LT VVS ApS

Roskildevej 18

4622 Havdrup


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/01/2017
Lars Pedersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLT VVS ApS
Roskildevej 18
4622 Havdrup
CVR-nr:35210369
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
RevisorGUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Rytterkær 2
4000 Roskilde
DK Danmark
CVR-nr:76475512
P-enhed:1002492114

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har aflagt årsrapport for 2015/2016. Årsrapporten er behandlet og          
vedtaget dags dato.                            
                            
Der er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i                             
henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for                            
hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten                            
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den                            
finansielle stilling, samt resultatet.                            
                            
                            

 


Havdrup, den 26/01/2017

Direktion
Lars Engelbrekt Pedersen
DirektørBestyrelse
Jannick Rørvig Sørensen
bestyrelsesmedlem
Lars Engelbrekt Pedersen
bestyrelsesformand
Søren Elgaard Pedersen
bestyrelsesmedlem
Ole Mortensen
bestyrelsesmedlem
Erik Jensen
bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i LT VVS ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for LT VVS ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Herringløse, 26/01/2017Claus Nielsen
Reg. revisor HD (R)
GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 76475512

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består hovedsagelig i at drive virksomhed med VVS -arbejde                        
og dermed beslægtet virksomhed.                        
                                                
                        
Usikkerhed ved indregning eller måling                        
                        
Der er ingen væsentlig usikkerhed.                        
                        

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er stiftet pr. 05.04.2013                            
                            
Årets resultat udgør kr.                    - 97.311  
                            
Egenkapitalen pr.  30.09.2016  sammensætter sig således:                            
                              
Anpartskapital                         80.000        
Overført resultat                    791.814     
Andre reserver                                  0        
                                               871.814      
                            
Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.                            

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet begivenheder, der forrykker       
billedet af selskabets resultat for året 2015/2016 og den økonomiske stilling pr. 30. september 2016.                            
                             
                            
Forventet udvikling                            
                            
Ledelsen ser positivt på fremtiden.                            
                            

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil                 
tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.                            
                            
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en            
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå        
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.                            
                            
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning        
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.                            
                            
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden          
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.                            
                            
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en      
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris          
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering                
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.                            
                            
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-         
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle          
omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.                            
                            
Omregning af fremmed valuta                            
                            
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.         
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,       
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.                            
                            
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens       
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets   
eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under     
finansielle poster. For andre poster i balancen benyttes transaktionsdagens kurs.                            
                            

 

Resultatopgørelse

                           
Nettoomsætning                            
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,        
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.                            
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.                           
                            
Andre driftsindtægter og -omkostninger                            
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i      
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.                            
                            
Andre eksterne omkostninger                            
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,                            
administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.                            
                            
Bruttofortjeneste/tab                            
Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og omkostninger og andre           
eksterne omkostninger.                            
                            
Finansielle poster                            
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der           
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,                
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab        
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån.                            
                                                         
Ekstraordinære indtægter og omkostninger                            
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som            
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som             
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.                            
                            
                            
Skat af årets resultat                            
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-       
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med     
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.                             

 

Balance

Materielle anlægsaktiver                            
Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar                            
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.                            
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.                                                  
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil  
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.            

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede      
brugstider:                            
Tekniske anlæg og maskiner                                     5-10 år            
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                     3-8 år            
                            
Aktiver med en kostpris på under 10 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i  anskaffelsesåret.                            
                            
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.                            
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.                            
                           
Leasingkontrakter                            
                            
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med                
operationel leasing og øvrige lejeaftale indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.                            
Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses            
under eventualposter mv.                            
                            
                            
Varebeholdninger                            
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien såfremt      
denne er lavere.                            
                            
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg       
af hjemtagelsesomkostninger.                            

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.                            
                            
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdig-       
gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og                            
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.                            
                            
                            
Tilgodehavender                            
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.                            
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.                            
                            
                            
Igangværende arbejder for fremmed regning                            
Igangværende arbejder på statusdagen måles til værdien af de til produktion medgåede            
direkte omkostninger til materialer og lønninger.                            
                            
                            
                            
Udbytte                             
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.                             
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.                                                    
                            
Skyldig skat og udskudt skat                            
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster         
samt for betalte acontoskatter.                            
                            
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier og aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks              
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatnings-         
regler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis                
afvikling af forpligtelsen.                            
                            
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,   
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af           
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske  
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.                            
                            
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens             
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For            
indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.                            
                            
                            

Gældsforpligtelser                        
                        
Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.                        

             
                            

 

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 3.577.881 3.572.638
Personaleomkostninger 1 -3.565.947 -2.989.258
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -50.685 -46.580
Resultat af ordinær primær drift -38.751 536.800
Andre finansielle indtægter 3.647 9.555
Øvrige finansielle omkostninger -80.766 -47.242
Ordinært resultat før skat -115.870 499.113
Skat af årets resultat 2 18.559 -132.414
Årets resultat -97.311 366.699
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -97.311
I alt -97.311

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 281.133 226.818
Materielle anlægsaktiver i alt 3 281.133 226.818
Deposita 1.780 1.780
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.780 1.780
Anlægsaktiver i alt 282.913 228.598
Råvarer og hjælpematerialer 420.000 320.000
Varebeholdninger i alt 420.000 320.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.463.857 2.425.852
Igangværende arbejder for fremmed regning 233.465 211.043
Udbytte hos tilknyttede virksomheder 5.941 0
Udskudte skatteaktiver 83.042 64.483
Andre tilgodehavender 86.824 165.816
Tilgodehavender i alt 1.873.129 2.867.194
Likvide beholdninger 111.449 128.831
Omsætningsaktiver i alt 2.404.578 3.316.025
Aktiver i alt 2.687.491 3.544.623

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 791.814 889.125
Egenkapital i alt 871.814 969.125
Skyldig selskabsskat 0 168.133
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 168.133
Gæld til banker 378.311 0
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 0 160.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 486.464 1.349.597
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 7.554
Skyldig selskabsskat 168.133 220.033
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 782.769 670.181
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.815.677 2.407.365
Gældsforpligtelser i alt 1.815.677 2.575.498
Passiver i alt 2.687.491 3.544.623

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 889.125 969.125
Betalt udbytte 0 0 0
Årets resultat 0 -97.311 -97.311
Egenkapital, ultimo 80.000 791.814 871.814

Anpartskapitalen fordeler sig på anparter a kr. 1.000.

 

Udover ovenstående har der ikke været ændringer i selskabets anpartskapital de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/2016 2014/2015
  kr. kr.
Løn og gager 3.419.349 2.877.110
Pensionsbidrag 27.400 23.057
Andre omkostninger til social sikring 119.198 89.091
  3.565.947 2.989.258

 

Heraf udgør vederlag til direktion kr. 58.665.

 

Selskabet har i regnskabsåret fuldtidsbeskæftiget ca. 10 medarbejdere. 

2. Skat af årets resultat

  2015/2016 2014/2015
  kr. kr.
Aktuel skat 0 168.133
Ændring af udskudt skat -18.559 -35.719
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -18.559 132.414

 

Der er aconto betalt kr. 52.000 i selskabsskat i året.

 

Den udskudte skat andrager aktiv  kr.  -83.042 (2015/2016) og  kr.  -64.483  (2014/2015).

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Produktionsanlæg og maskiner
  kr.
Kostpris primo 232.898
Tilgang 105.000
Afgang 0
Kostpris ultimo 337.898
   
   
Af- og nedskrivning primo 6.080
Årets afskrivning 50.685
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo 56.765
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 281.133
 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er garantistillelser tkr. 549. Der indestår tkr. 108 på sikringskonti.

Der er skadesløsbrev tkr. 1.000 (virksomhedspant) til pengeinstitut.

 

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.                   

 

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

LT Holding 2013 ApS, Havdrup,  70%

Jasø Holding ApS, Regstrup, 30%

Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på selskabet er selskabets anpartshavere og direktør Lars Engelbrekt Pedersen samt selskabets bestyrelse.                    
                        
                        
Selskabets direktion modtager almindeligt vederlag.                        
                        
Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår.                        

 

false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Revisionspåtegning Gertrud Nielsen Rytterkær 2 4000 Roskilde 352103692015-10-012016-09-30 352103692015-10-012016-09-301 352103692015-10-012016-09-300 352103692015-10-012016-09-300 352103692015-10-012016-09-301 352103692015-10-012016-09-302 352103692015-10-012016-09-303 352103692015-10-012016-09-304 352103692014-10-012015-09-30 352103692015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 352103692016-09-30 352103692015-09-30 352103692015-10-01fsa:ContributedCapitalMember 352103692015-10-01fsa:RetainedEarningsMember 352103692015-10-01 352103692015-10-012016-09-30fsa:ContributedCapitalMember 352103692015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 352103692016-09-30fsa:ContributedCapitalMember 352103692016-09-30fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK