JB ANLÆG ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/06/2015
Johnny Jensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJB ANLÆG ApS
Vallerbækvej 58
7470 Karup J
Telefonnummer:97101691
CVR-nr:32096468
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseHandelsbanken
Bredgade 20
7470 Karup J

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags aflagt årsrapport for 2014 for JB Anlæg ApS.

 

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Karup, den 29/05/2015

Direktion
Johnny Jensen

Bjarne Frausing Hansen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i anlægs- og gartnervirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for året udviste et underskud på kr.-49.340,der af direktionen foreslås anvendt som anført under resultatopgørelsen.

 

Årets resultat er ikke som forventet og anses ikke som tilfredsstillende.

 

For 2015 er der forventning om et tilsvarende resultat, idet driften er indstillet, og driftsmidler forventes solgt. Genoptages aktiviteten ikke, må goodwill forventes at have en værdi til kr. 0, ligesom det aktiverede skatteaktiv ikke kan forventes udnyttet. Egenkapitalen forventes herefter stadig at være positiv.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter statusdagen indtruffet hændelser, der efter direktionens mening svækker selskabets
økonomiske stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter andre eksterne omkostninger til salg og administration.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og amortisering af realkreditlån.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt regulering til skatter for tidligere år.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger.

Goodwill afskrives over 10 år.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter købsprisen samt omkostninger som direkte er tilknyttet anskaffelsen frem til tidspunktet, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Tilgodehavender reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og driftskreditter.


Selskabsskat og udskudt skat
Selskabsskat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter samt med tillæg/fradrag af renter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på balancedagen. For indeværende regnskabsår er anvendt en skattesats på 25%.


Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 569.047 634.545
Personaleomkostninger 1 -507.083 -734.175
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -121.583 -114.417
Resultat af ordinær primær drift -59.619 -214.047
Øvrige finansielle omkostninger -6.168 -10.940
Ordinært resultat før skat -65.787 -224.987
Ekstraordinært resultat før skat -65.787 -224.987
Skat af årets resultat 2 16.447 56.057
Årets resultat -49.340 -168.930
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -49.340 -168.930
I alt -49.340 -168.930

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 204.000 255.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt 204.000 255.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 22.000 152.583
Materielle anlægsaktiver i alt 3 22.000 152.583
Anlægsaktiver i alt 226.000 407.583
Råvarer og hjælpematerialer 0 14.100
Varebeholdninger i alt 0 14.100
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 9.622
Udskudte skatteaktiver 76.061 59.614
Tilgodehavender i alt 76.061 69.236
Likvide beholdninger 49.971 0
Omsætningsaktiver i alt 126.032 83.336
Aktiver i alt 352.032 490.919

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overkurs ved emission 1.024.025 1.024.025
Overført resultat -815.593 -766.253
Egenkapital i alt 333.432 382.772
Gæld til banker 0 18.641
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 4.057
Anden gæld 18.600 85.449
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 18.600 108.147
Gældsforpligtelser i alt 18.600 108.147
Passiver i alt 352.032 490.919

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager -484.059 -717.840
Skattefrie godtgørelser -0 -12.491
Lønrefusion 1.070 17.710
Arbejdstøj -0 -2.508
Andre omkostninger til social sikring -9.800 -19.006
Andre personaleomkostninger -40 -40
  -507.083 -734.175

 

Der har i årets løb været ansat 2 personer i tidsrummet 1/1 til 31/8.

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat 16.447 56.057
  16.447 56.057

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 374.400
Tilgang 0
Afgang -120.000
Kostpris ultimo 254.400
   
Af- og nedskrivning primo -221.817
Årets afskrivning -28.000
Tilbageførsel ved afgang 17.417
Af- og nedskrivning ultimo -232.400
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 22.000
 

 

4. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 aktier a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser.

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Lynge Østergaard Sønderbro 10 8310 Tranbjerg 320964682014-01-012014-12-31 320964682014-01-012014-12-310 320964682014-01-012014-12-311 320964682013-01-012013-12-31 320964682014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320964682013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 320964682014-12-31 320964682013-12-31 iso4217:DKK