NIVISOL ApS

Engvej 6

2990 Nivå


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/10/2016
Leif Bo Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNIVISOL ApS
Engvej 6
2990 Nivå
CVR-nr:28846258
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016

Ledelsespåtegning

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 
Revision af årsregnskab

Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

 

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.


Helsingør, den 06/10/2016

Direktion
Leif Bo HansenBestyrelse
Leif Bo Hansen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Håndværksvirksomhed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Stabil.


Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Ingen.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Nivisol ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
 

 

Resultatopgørelse

Generelt
 

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

 

Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.


Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

Materielle anlægsaktiver

 

Grunde og bygninger er byggegrund.

 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.


Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.


Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.


Gæld
Er optaget til reel værdi.

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 586.111 646.494
Personaleomkostninger -421.131 -389.352
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -34.907
Resultat af ordinær primær drift 130.073 257.142
Øvrige finansielle omkostninger -240 -174
Ordinært resultat før skat 129.833 256.968
Skat af årets resultat -29.669 -66.066
Årets resultat 100.164 190.902
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 101.200 99.800
Overført resultat -1.036 91.102
I alt 100.164 190.902

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.300.000 1.300.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 174.527
Materielle anlægsaktiver i alt 1.474.527 1.300.000
Anlægsaktiver i alt 1.474.527 1.300.000
Råvarer og hjælpematerialer 106.280 127.370
Varebeholdninger i alt 106.280 127.370
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.145 330.849
Tilgodehavender i alt 17.145 330.849
Likvide beholdninger 523.890 526.803
Omsætningsaktiver i alt 647.315 985.022
Aktiver i alt 2.121.842 2.285.022

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.858.911 1.859.947
Egenkapital i alt 1.983.911 1.984.947
Skyldig selskabsskat 50.200
Langfristede gældsforpligtelser i alt 50.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.000
Skyldig selskabsskat 5.100
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 117.831 249.875
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 137.931 249.875
Gældsforpligtelser i alt 137.931 300.075
Passiver i alt 2.121.842 2.285.022
false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Ingen bistand Revifront H P Christensens Vej 1 1 3000 Helsingør 288462582015-07-012016-06-30 288462582015-07-012016-06-300 288462582015-07-012016-06-300 288462582014-07-012015-06-30 288462582015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288462582014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 288462582015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 288462582014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 288462582016-06-30 288462582015-06-30 iso4217:DKK