H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S

Løvegade 30

4200 Slagelse


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/04/2017
René Rasmussen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenH.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S
Løvegade 30
4200 Slagelse
Telefonnummer:58521341
CVR-nr:25469984
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank
Nytorv
4200 Slagelse
RevisorREVISORERNE DALSGAARD,STAHL & WØLDIKE STATSAUTORISERET REVISIONSAPS
Nytorv 8
4200 Slagelse
DK Danmark
CVR-nr:21696382
P-enhed:1005132190

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for H.P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Slagelse, den 22/03/2017

Direktion
Claus Barney ChristensenBestyrelse
Rene Rasmussen
formand
Claus Barney Christensen
Lissi Merete Christensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i H.P. Christensen & Sønner A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for H. P. Christensen & Sønner ApS for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Slagelse, 22/03/2017Søren Dalsgaard
Statsautoriseret revisor
REVISORERNE DALSGAARD,STAHL & WØLDIKE STATSAUTORISERET REVISIONSAPS
CVR: 21696382

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets aktivitet er blikkenslager og VVS-arbejder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et underskud på -62 tkr., hvilket ledelsen betragter som utilfredsstillende. Ledelsen forventer et positivt resultat for 2017.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Hoved- og nøgletal

 

2012 2013 2014 2015 2016

Hovedtal

 

 

 

   

Bruttofortjeneste

8.484 9.412 11.659 12.149 9.980
Afskrivninger 6 61 104 123 171
Årets resultat 29 651 1.874 2.613 -62
Anlægsinvesteringer 250 90 512 137 302
Balancesum 5.768 9.877 11.524 10.638 6.911
Egenkapital 597 1.248 3.122 4.636 3.073

 

 

 

 

   

Nøgletal

 

 

 

   

Soliditetsgrad

10,4%

12,6% 27,1% 43,6% 44,5%

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører regnskabsåret.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

 

Bruttoresultat

Bestyrelsen har valgt af udeholde oplysninger om nettoomsætningen iflg. §32 i årsregnskabsloven.

Bruttofortjeneste udgør et sammendrag af posterne nettoomsætning, eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

 

Indtægtskriterier
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder direkte og indirekte til råvarer og hjælpematerialer.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til auto- og maskindrift, salgs, administration, lokaleomkostninger og tab på debitorer.

 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiseret og urealiseret kursgevinst og –tab vedrørende værdipapirer og gæld til realkreditinstitutter.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

                                                                          Brugstid    Restværdi


Andre anlæg, driftsmateriel og inventar         3 – 5 år    0 - 12%
Indretning lokaler                                               10 år            0%

 
Aktiver med en kostpris under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørel-sen på anskaffelsestidspunktet.

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver:
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere en den regnskabsmæssige værdi.

 

Finansielle anlægsaktiver
Depositum måles i balancen til kostpris.

 

Varebeholdninger
Varelager måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for varelager opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres uden hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af den individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaring fra tidligere år.

 

 


Igangværende arbejder
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris pr. balancedagen.

 

Værdien opgøres på balancedagen på grundlag af direkte medgåede omkostninger med fradrag af acontofaktureringer.

 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af, om nettoværdien er positiv eller negativ.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Selskabet er sambeskattet med CBC Holding ApS, der som administrationsselskab hæfter for sambeskattede dattervirksomheders selskabsskatter over for skattemyndighederne.

 

Aktuelle forpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt acontoskatter.

 

Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som Tilgodehavende selskabsskat eller Skyldig selskabsskat.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorientere-de gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.


Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

 

Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 9.980.071 12.046.327
Personaleomkostninger 1 -9.811.423 -8.461.232
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -170.793 -123.360
Resultat af ordinær primær drift -2.145 3.461.735
Andre finansielle indtægter 2 11.328 7.946
Øvrige finansielle omkostninger -74.535 -48.715
Ordinært resultat før skat -65.352 3.420.966
Skat af årets resultat 3 3.000 -807.658
Årets resultat -62.352 2.613.308
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 1.500.000
Overført resultat -62.352 1.113.308
I alt -62.352 2.613.308

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 764.100 623.000
Indretning af lejede lokaler 78.900 88.600
Materielle anlægsaktiver i alt 4 843.000 711.600
Deposita 90.000 90.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 90.000 90.000
Anlægsaktiver i alt 933.000 801.600
Råvarer og hjælpematerialer 40.000 40.000
Varebeholdninger i alt 40.000 40.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.864.698 4.437.152
Igangværende arbejder for fremmed regning 601.071 298.500
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 1.006.600
Udskudte skatteaktiver 23.000 20.000
Andre tilgodehavender 71.277 60.515
Periodeafgrænsningsposter 151.783 137.100
Tilgodehavender i alt 3.711.829 5.959.867
Likvide beholdninger 2.226.241 3.836.707
Omsætningsaktiver i alt 5.978.070 9.836.574
Aktiver i alt 6.911.070 10.638.174

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 2.573.170 2.635.522
Forslag til udbytte 0 1.500.000
Egenkapital i alt 3.073.170 4.635.522
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.125.436 1.320.011
Langfristede gældsforpligtelser i alt 5 1.125.436 1.320.011
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 207.800 662.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 584.507 875.935
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 536.185 0
Skyldig selskabsskat 0 799.658
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.383.972 2.345.048
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.712.464 4.682.641
Gældsforpligtelser i alt 3.837.900 6.002.652
Passiver i alt 6.911.070 10.638.174

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 2.635.522 1.500.000 4.635.522
Betalt udbytte 0 0 -1.500.000 -1.500.000
Årets resultat 0 -62.352 0 -62.352
Egenkapital, ultimo 500.000 2.573.170 0 3.073.170

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapital de seneste 5 år.

 

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 8.203.272 7.116.673
Pensioner 1.365.549 1.103.871
Andre omkostninger til social sikring 242.602 240.688
  9.811.423 8.461.232

 

Gennemsnitligt antal medarbejdere                                                                     22                     18

 

2. Andre finansielle indtægter

  2016 2015
  kr. kr.
Renter tilknyttet virksomhed 11.328 6.600
Øvrige finansielle indtægter 0 1.346
  11.328 7.946

3. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Årets aktuelle skat 0 799.658
Regulering af udskudt skat -3.000 8.000
  -3.000 807.658

 

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

 

Indretning lejede lokaler

  kr. kr.
Anskaffelsessum primo 921.886 195.122
Tilgang 302.193 0
Anskaffelsessum 31. december 2016 1.224.079 195.122
     
Afskrivninger primo 298.886 106.522
Årets afskrivninger 161.093 9.700
Afskrivninger 31. december 2016 459.979 116.222
     
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 764.100 78.900

 

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

 

31/12 2016

Gæld i alt

Afdrag

under 1 år

Afdrag

efter 1 år

Restgæld

efter 5 år

  kr. kr. kr. kr.
Gældsbrev 1.320.011 194.575 1.125.436 286.285
  1.320.011 194.575 1.125.436 286.285

 

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftaler med 6 mdr. opsigelse vedrørende lokaler.

Den årlige lejeudgift udgør 340 tkr.

 

Selskabet er sambeskatttet med CBC Holding ApS som er administrationsselskab.

Der er solidarisk hæftelse for indkomstskatter og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. 

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sædvanlige garantier for udførte arbejder.

 

false false true false true 01/01/2015 31/12/2015 Erklæring om udvidet gennemgang false false false false DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE, statsautoriseret revisionsanpartsselskab Nytorv 8 4200 Slagelse 254699842016-01-012016-12-31 254699842016-01-012016-12-311 254699842016-01-012016-12-310 254699842016-01-012016-12-310 254699842016-01-012016-12-311 254699842016-01-012016-12-312 254699842015-01-012015-12-31 254699842016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 254699842015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 254699842016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 254699842015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 254699842016-12-31 254699842015-12-31 254699842016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 254699842016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 254699842016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 254699842016-01-01 254699842016-01-012016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 254699842016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 254699842016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 254699842016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 254699842016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 254699842016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK