LEIF THOMSEN A/S

Baldershøj 23

2635 Ishøj


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
Leif Thomsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLEIF THOMSEN A/S
Baldershøj 23
2635 Ishøj
Telefonnummer:36300401
CVR-nr:21478490
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseSydbank A/S
Kgs. Nytorv 30
1050 1050 København K
RevisorREVISIONSFIRMAET BENT RINDOM
Pilekærvej 2
2970 Hørsholm
DK Danmark
CVR-nr:51229428
P-enhed:1001963984

Ledelsespåtegning

 

Direktionen og bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for
2017 for LEIF THOMSEN A/S

 

Den samlede ledelse erklærer:

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Ishøj, den 31/05/2018

Direktion
Leif ThomsenBestyrelse
Kim Kaj Kofoed Hansen
Leif Thomsen
Alice Birgitte ThomsenFravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der træffes beslutning om, at selskabet for det kommende år vil fravælge revision, da betingelserne for fravalg af revision fortsat er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i LEIF THOMSEN A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for selskabet Leif Thomsen A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Hørsholm, 31/05/2018Bent Rindom , mne1249
Registreret revisor FSR
REVISIONSFIRMAET BENT RINDOM
CVR: 51229428

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen
Indtægterne fra salg og udførte arbejder medtages i det år hvor levering, normalt fakturering, har fundet sted.


Variable omkostninger
Omkostninger forbundet med de udførte arbejder, herunder lønninger og materialeforbrug, udgiftsføres samtidigt med levering og fakturering af udførte arbejder.


Kapacitetsomkostninger
Omkostninger til administration, herunder lønninger til administrativt personale, samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

 

Finansielle indtægter
Omfatter renteindtægter og modtaget værdipapirafkast, samt kursreguleringer på obligationer og beholdning af værdipapirer.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugs tider. Driftsmidler afskrives over 10 år. Automobiler og ladvogne afskrives over 5 til 8 år.


Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugs tid indgår ikke i afskrivnings-grundlaget. Aktiver med en kostpris under kr. 13.200 udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

 

Værdipapirer
Beholdning af værdipapirer måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen).
Årets ændring i den samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.


Råvarelager og værdi af igangværende arbejder
Værdi af råvarelager optages til anskaffelsespris. Eventuel værdien af igangværende arbejder opgøres til kostpris for materialerne, samt tillæg for værdien af de medgåede arbejder.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris.

....

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Nettoomsætning 5.095.178 6.435.352
Vareforbrug -1.660.655 -2.241.100
Produktionsomkostninger 1 -2.490.357 -2.412.888
Bruttoresultat 944.166 1.781.364
Distributionsomkostninger -462.989 -467.335
Administrationsomkostninger -220.966 -185.584
Andre driftsomkostninger -179.819 -375.627
Resultat af ordinær primær drift 80.392 752.818
Andre finansielle indtægter 28.679 22.905
Øvrige finansielle omkostninger -3.474 -2.372
Ordinært resultat før skat 105.597 773.351
Skat af årets resultat 2 -41.029 -169.870
Årets resultat 64.568 603.481
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 125.000 103.400
Overført resultat -60.432 500.081
I alt 64.568 603.481

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 288.150 450.969
Materielle anlægsaktiver i alt 288.150 450.969
Deposita 150.000 150.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 150.000 150.000
Anlægsaktiver i alt 438.150 600.969
Råvarer og hjælpematerialer 202.676 115.431
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 202.676 115.431
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 908.709 843.867
Igangværende arbejder for fremmed regning 98.180 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.420
Tilgodehavende skat 29.076
Tilgodehavender i alt 1.011.309 1.022.943
Andre værdipapirer og kapitalandele 804.974 465.015
Værdipapirer og kapitalandele i alt 804.974 465.015
Likvide beholdninger 1.690.806 1.932.822
Omsætningsaktiver i alt 3.709.765 3.536.211
Aktiver i alt 4.147.915 3.987.180

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Andre reserver 0 0
Overført resultat 2.900.886 2.961.318
Forslag til udbytte 125.000 103.400
Egenkapital i alt 3.525.886 3.564.718
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 105.058 88.897
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 105.058 88.897
Leverandører af varer og tjenesteydelser 170.383 78.384
Skyldig selskabsskat 33.687 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 312.901 255.181
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 516.971 333.565
Gældsforpligtelser i alt 516.971 333.565
Passiver i alt 4.147.915 3.987.180

Noter

1. Produktionsomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Gage og lønomkostninger 2.015.928 1.879.928
Øvrige produktionsomkostninger 474.429 532.960
  2.490.357 2.412.888

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 37.687 217.870
Ændring af udskudt skat -0 -48.000
Regulering vedrørende tidligere år 3.342 0
  41.029 169.870

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold


Væsentligste aktiviteter:

 Selskabet udfører traditionel anlægs- og kloakeringsarbejder inden for bygge- og anlægsbranchen. 
 Arbejderne udføres både efter regning og efter tilbud for såvel mindre som større entrepriser.


Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold:

Der har ikke været væsentlige ændringer i årets løb.

 

 

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser


Sydbank A/S har på vegne af selskabet stillet bankgaranti overfor afsluttede arbejder med t/kr. 1.965 pr. balancedato.
 

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold:

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

LT Holding 2017 ApS - CVR-nr, 38783858, hjemsted i Ishøj Kommune

 

 

6. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Selskabet er lejer af lokalerne i bygning der ejes af Leif Thomsen. Lejen er fastsat på markedsvilkår.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017 2016
Gennemsnitligt antal ansatte 4 4
false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Bent Rindom Pilekærvej 2 2970 Hørsholm 214784902017-01-012017-12-31 214784902017-01-012017-12-311 214784902017-01-012017-12-310 214784902017-01-012017-12-310 214784902017-01-012017-12-311 214784902017-01-012017-12-312 214784902017-01-012017-12-312 214784902016-01-012016-12-31 214784902017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 214784902016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 214784902017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 214784902016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 214784902017-12-31 214784902016-12-31 iso4217:DKK