BT GULVE. MIDDELFART A/S

Damgårdvej 7

5500 Middelfart


Årsrapport

1. juni 2017 - 31. maj 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/09/2018
Michael Kristensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBT GULVE. MIDDELFART A/S
Damgårdvej 7
5500 Middelfart
Telefonnummer:64412805
CVR-nr:11853234
Regnskabsår:01/06/2017 - 31/05/2018
RevisorBRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Prinsessegade 60, 2
7000 Fredericia
DK Danmark
CVR-nr:25492145
P-enhed:1016112433

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/2018 for BT Gulve Middelfart A/S.     

               
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.           
           
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.           
           
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse af de forhold, beretningen indeholder.           
           
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Middelfart, den 06/07/2018

Direktion
Jan Oluf LarsenBestyrelse
Michael Kristensen
Jan Oluf Larsen
Klaus Brøndum Haastrup
Christian Brauer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i BT GULVE. MIDDELFART A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for BT GULVE. MIDDELFART A/S for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. maj 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Fredericia, 06/07/2018Carsten Pedersen , mne27866
statsautoriseret revisor
BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR: 25492145

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet           
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i detailhandel med tæpper og gardiner samt udførelse af gulvbelægningsarbejder.           
           
Udvikling i regnskabsåret           
Årets resultat og økonomiske udvikling svarer til forventningerne.           
           
Begivenheder efter balancedagen           
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.           
           
Usikkerheder eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling           
Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.           
           
Generelt om indregning og måling           
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.           
           
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.            
           
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.           
           
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.           
           
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.          
           
Bruttofortjeneste           
Bruttofortjeneste omfatter sammendrag af nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.           
          

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med arbejdets udførelse. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
           

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder det forbrug af materialer og underleverandører, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgsfremme, bildrift, lokaler og administration.


Personaleomkostninger           
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.           
           
Afskrivninger           
Materielle anlægsaktiver afskrives over deres forventede brugstid. Afskrivningsperioden er beskrevet under de enkelte anlægsaktiver.           
           
Finansielle poster           
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatte-ordningen. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.         
           
Skat af årets resultat           
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.           
           
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.           
           
Materielle anlægsaktiver           
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.           
           
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.            
           
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:           
           
Driftsmateriel og inventar      3-5 år     
           
Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.           
           
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.           
           
Varebeholdninger           
Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.            
           
Der foretages nedskrivninger af varebeholdninger for varer med langsom omsætningshastighed og ukurante varer.           
           
Tilgodehavender           
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.           

 

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.        

           
Skyldig skat og udskudt skat           

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

 

Efter sambeskatningsreglerne hæfter BT Gulve Middelfart A/S solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

 

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

               
Gældsforpligtelser           
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.


           

           
 

Resultatopgørelse 1. jun. 2017 - 31. maj 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttoresultat 5.823.122 5.331.531
Personaleomkostninger 1 -4.317.008 -4.090.692
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -258.159 -309.841
Resultat af ordinær primær drift 1.247.955 930.998
Andre finansielle indtægter 57.126 20.514
     Andre finansielle omkostninger -55.213 -24.502
Ordinært resultat før skat 1.249.868 927.010
Skat af årets resultat -276.947 -207.433
Årets resultat 972.921 719.577
Forslag til resultatdisponering
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen 360.000 293.000
Overført resultat 612.921 426.577
I alt 972.921 719.577

Balance 31. maj 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 533.449 524.995
Indretning af lejede lokaler 157.555 194.217
Materielle anlægsaktiver i alt 691.004 719.212
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.200.000 1.300.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 25.000 25.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.225.000 1.325.000
Anlægsaktiver i alt 3.916.004 2.044.212
Varebeholdninger i alt 2.274.266 2.394.396
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.367.719 1.185.526
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Andre tilgodehavender 43.966 30.250
Tilgodehavender i alt 1.411.685 1.215.776
Likvide beholdninger 13.570 14.084
Omsætningsaktiver i alt 3.699.521 3.624.256
Aktiver i alt 7.615.525 5.668.468

Balance 31. maj 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 3.566.446 2.953.525
Egenkapital i alt 4.066.446 3.453.525
Hensættelse til udskudt skat 24.652 20.927
Hensatte forpligtelser i alt 24.652 20.927
Gæld til banker 1.288.725 102.184
Leverandører af varer og tjenesteydelser 742.605 616.583
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 273.222 217.819
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.219.875 1.257.430
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.524.427 2.194.016
Gældsforpligtelser i alt 3.524.427 2.194.016
Passiver i alt 7.615.525 5.668.468

Egenkapitalopgørelse 1. jun. 2017 - 31. maj 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 2.953.525 3.453.525
Betalt udbytte -360.000 -360.000
Årets resultat 972.921 972.921
Egenkapital, ultimo 500.000 3.566.446 4.066.446

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Lønninger og gager 3.777.602 3.581.933
Pensioner og sociale sikringer 539.406 508.759
  4.317.008 4.090.692

 

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere

 

12

 

10

 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftale om leje af forretningslokaler med en årlig leje på ca. t.kr. 700.         
         
Selskabet har indgået leasingaftale af driftsmateriel med en årlig ydelse på ca. t.kr. 120, og en restforpligtelse på ca. t.kr. 400.         
         
Selskabets pengeinstitut har afgivet arbejdsgarantier overfor tredjemand.

 

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med BT Administration A/S som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

 

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskatter for renter, royalties og udbytter.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

false false false false true 01/06/2016 31/05/2017 Revisionspåtegning false false false false Brandt Revision Prinsessegade 60,2 7000 Fredericia 118532342017-06-012018-05-31 118532342017-06-012018-05-311 118532342017-06-012018-05-310 118532342017-06-012018-05-310 118532342017-06-012018-05-311 118532342017-06-012018-05-312 118532342017-06-012018-05-313 118532342017-06-012018-05-312 118532342016-06-012017-05-31 118532342017-06-012018-05-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 118532342016-06-012017-05-31fsa:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquityMember 118532342017-06-012018-05-31fsa:RetainedEarningsMember 118532342016-06-012017-05-31fsa:RetainedEarningsMember 118532342018-05-31 118532342017-05-31 118532342017-06-01fsa:ContributedCapitalMember 118532342017-06-01fsa:RetainedEarningsMember 118532342017-06-01 118532342017-06-012018-05-31fsa:RetainedEarningsMember 118532342018-05-31fsa:ContributedCapitalMember 118532342018-05-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK