BACH OG POULSEN'S EFTF. MURERFIRMABENNY NIELSEN ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/04/2015
Gunnar Thybo Johansen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBACH OG POULSEN'S EFTF. MURERFIRMABENNY NIELSEN ApS
Dolmer Bygade 8
8500 Grenaa
CVR-nr:21243795
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorRegistreret revisor Gunnar Thybo Johansen
Duevej 21
Grenaa
DK Danmark
CVR-nr:14702482
P-enhed:1000788100

Ledelsespåtegning

Direktionen  har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Bach & Poulsens eftf. Murerfirma, Benny Nielsen ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Direktionen anser fortsat betingelserne for fravalg af revisionen som opfyldt.


Grenaa, den 30/04/2015

Direktion
Benny Nielsen
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Bach og Poulsen's Eftf. Murerfirma Benny Nielsen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for BACH OG POULSEN`S EFTF. MURERFIRMA BENNY NIELSEN ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Grenaa, 30/04/2015Gunnar Thybo Johansen
Registreret revisor
Registreret revisor Gunnar Thybo Johansen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bach & Poulsen eftf. Murerfirma Benny Nielsen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringeraf finansielle aktiver og forpligtelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges,  og som be- eller afkræfter forhold,  der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser,  indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regns-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansielle omkostninger ved finansiel leasing, smt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordninen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner og  inventar måles til kostpris med fradrag af  akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og maskiner:              5 år

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og maskiner

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller

tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Varebeholdninger       
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.      

 
Kostpris for igangværende arbejder optages til kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn.       
       
Tilgodehavender       
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-       
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.       
       
Periodeafgrænsningsposter       
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.       
       
Skyldig skat og udskudt skat       
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.       
       
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.        
       
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 
       
Gældsforpligtelser       
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen melllem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.       
       
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 467.161 483.998
Personaleomkostninger 1 -426.012 -454.251
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 41.149 29.747
Øvrige finansielle omkostninger -24 0
Ordinært resultat før skat 41.125 29.747
Ekstraordinært resultat før skat 41.125 29.747
Skat af årets resultat 2 -7.901 -11.413
Årets resultat 33.224 18.334
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 33.224 18.334
I alt 33.224 18.334

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Råvarer og hjælpematerialer 3.500 1.700
Varebeholdninger i alt 3.500 1.700
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 262.065 237.235
Igangværende arbejder for fremmed regning 3.100 0
Udskudte skatteaktiver 27.382 35.283
Andre tilgodehavender 9.780 0
Tilgodehavender i alt 302.327 272.518
Likvide beholdninger 151.521 75.386
Omsætningsaktiver i alt 457.348 349.604
Aktiver i alt 457.348 349.604

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 53.648 20.425
Egenkapital i alt 3 178.648 145.425
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 176.714 145.291
Anden gæld 101.986 58.888
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 278.700 204.179
Gældsforpligtelser i alt 278.700 204.179
Passiver i alt 457.348 349.604

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 391.294 372.732
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 34.718 44.706
  426.012 541.169

 

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat -7.901 -11.413
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -7.901 -11.413

 

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 20.424 0 145.424
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 33.224 0 33.224
Egenkapital ultimo 125.000 53.648 0 178.648

 

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed Gunnar Thybo Johansen Duevej 21 8500 Grenaa 212437952014-01-012014-12-31 212437952014-01-012014-12-311 212437952014-01-012014-12-310 212437952013-01-012013-12-31 212437952014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 212437952013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 212437952014-12-31 212437952013-12-31 iso4217:DKK