DREWSEN'S VVS ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/03/2015
Bodil Drewsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDREWSEN'S VVS ApS
Lærkevej 16
4300 Holbæk
Telefonnummer:59440810
Fax:59442805
e-mailadresse:torben@drewsens-vvs.dk
CVR-nr:24242021
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseSpar Nord Bank
RevisorREVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
Kalundborgvej 60
4300 Holbæk
DK Danmark
CVR-nr:19720705
P-enhed:1003950290

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014 for Drewsen VVS ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holbæk, den 17/03/2015

Direktion
Torben Drewsen

Bo Johannes Larsen
Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Drewsen VVS ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Drewsen VVS ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidet gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standarder om udvidet gennemgang af regnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Holbæk, 17/03/2015Martin Skovholm
registreret revisor HD-R
REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB

Ledelsesberetning

 

Beretning


Virksomhedens væsentligste aktiviteter 
Selskabets vigtigste forretningsområde er Smede- og VVS virksomhed samt virksomhed naturligt forbundet hermed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
 
Betydningsfulde hændelser efter balancedagen 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret og omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under a´conto-skatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 


BALANCEN

 

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar         5 år

    

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. 
 
Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter leverandørgæld samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 1.387.378 1.550.361
Personaleomkostninger 1 -1.153.847 -1.116.929
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -27.069 -73.228
Resultat af ordinær primær drift 206.462 360.204
    Andre finansielle omkostninger -7.273 -5.715
Ordinært resultat før skat 199.189 354.489
Skat af årets resultat 3 -44.861 -84.925
Årets resultat 154.328 269.564
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 200.000
Overført resultat -45.672 69.564
I alt 154.328 269.564

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 32.746 59.815
Materielle anlægsaktiver i alt 5 32.746 59.815
Anlægsaktiver i alt 32.746 59.815
Varebeholdninger i alt 532.966 572.790
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 382.373 387.613
Andre tilgodehavender 36.700 36.700
Tilgodehavender i alt 419.073 424.313
Likvide beholdninger 154.398 136.123
Omsætningsaktiver i alt 1.106.437 1.133.226
Aktiver i alt 1.139.183 1.193.041

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 68.011 113.683
Forslag til udbytte 200.000 200.000
Egenkapital i alt 6 468.011 513.683
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Gæld til banker 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 194.641 132.175
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 38.125 158.125
Skyldig selskabsskat 44.861 84.925
Anden gæld 393.545 304.133
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 671.172 679.358
Gældsforpligtelser i alt 671.172 679.358
Passiver i alt 1.139.183 1.193.041

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Lønninger og gager 927.892 923.680
Pensioner 113.099 115.233
Sociale omkostninger 23.928 24.000
Forsikringer 42.841 11.573
Øvrige personaleomkostninger 46.087 42.443
  1.153.847 1.116.929

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014 2013
  kr. kr.
Goodwill 0 40.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 27.069 33.228
  27.069 73.228

 

3. Skat af årets resultat

 

  2014 2013
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 44.861 84.925
Regulering af udskudt skat 0 0
  44.861 84.925

 

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 200.000
Tilgang i årets løb 0
Afgang i årets løb 0
Kostpris ultimo 200.000
   
Akkumulerede afskrivninger primo 200.000
Årets afskrivninger 0
Akkumuklerede afskrivninger ultimo 200.000
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

 

5. Materielle anlægsaktiver i alt

 

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

  kr.
Kostpris primo 296.846
Tilgang i årets løb 0
Afgang i årets løb 0
Kostpris ultimo 296.846
   
Akkumulerede afskrivninger primo 237.031
Årets afskrivninger 27.069
Afskrivninger på afhændede aktiver 0
Akkumulerede afskrivninger ultimo 264.100
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 32.746

 

6. Egenkapital i alt

  Indskudskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 200.000 113.683 200.000 513.683
Udbetalt udbytte 0 0 -200.000 -200.000
Årets resultat 0 -45.672 0 -45.672
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 200.000 200.000
Egenkapital ultimo 200.000 68.011 200.000 468.011

 

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualposter mv.                        
                        
Leje- og leasingforpligtelser                        
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler, der løber frem til medio 2018 med i alt t.kr. 660.                        

 

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet virksomhedspant tkr. 400, i debitorer, varebeholdninger og driftsmidler for engagement med Spar Nord.                                    

 

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet´s nærtstående parter omfatter følgende:   
   
Bestemmende indflydelse:   
Direktør Torben Drewsen, Lærkevej 16, 4300  Holbæk.   
Direktør Bo Larsen, Bakken 4, 4300  Holbæk.   
 

01/01/2013 31/12/2013 Erklæring om udvidet gennemgang RevisorGården Holbæk Kalundborgvej 60 4300 Holbæk 242420212014-01-012014-12-31 242420212014-01-012014-12-311 242420212014-01-012014-12-310 242420212014-01-012014-12-311 242420212013-01-012013-12-31 242420212014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 242420212013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 242420212014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 242420212013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 242420212014-12-31 242420212013-12-31 iso4217:DKK