WEBVIZIONDK ApS

Årsrapport

3. oktober 2013 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/05/2015
Claus Winther
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenWEBVIZIONDK ApS
Haralds Toft 3
6720 Fanø
CVR-nr:35487174
Regnskabsår:03/10/2013 - 31/12/2014
BankforbindelseFanø Sparekasse
Tinghustorvet 51
6720 Fanø
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning


Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for perioden 3. oktober 2013 – 31. december 2014 for WebVizionDK ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Selskabet opfylder betingelserne for at undlade revision. Der er fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Nordby, den 27/05/2015

Direktion
Claus Vinther


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for at undlade revision. Der er fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter 

Selskabets formål er at udvikle, designe og levere hostede webløsninger til virksomheder, intern og ekstern konceptudvikling samt levere IT- og konsulentservices, eje andele af andre selskaber og koncepter samt fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været nogen nævneværdig udvikling i selskabets økonomiske forhold.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for WebVizionDK ApS for 3. oktober 2013 – 31. december 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg / fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigeligt tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Børsnoterede værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer måles til købspris. Hvis kursen på statusdagen er anderledes optages værdien til statusdagens børskurs. Urealiserede tab og gevinster driftsføres. Urealiserede gevinster føres endvidere som opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen.

 

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for årets, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnes skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, fx vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktiver henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesager indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 24,5%.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 3. okt 2013 - 31. dec 2014

Note 2013/14 -
kr. kr.
Bruttoresultat 347.196
Personaleomkostninger -353.803
Resultat af ordinær primær drift -6.607
Andre finansielle indtægter 1.553
Øvrige finansielle omkostninger -361
Ordinært resultat før skat -5.415
Ekstraordinært resultat før skat -5.415
Skat af årets resultat -1.640
Årets resultat -7.055
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -7.055
I alt -7.055

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2013/14 -
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 228.643
Andre tilgodehavender 945
Tilgodehavender i alt 229.588
Omsætningsaktiver i alt 229.588
Aktiver i alt 229.588

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2013/14 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000
Overført resultat -7.055
Egenkapital i alt 72.945
Gæld til banker 23.702
Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.911
Skyldig selskabsskat 1.640
Anden gæld 105.390
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 156.643
Gældsforpligtelser i alt 156.643
Passiver i alt 229.588
Ingen bistand K. Zeuthen Jensen Tornerosevej 137 2730 Herlev 354871742013-10-032014-12-31 354871742013-10-032014-12-310 354871742013-10-032014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 354871742014-12-31 iso4217:DKK