KJELLERUP TAGRENOVERING ApS

Gl Hærkrovej 33

8620 Kjellerup


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2017
Robin Kaxe
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKJELLERUP TAGRENOVERING ApS
Gl Hærkrovej 33
8620 Kjellerup
Telefonnummer:22384125
CVR-nr:29392129
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSparekassen Kronjylland, Kjellerup afdeling
Søndergade 17A
8620 Kjellerup
RevisorSIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
Bohrsvej 1
8600 Silkeborg
DK Danmark
CVR-nr:32790186
P-enhed:1015923624

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Kjellerup Tagrenovering ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabet aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.


Silkeborg, den 29/05/2017

Direktion
Robin Dalmose Kaxe
DirektørDen uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i KJELLERUP TAGRENOVERING ApS

Konklusion

Vi har revideret årsrapporten for KJELLERUP TAGRENOVERING ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten”.

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op-nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapporten uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsrapporten på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsrapporten.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsrapporten på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsrapporten eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsrapporten, herunder noteoplysningerne, samt om årsrapporten afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsrapporten omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsrapporten er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsrapporten eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsrapporten og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Silkeborg, 29/05/2017Svend Siersbæk
Statsautoriseret revisor
SIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
CVR: 32790186
Nikolaj K Laustsen

SIERSBÆK ApS STATSAUTORISERET REVISIONS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
CVR: 32790186

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter
Selskabets formål er drift af virksomhed med tagrenovering samt hermed beslægtet virksomhed.

 

Selskabets medarbejdere
Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget 2 medarbejdere.

 

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse b-virksomheder.

Generelt om indregning og måling.


Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, i lighed med alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdig kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynlig, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

 

Nettoomsætning


Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.


Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Skat af årets resultat


Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åre-mål:
 

Driftsmidler .....................................................................................................................................5 år
Varevogne........................................................................................................................................5 år

 

Varebeholdninger
Varelageret er optaget til kostpris.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Likvide beholdninger.

Likvidebeholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestående. 

 

Udskudt skatteaktiv
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatter.

 

Selskabsskat
I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

 

Den udskudte skat omfatter den skattebyrde, der efter nugældende skatteregler hviler på foretagne skattemæssige merafskrivninger på anlægsaktiver fratrukket skattemæssige uudnyttede underskud.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi hvortil aktiver forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdien.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 742.710 736.812
Personaleomkostninger 1 -769.727 -547.701
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -30.680 -24.625
Resultat af ordinær primær drift -57.697 164.486
Øvrige finansielle omkostninger -13.004 -16.890
Ordinært resultat før skat -70.701 147.596
Skat af årets resultat 3 20.200 -49.840
Årets resultat -50.501 97.756
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -50.501 97.756
I alt -50.501 97.756

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 94.056 124.736
Materielle anlægsaktiver i alt 4 94.056 124.736
Anlægsaktiver i alt 94.056 124.736
Råvarer og hjælpematerialer 71.925 28.340
Varebeholdninger i alt 71.925 28.340
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 76.272 169.978
Udskudte skatteaktiver 20.200
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 45.533 45.534
Periodeafgrænsningsposter 7.609 7.334
Tilgodehavender i alt 149.614 222.846
Likvide beholdninger 119.344
Omsætningsaktiver i alt 340.883 251.186
Aktiver i alt 434.939 375.922

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 62.542 113.043
Egenkapital i alt 187.542 238.043
Gæld til banker 0 -130.139
Leverandører af varer og tjenesteydelser 66.827 21.097
Skyldig selskabsskat -4.000 46.855
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 184.570 200.066
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 247.397 137.879
Gældsforpligtelser i alt 247.397 137.879
Passiver i alt 434.939 375.922

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 113.043 0 238.043
Årets resultat -50.501 -50.501
Egenkapital, ultimo 125.000 62.542 0 187.542

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Løn og gager 705.220 575.725
Pension 47.665 0
ATP-bidrag 6.892 6.120
Øvrige bidrag 9.309 5.526
Barsel 650 0
Lønrefusion 0 -39.670
Personaleomkostninger i alt 769.726 547.701

 

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016 2015
  kr. kr.
Driftsmidler 30.680 24.625
  30.680 24.625

3. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 46.855
Regulering af udskudt skat -20.200 0
Regulering skat tidligere år 0 2.985
  -20.200 49.840

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Varevogm Driftsmidler
  kr. kr.
Anskaffelsessum 1/1 2016 75.000 207.011
Tilgang til kostpriser 0 0
Afgang til kostpriser 0 0
Anskaffelsessum 31/12 2016 75.000 207.011
     
Afskrivninger 1/1 2016 13.611 143.664
Afskrivninger solgte aktiver 0 0
Årets afskrivning 13.000 17.680
Afskrivninger 31/12 2015 26.611 161.344
     
Bogført værdi 31/12 2015 48.389 45.667
 

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Nikolaj Krümmel Laustsen Bohrsvej 1 8600 Silkeborg 293921292016-01-012016-12-31 293921292016-01-012016-12-311 293921292016-01-012016-12-310 293921292016-01-012016-12-312 293921292015-01-012015-12-31 293921292016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292016-12-31 293921292015-12-31 293921292016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 293921292016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 293921292016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 293921292016-01-01 293921292016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 293921292016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 293921292016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK