S & A TRANSPORT ApS

Nr Høevej 8

6740 Bramming


Årsrapport

1. oktober 2014 - 30. september 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/12/2015
Henny Arildsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenS & A TRANSPORT ApS
Nr Høevej 8
6740 Bramming
Telefonnummer:76560920
CVR-nr:31428580
Regnskabsår:01/10/2014 - 30/09/2015
BankforbindelseSkjern Bank
Storegade 40
6740 Bramming

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014/2015 for
S & A TRANSPORT ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlings godkendelse.

Direktør er bekendt med ulovlig anpartshaverlån kr 24.464 pr. 30.09.2015.
Lånet forventes indfriet primo 2016.

Ledelsen har ansvaret for årsrapporten.

Ledelsen ønsker fremover fravalg af revision og opfylder betingelserne herfor.


Bramming,       /       2015

Direktion:

 

………………………….
Henny Arildsen


Bramming, den 10/12/2015

Direktion
Henny Arildsen


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsrapport fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkend ledelsens forslag om at undlade revision.


Bramming den / 2015


______________________
Dirigent, Henny Arildsen

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at drive virksomhed indenfor transport samt hermed beslægtede aktiviteter.

Usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2014/2015

Ingen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2014/2015.

 

 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for S & A TRANSPORT ApS for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Tilsvarende indregnes forpligtelser i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Selskabets nettoomsætning er indregnet med produktionsprincippet som indtægtsgrundlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles efter fakturering.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Engangsleasing er periodiseret over leasingperioden.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2014 - 30. sep 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Nettoomsætning 229.719
Produktionsomkostninger -349.882
Bruttoresultat -47.953 -120.163
Administrationsomkostninger -167.586
Resultat af ordinær primær drift -215.539 -120.163
Andre finansielle indtægter 2
Øvrige finansielle omkostninger -3.569 -2.665
Ordinært resultat før skat -219.108 -122.826
Ekstraordinære indtægter 23.339 23.472
Ekstraordinære omkostninger -182.000
Ekstraordinært resultat før skat -377.769 -99.354
Årets resultat -377.769 -99.354
I alt -99.354

Balance 30. september 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 54.986 285.183
Igangværende arbejder for fremmed regning 55.110
Andre tilgodehavender 124.825 170.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 24.464 36.563
Periodeafgrænsningsposter 6.965
Tilgodehavender i alt 259.385 498.711
Likvide beholdninger 99.078 2.139
Omsætningsaktiver i alt 358.463 500.850
Aktiver i alt 358.463 500.850

Balance 30. september 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 849.000 849.000
Andre reserver -99.354
Overført resultat -1.170.495 -693.372
Egenkapital i alt -321.495 56.274
Leverandører af varer og tjenesteydelser 287.488 222.670
Anden gæld 392.470 221.906
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 679.958 444.576
Gældsforpligtelser i alt 679.958 444.576
Passiver i alt 358.463 500.850
01/10/2013 30/09/2014 Ingen bistand Revisor Sven Ankerstjerne, Lone Nielsen Navervej 33 6800 Varde 314285802014-10-012015-09-30 314285802014-10-012015-09-300 314285802013-10-012014-09-30 314285802015-09-30 314285802014-09-30 iso4217:DKK