ADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH

Hovedgaden 16, 1 tv

2970 Hørsholm


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
19/03/2019
Kim Breide Ulrich
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenADVOKATANPARTSSELSKABET KIM B. ULRICH
Hovedgaden 16, 1 tv
2970 Hørsholm
CVR-nr:15279702
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

 

                
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for :                
Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich.                
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.                
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.                
Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver,                
den finansielle stilling samt resultatet.                
 

Generalforsamlingen har besluttet at fremtidige årsrapporter ikke skal revideres.

 

Generalforsamlingen har konstateret at selskabet opfylder betingelserne for at fravalg af revision for året er opfyldt.


Hørsholm, den 19/03/2019

Direktion
Kim Breide Ulrich
Direktør
Karen Margrethe Tyndeskov
DirektørRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich Aps :

Jeg har opstillet årsregnskabet for:
Advokatanpartsselskabet Kim B. Ulrich for perioden 1. januar - 31. december 2018
på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger , som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis , resultatopgørelse , balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 :
Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregn-
skabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for
revisorer , herunder principper vedrørende integritet, objektivitet , faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger , der er anvendt til
opstillinge af årsregnskabet , er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed , er jeg
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som ledelsen har givet
mig til brug for at opstille årsregnskabet.
Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om , hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.Søborg, 19/03/2019Karsten Reher , mne1255
Registreret revisor FSR
Karsten Reher Revisionsanpartsselskab
CVR: 76477817

Ledelsesberetning

 

                
Selskabets aktiviteter                
Selskabet beskæftiger sig med advokatvirksomhed.                
                
Det økonomiske resultat                
Selskabet opnåede et tilfredsstillende resultat af den ordinære drift for året.                
                
Begivenheder indtruffet i slutningen af regnskabsåret og efter dettes udløb                
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i dette tidsrum.                
                
Selskabets forventede udvikling                
Der forventes et tilfredsstillende resultat for indeværende år.                
                
Disponering af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.                
                
                  Eventualforpligtelser, pantsætninger og kautioner m.v.                
Ingen.                
                
Nærtstående parter                
               
Selskabet ejer KBU Invest I ,Hørsholm ,CVR nr. 28503385 , 100 %.                
Der har ikke været økonomiske transaktioner med dette i året.                
                
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

            
Årsregskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for            
regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.            
            
Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift.            
Selskabet har valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.             
            
Ændring af regnskabspraksis            
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.            
            
Følgende regnskabs- og vurderingsprincipper er anvendt:            
Resultatopgørelsen:            
Indtægtskriterie for omsætning er faktureringstidspunktet.            
            
Andre driftsomkostninger indeholder lokale-,salgs ,auto og administrationsomkostninger.            
Finansielle poster inkluderer renter, gebyrer og kursreguleringer.            
            
Balancen:            
Anlægsaktiver            
Fast ejendom optages til anskaffelsessum.            
Automobiler afskrives med 20% pro anno.            
Større inventaranskaffelser afskrives med 20 % pro anno.            
Småanskaffelser under den skattemæssige grænse straksafskrives.            
Børsnoterede værdipapirer optages til dagsværdien.            
Kapitalandele i dattervirksomheder optages efter indre værdis metode.            
            
Omsætningsaktiver            
Tilgodehavender:            
Der er foretaget en individuel vurdering af disse og nedskrivninger finder sted, hvor            
det vurderes at være påkrævet.            
            
Gæld            
Feriepenge afsættes med 12 ½ % af de i regnskabsåret udgiftsførte gager til funktionærer.            
Øvrig gæld optages til amortiseret kostpris som er lig den nominelle værdi.            
            
Skat af årets resultat afsættes med 22  %, efter at resultatet er korrigeret for ikke fradrags-            
berettigede udgifter og skattefrie indtægter.            
            
Som udskudt skat, under hensættelser, afsættes skatteforpligtelserne på skattemæssige merafskriv-            
ninger og mernedskrivninger.            
Udskudt skat hensættes med den aktuelle procentsats for selskaber.            
 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 4.815.720 3.046.650
Personaleomkostninger -1.636.208 -2.117.035
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 29.504 -14.096
Resultat af ordinær primær drift 3.209.016 915.519
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver -181.197 32.935
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 80.890 77.401
Andre finansielle indtægter 17.287 11.898
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder 0
     Andre finansielle omkostninger -8.750 -8.098
Ordinært resultat før skat 3.117.246 1.029.655
Skat af årets resultat -660.200 -207.618
Årets resultat 2.457.046 822.037
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 100.000 100.000
Overført resultat 2.357.046 722.037
I alt 2.457.046 822.037

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Grunde og bygninger 3.096.924 3.096.924
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 522.064 28.042
Materielle anlægsaktiver i alt 3.618.988 3.124.966
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.619.291 1.771.401
Kapitalandele i associerede virksomheder 331.000 298.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 300.545 481.742
Finansielle anlægsaktiver i alt 4.250.836 2.551.143
Anlægsaktiver i alt 7.869.824 5.676.109
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.049.966 171.110
Tilgodehavende skat 0 95.000
Andre tilgodehavender 46.195 9.575
Tilgodehavender i alt 1.096.161 275.685
Likvide beholdninger 2.118.427 2.455.242
Omsætningsaktiver i alt 3.214.588 2.730.927
Aktiver i alt 11.084.412 8.407.036

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Overført resultat 9.821.750 7.464.704
Egenkapital i alt 10.021.750 7.664.704
Hensættelse til udskudt skat 26.000 0
Hensatte forpligtelser i alt 26.000 0
Skyldig selskabsskat 128.365 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 128.365
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0 10.000
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 773.747 604.857
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 34.550 27.475
Forslag til udbytte for regnskabsåret 100.000 100.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 908.297 742.332
Gældsforpligtelser i alt 1.036.662 742.332
Passiver i alt 11.084.412 8.407.036

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 3
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Karsten Reher Marienborg Alle 11 2860 Søborg 152797022018-01-012018-12-31 152797022018-01-012018-12-310 152797022018-01-012018-12-311 152797022018-01-012018-12-312 152797022017-01-012017-12-31 152797022018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 152797022017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 152797022018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 152797022017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 152797022018-12-31 152797022017-12-31 iso4217:DKK