E-CON ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2015
Jakob B. Vangsgaard
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenE-CON ApS
Jeppe Åkjærs Vej 22
9200 Aalborg SV
Telefonnummer:60180000
CVR-nr:26884896
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseDen Jyske Sparekasse
Hobrovej 58
9000 Aalborg
Danmark
RevisorRevisionsfirmaet Peter Kristensen
Digtervejen 9
9200 Aalborg SV
DK Danmark
CVR-nr:71698319
P-enhed:1003922355

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for E-Con ApS.    
    
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.    
    
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.    
    
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse om de
forhold, beretningen omhandler.    
    
Ledelsen foreslår fravalg af revisionspligt for regnskabsåret 2015. Det er ledelsens vurdering, at    
selskabet opfylder betingelserne herfor. Selskabets vedtægter er tilrettet i overensstemmelse hermed.    
    
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.    
    
 


Aalborg, den 31/05/2015

Direktion
Jakob Brix Vangsgaard
Adm. direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen foreslår fravalg af revisionspligt for regnskabsåret 2015 Det er ledelsens vurdering, at
selskabet opfylder betingelserne herfor. Selskabets vedtægter er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i E-Con ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse
har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for E-Con ApS for regnskabsåret 2014.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard
om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af
sikkerhed derom.Aalborg SV, 28/05/2015
Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Peter Kristensen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

E-Con ApS beskæftiger sig med konsulent- og vikarbureau indenfor bogholderi, regnskab  og økonomistyring

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

E-Con ApS kom ud af regnskabsåret 2014 med et overskud, som er tilfredsstillende. Regnskabsåret 2014 er forbrugt på at skære i omkostninger og slanke balancen. Disse tiltag har medvirket til den tilfredsstillende udvikling i selskabet. I regnskabsåret 2015 og i tiden fremover, vil tiltagene have den effekt, at driften bliver yderligere lønsom. Disse forhold kombineret med det faktum, at E-Con ApS i slutningen af 2014 fik nogle nye lønsomme kunder gør, at fremtidsudsigterne for selskabet er positive.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsenligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stillingAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

      
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsovens bestemmelser for regnskabsklasse B.      
      
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.      
      
Generelt      
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomhedens som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.      
 

 

Resultatopgørelse
 

Bruttofortjeneste      
Selskabet anvender bestemmelserne i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttofortjenesten er et sammendrag af nettoomsætning, samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger      
      
Andre eksterne omkostninger      
Andre ekstrene omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler      
      
Finansielle poster      
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder evt. renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gælde og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelse ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.      
      
Skat af årets resultat      
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

Værdipapirer      
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs)på balancedagen.      
      
Materielle anlægsaktiver      
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.600+moms pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.      
      
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg og driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkummulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid      
      
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.      
      
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5-10 år.     
      
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.      
      
Tilgodehavender      
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.      
      
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger)       
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.      
      
Selskabsskat og udskudt skat      
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes af blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.     
      
Gældsforpligtelser      
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 323.949 365.784
Personaleomkostninger 1 -268.223 -280.276
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -79 -2.011
Resultat af ordinær primær drift 55.647 83.497
Andre finansielle indtægter 6.794 17.624
Øvrige finansielle omkostninger -32.368 -38.590
Ordinært resultat før skat 30.073 62.531
Ekstraordinært resultat før skat 30.073 62.531
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 30.073 62.531
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 30.073 62.531
I alt 30.073 62.531

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 79
Materielle anlægsaktiver i alt 2 0 79
Andre værdipapirer og kapitalandele 29.973 33.349
Finansielle anlægsaktiver i alt 29.973 33.349
Anlægsaktiver i alt 29.973 33.428
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 82.856 70.494
Igangværende arbejder for fremmed regning 109.820 115.435
Tilgodehavende skat 727 718
Andre tilgodehavender 0 503
Periodeafgrænsningsposter 13.804 13.924
Tilgodehavender i alt 207.207 201.074
Omsætningsaktiver i alt 207.207 201.074
Aktiver i alt 237.180 234.502

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Andre reserver 3.674
Overført resultat -135.138 -168.885
Egenkapital i alt 3 -10.138 -40.211
Gæld til banker 188.060 212.127
Langfristede gældsforpligtelser i alt 188.060 212.127
Anden gæld 56.331 60.128
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 2.927 2.458
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 59.258 62.586
Gældsforpligtelser i alt 247.318 274.713
Passiver i alt 237.180 234.502

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager -256.912 -267.47
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring -11.311 -12.829
  -268.223 -280.276

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo 0 43.867 116.122
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 0
Kostpris ultimo 0 43.867 116.122
       
Opskrivninger primo 0 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0 0
       
Af- og nedskrivning primo 0 -43.788 -116.122
Årets afskrivning 0 -79 0
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 0 -43.867 -116.22
       
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0 0
 

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 0 0 0 125.000
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0
Årets resultat -165.211 0 30.073 0 -135.138
Egenkapital ultimo -40.211 0 30.073 0 -10.138

 

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed Jakob Vangsgaard Jeppe Aakjærs Vej 22 9200 Aalborg SV 268848962014-01-012014-12-31 268848962014-01-012014-12-311 268848962014-01-012014-12-310 268848962013-01-012013-12-31 268848962014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 268848962013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 268848962014-12-31 268848962013-12-31 iso4217:DKK