TØMRERFIRMAET SKOV A/S

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
08/05/2015
Ole Skov
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTØMRERFIRMAET SKOV A/S
Smedebakken 10
8700 Horsens
Telefonnummer:75653588
CVR-nr:60425914
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorREVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Storegade 37
Horsens
DK Danmark
CVR-nr:13737096
P-enhed:1000616365

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2014 for Tømrerfirmaet Skov A/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hatting, den 08/05/2015

Direktion
Ole Skov

Martin Capion Skov
Bestyrelse
Ole Skov

Dennis Kammersgaard Skov

Martin Capion Skov

Kamilla Skov

Inge Marie Skov


Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i TØMRERFIRMAET SKOV A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TØMRERFIRMAET SKOV A/S for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hatting, 08/05/2015Niels Erik Jensen
Registreret revisor
REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.
Omsætningen mv. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

 

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

 

Andre eksterne omkostninger

 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

 

Skat af årets resultat

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Tillæg og fradrag vedr. skattebetalingen er indregnet i posten.

 

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

 

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med den gældende skattesats af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Indretning af lejede lokaler  20 år
Produktionsanlæg og maskiner  5  år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5  år

 

Aktiver med en kostpris på under skattemæssig grænse, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.


Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer og andre kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen, når denne kan opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdien, måles værdipapirer og andre kapitalandele til kostpris.

 

Varebeholdning
Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer mv. måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere.

 

Kostprisen beregnes efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for værende i behold.

 

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealisationsværdi.

 

Tilgodehavender
Der foretages individuel vurdering af debitorer og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, baseret på vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket posten.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 2.900.852 3.383.848
Personaleomkostninger 1 -2.168.116 -2.030.688
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -94.190 -208.336
Resultat af ordinær primær drift 638.546 1.144.824
Andre finansielle indtægter 358 1.459
    Andre finansielle omkostninger -200.238 -194.615
Ordinært resultat før skat 438.666 951.668
Skat af årets resultat 2 -88.984 -250.468
Årets resultat 349.682 701.200
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser 349.682 701.200
Overført resultat 0 0
I alt 349.682 701.200

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Grunde og bygninger 642.972 642.972
Produktionsanlæg og maskiner 240.145 240.145
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 800.387 764.576
Materielle anlægsaktiver i alt 1.683.504 1.647.693
Deposita 66.000 66.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 66.000 66.000
Anlægsaktiver i alt 1.749.504 1.713.693
Råvarer og hjælpematerialer 42.805 40.980
Varer under fremstilling 4.158.496 4.135.925
Varebeholdninger i alt 4.201.301 4.176.905
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 741.090 838.341
Igangværende arbejder for fremmed regning 115.670 184.606
Tilgodehavende skat 58.999 0
Andre tilgodehavender 36.730 47.706
Periodeafgrænsningsposter 0 18.342
Tilgodehavender i alt 952.489 1.088.995
Likvide beholdninger 645.814 710.743
Omsætningsaktiver i alt 5.799.604 5.976.643
Aktiver i alt 7.549.108 7.690.336

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 500.000 500.000
Overført resultat 500.000 500.000
Egenkapital i alt 4 1.000.000 1.000.000
Hensættelse til udskudt skat 137.000 130.275
Hensatte forpligtelser i alt 137.000 130.275
Leverandører af varer og tjenesteydelser 303.614 241.603
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 4.871.972 4.409.283
Skyldig selskabsskat 0 303.518
Anden gæld 797.321 724.324
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 89.519 180.133
Forslag til udbytte for regnskabsåret 349.682 701.200
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.412.108 6.560.061
Gældsforpligtelser i alt 6.412.108 6.560.061
Passiver i alt 7.549.108 7.690.336

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager -2.004.335 -1.970.667
Pensionsbidrag -91.256 -96.175
Andre omkostninger til social sikring -32.795 -32.117
Personaleomkostninger i øvrigt -39.730 68.271
  -2.168.116 -2.030.688

 

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat -83.001 -322.518
Ændring af udskudt skat -6.725 72.200
Regulering vedrørende tidligere år 742 -150
  -88.984 -250.468

 

3. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 10 aktier a 50.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.
 

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 500.000 0 500.000 0 1.000.000
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -349.682 -349.682
Årets resultat 0 0 0 349.682 349.682
Egenkapital ultimo 500.000 0 500.000 0 1.000.000

 

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive tømrerforretning og anden hermed beslægtet virksomhed, herunder produktion og salg af varer, der kan henføres til branchen.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ikke givet pant eller anden sikkerhed i virksomhedens aktiver.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som

ejende minimum 5 % af stemmerne eller mindst 5 % af aktiekapitalen

på kr. 500.000:
 
IMO Holding ApS
Smedebakken 10, Hatting
8700 Horsens

 

Martin Skov Holding ApS
Smedebakken 10, Hatting
8700 Horsens

01/01/2013 31/12/2013 Revisionspåtegning A/S Revision Hatting Storegade 37, Hatting 8700 Horsens 604259142014-01-012014-12-31 604259142014-01-012014-12-311 604259142014-01-012014-12-310 604259142014-01-012014-12-311 604259142014-01-012014-12-310 604259142014-01-012014-12-311 604259142014-01-012014-12-312 604259142014-01-012014-12-313 604259142014-01-012014-12-314 604259142013-01-012013-12-31 604259142014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 604259142013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 604259142014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 604259142013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 604259142014-12-31 604259142013-12-31 iso4217:DKK