Bang & Juhl Rengøring IVS

Dannevang 10

8520 Lystrup


Årsrapport

1. marts 2018 - 28. februar 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/05/2019
Tina Guldmann Juhl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBang & Juhl Rengøring IVS
Dannevang 10
8520 Lystrup
Telefonnummer:26368030
e-mailadresse:kontakt@bangjuhl-rengoering.dk
CVR-nr:39316846
Regnskabsår:01/03/2018 - 28/02/2019

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. marts 2018 - 28. februar 2019 for Bang & Juhl Rengøring IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aarhus, den 10/04/2019

Direktion
Stine Bang Thorlund
Tina Guldmann JuhlLedelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er er rengøring af virksomheder samt ved private samt hermed forbundet virksomhed.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. marts 2018 - 28. februar 2019 udviser et resultat på kr. 18.847, og selskabets balance pr. 28. februar 2019 udviser en balancesum på kr. 140.669 og en egenkapital på kr. 18.849.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

 

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

 

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. mar. 2018 - 28. feb. 2019

Note 2018/19 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 482.270
Personaleomkostninger 1 -458.033
Resultat af ordinær primær drift 24.237
Ordinært resultat før skat 24.237
Skat af årets resultat 2 -5.390
Årets resultat 18.847
Forslag til resultatdisponering
Overført til reserve for iværksætterselskab 18.847
Overført resultat 0
I alt 18.847

Balance 28. februar 2019

Aktiver

Note 2018/19 -
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.600
Tilgodehavender i alt 10.600
Likvide beholdninger 130.069
Omsætningsaktiver i alt 140.669
Aktiver i alt 140.669

Balance 28. februar 2019

Passiver

Note 2018/19 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 2
     Reserve for Iværksætterselskab 18.847
Overført resultat 0
Egenkapital i alt 18.849
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.875
Skyldig selskabsskat 5.390
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 111.555
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 121.820
Gældsforpligtelser i alt 121.820
Passiver i alt 140.669

Egenkapitalopgørelse 1. mar. 2018 - 28. feb. 2019

Registreret kapital mv. Reserve for iværksætterselskab Overført resultat I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 2 2
Årets resultat 18.847 0 18.847
Egenkapital, ultimo 2 18.847 0 18.849

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018/19
  kr.
Løn og gager 317.608
Pensionsbidrag 4.571
Befordringsgodtgørelse 132.720
Andre omkostninger til social sikring 3.134
  458.033

2. Skat af årets resultat

  2018/19
  kr.
Aktuel skat 5.390
Ændring af udskudt skat 0
  5.390

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

 

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte 2
false false true Ingen bistand Ebrs ApS Nørre Snedevej 124 8763 Rask Mølle 393168462018-03-012019-02-28 393168462018-03-012019-02-280 393168462018-03-012019-02-281 393168462018-03-012019-02-28fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 393168462018-03-012019-02-28fsa:RetainedEarningsMember 393168462019-02-28 393168462018-03-01fsa:ContributedCapitalMember 393168462018-03-01 393168462018-03-012019-02-28fsa:ReserveForEntrepreneurialCompanyMember 393168462018-03-012019-02-28fsa:RetainedEarningsMember 393168462019-02-28fsa:ContributedCapitalMember 393168462019-02-28fsa:ReserveForEntrepreneurialCompanyMember 393168462019-02-28fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK