PRO ØKONOMISERVICE ApS

Sortbærvej 48

8600 Silkeborg


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/03/2019
Susan Pradsgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPRO ØKONOMISERVICE ApS
Sortbærvej 48
8600 Silkeborg
CVR-nr:33641028
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Virksomhedens hovedformål er at yde regnskabsservice og forretningsudvikling til mindre og mellemstore virksomheder. 

 


Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 1.153.091 1.093.955
     Lønninger -1.082.588 -1.035.302
     Andre omkostninger til social sikring -12.567 -12.809
     Andre personaleomkostninger -2.469 -7.938
Resultat af ordinær primær drift 55.467 37.906
Øvrige finansielle omkostninger -231 -13
Ordinært resultat før skat 55.236 37.893
Skat af årets resultat -12.540 -8.558
Årets resultat 42.696 29.335
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 42.696 29.335
I alt 42.696 29.335

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 140.025 173.040
Tilgodehavender i alt 140.025 173.040
Likvide beholdninger 200.151 204.004
Omsætningsaktiver i alt 340.176 377.044
Aktiver i alt 340.176 377.044

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 24.274 24.274
Forslag til udbytte 42.696 29.335
Egenkapital i alt 146.970 133.609
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 8.559 37.056
Skyldig selskabsskat 12.540 8.558
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 171.866 197.821
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 241
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 193.206 243.435
Gældsforpligtelser i alt 193.206 243.435
Passiver i alt 340.176 377.044

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Susan Pradsgaard Sortbærvej 48E, 8600 true false false true 336410282018-01-012018-12-31 336410282017-01-012017-12-31 336410282018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 336410282017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 336410282018-12-31 336410282017-12-31 iso4217:DKK