JAN GANICK INVEST ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/05/2015
Jan Ganick
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJAN GANICK INVEST ApS
Ålekistevej 217
2720 Vanløse
Telefonnummer:38742366
Fax:38748366
CVR-nr:73522919
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorJOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:63778710
P-enhed:1004127790

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Jan Ganick Invest ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Vanløse, den 22/05/2015

Direktion
Jan Gottlieb Ganick


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår fortsat ikke skal revideres.
Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at fravælge revision.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Jan Ganick Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jan Ganick Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Rødovre, 22/05/2015Jesper Bentzen
Registreret Revisor
JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jan Ganick Invest ApS, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper.

 

Indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:
Nettoomsætningen ved salg af ydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

 

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under aconto-skatteordningen.

 

Skat og udskudt skat:
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance

Anlægsaktiver:
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, hvilke er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.
Følgende afskrivningssatser er anvendt:

Bil  10%
Ejendom  0% (investeringsejd)

Småanskaffelser på indtil 12.600 kr. pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid, omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er værdiansat ud fra en individuel vurdering, hvorunder der er foretaget nedskrivning på de tilgodehavender, som skønnes behæftet med særlig risiko.

 

Udbytte:
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse for tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skat og udskudt skat:
Den forventede skyldige skat af årets skattepligtige indkomst er opført som kortfristet gæld, mens den resterende del er opført som udskudt skat under hensættelser. Hensættelse til udskudt skat dækker den skat, der skal betales, såfremt selskabets aktiver sælges til de værdier, de er opført til i årsregnskabet.

Udskudt skat afsættes i det omfang det kan påfalde selskabet. Der afsættes ikke skatteaktiver af skattemæssige underskud, undtagen i det tilfælde at det er dokumenterbart, at selskabet kan anvende det skattemæssige underskud inden for en kort årrække.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 137.825 142.834
Andre driftsindtægter 17.400 0
Eksterne omkostninger -187.232 -188.855
Bruttoresultat -32.007 -46.021
Resultat af ordinær primær drift -32.007 -46.021
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 1.515 -11.688
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 115.000
    Andre finansielle omkostninger -1 -174
Ordinært resultat før skat -30.493 57.117
Ekstraordinært resultat før skat -30.493 57.117
Årets resultat -30.493 57.117
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -573.983 -11.688
Overført resultat 543.490 68.805
I alt -30.493 57.117

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Grunde og bygninger 753.525 753.525
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 112.000 128.000
Materielle anlægsaktiver i alt 1 865.525 881.525
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 488.948
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 488.948
Anlægsaktiver i alt 865.525 1.370.473
Likvide beholdninger 2.220 0
Omsætningsaktiver i alt 2.220
Aktiver i alt 867.745 1.370.473

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000 200.000
Andre reserver 0 573.983
Overført resultat 607.711 64.221
Egenkapital i alt 2 807.711 838.204
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0 475.346
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 38.434 35.323
Deposita 21.600 21.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 60.034 532.269
Gældsforpligtelser i alt 60.034 532.269
Passiver i alt 867.745 1.370.473

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 753.525 160.000
Tilgang 0 0
Afgang -0 0
Kostpris ultimo 753.525 160.000
     
Opskrivninger primo 0 0
Årets opskrivning 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -0 -32.000
Årets afskrivning -0 -16.000
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -0 -48.000
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 753.525 112.000
 

 

2. Egenkapital i alt

  Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 200.000 573.983 64.221 0 838.204
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 -573.983 543.490 0 -30.493
Egenkapital ultimo 200.000 0 607.711 0 807.711

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktiviteter:
Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendom samt investeringsvirksomhed.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er udstedt ejerpantebrev på 400.000 kr. med pant i selskabets ejendom deponeret i pengeinstitut.

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed jesper bentzen Egegårdsvej 39C 2610 Rødovre 735229192014-01-012014-12-31 735229192014-01-012014-12-311 735229192014-01-012014-12-310 735229192013-01-012013-12-31 735229192014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192013-01-012013-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 735229192014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 735229192014-12-31 735229192013-12-31 iso4217:DKK