafskrevet, da forretningesstedet er lukket.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 5 år.

 

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 12.600 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Finansielle anlægsaktiver
Deposita, lejemål måles til amortiseret kostpris.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.


Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

 

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 1.149.182 1.852.766
Personaleomkostninger 1 -1.239.388 -1.649.214
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -39.058 -28.681
Resultat af ordinær primær drift -129.264 174.871
Andre finansielle indtægter 2 1.555
Øvrige finansielle omkostninger -5.748 -6.626
Ordinært resultat før skat -135.010 169.800
Ekstraordinære indtægter 0 0
Ekstraordinære omkostninger 0 0
Ekstraordinært resultat før skat -135.010 169.800
Skat af årets resultat 2 29.693 -43.814
Årets resultat -105.317 125.986
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser 99.800 120.000
Overført resultat -205.117 5.986
I alt -105.317 125.986

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.005 26.308
Indretning af lejede lokaler 0 29.755
Materielle anlægsaktiver i alt 3 17.005 56.063
Andre tilgodehavender 0 19.125
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 19.125
Anlægsaktiver i alt 17.005 75.188
Fremstillede varer og handelsvarer 15.663 52.301
Varebeholdninger i alt 15.663 52.301
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 157.685 147.599
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 13.573
Andre tilgodehavender 41.911 51.163
Periodeafgrænsningsposter 91.944 23.081
Tilgodehavender i alt 291.540 235.416
Likvide beholdninger 553.827 809.732
Omsætningsaktiver i alt 861.030 1.097.449
Aktiver i alt 878.035 1.172.637

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overført resultat 177.752 382.869
Egenkapital i alt 5 302.752 507.869
Leverandører af varer og tjenesteydelser 211.548 220.264
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 33.187 0
Skyldig selskabsskat 0 42.755
Anden gæld 230.748 281.749
Forslag til udbytte for regnskabsåret 99.800 120.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 575.283 664.768
Gældsforpligtelser i alt 575.283 664.768
Passiver i alt 878.035 1.172.637

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. t.kr.
Gager 1.126.579 1.534
Pensioner 83.579 109
Forsikringer 10.519 9
Kørselsgodtgørelse 7.952 3
Dagpengerefusioner -7.379 -14
Udgifter til social sikring 9.146 14
Regulering feriepengeforpligtelse 8.994 -6
  1.239.390 1.649

 

 

2. Skat af årets resultat

  2014 2012
  kr. t.kr.
Aktuel skat 0 43
Ændring af udskudt skat 29.693 1
  29.693 44

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

 

Indretning

lej.lokaler

 Driftsmidler
Anskaffelsessum kr. kr.
Saldo pr. 1. januar 2014 53.292 128.598
Tilgang i året 0 0
Afgang i året -53.292 0
Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 0 128.598
     
Afskrivninger    
Saldo pr. 1. januar 2014 23.537 102.290
Årets afskrivninger 0 9.303
Afskrivning på afhændede aktiver -23.537 0
Afskrivninger pr. 31. december 2014 0 111.593
     
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2014 0 17.005
 

 

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen er fordelt på en eller flere anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

5. Egenkapital i alt

  Saldo pr. Overført Saldo pr.
  1/1 2014 resultat 31/12 2014
Anpartskapital 125.000 0 125.000
Overført resultat 382.869 -105.317 277.552
Årets udbytte 0 -99.800 -99.800
  507.869 -205.117 302.752

 

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet sælger og tilpasser høreapparater og yder beslægtede serviceydelser.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet andre forpligtelser udover de for branchen sædvanlige.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på kr. 110.000 for huslejedepositum i Roskilde.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Roskilde HøreCenter Holding ApS, Nørregade 3, Hvalsø

 

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning Mette Storgaard Høffner Kostskolevej 5 2880 Bagsværd 314916222014-01-012014-12-31 314916222014-01-012014-12-311 314916222014-01-012014-12-310 314916222013-01-012013-12-31 314916222014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 314916222013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 314916222014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222014-12-31 314916222013-12-31 iso4217:DKK