Smedjen af 2015 APS

Lundbyvej 69

5700 Svendborg


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/10/2017
Kåre Nielsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSmedjen af 2015 APS
Lundbyvej 69
5700 Svendborg
Telefonnummer:23319077
CVR-nr:33039670
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
RevisorFKS Revision
Blåbyvej 13
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:26306175
P-enhed:1008757646

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Lundby, den 02/10/2017

Direktion
Kåre Nielsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet fortsat ikke skal revideres for det kommende regnskabsår.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Smedjen af 2015 ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Smedjen af 2015 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Svendborg, 02/10/2017Finn Kehlet Schou HD
Registreret revisor
FKS Revision
CVR: 26306175

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2016/2017 viser et resultat på kr. 14.252 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.
Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.  Målinger efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

BRUTTOFORTJENESTE
Bruttofortjeneste er en sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Samtidig hermed indgår årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelsen med skatte er medtaget under renter.

Balance

DEBITORER
Debitorer måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Igangværende arbejder måles til salgspriser ud fra, medgående materialer og afholdte lønudgifter.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. I posten er medregnet tab på igangværende valutaspekulationer

HENSÆTTELSER
Eventualskat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 32.230 -28.392
Personaleomkostninger 1 -12.858 -10.992
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 1.019 5.000
Resultat af ordinær primær drift 20.391 -34.384
Andre finansielle indtægter 58 56
Øvrige finansielle omkostninger -2.171 -9.873
Ordinært resultat før skat 18.278 -44.201
Skat af årets resultat -4.026 9.744
Årets resultat 14.252 -34.457
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 14.252 -34.457
I alt 14.252 -34.457

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.868 84.576
Igangværende arbejder for fremmed regning 47.500 50.000
Udskudte skatteaktiver 2.574 6.600
Tilgodehavende skat 0 420
Andre tilgodehavender 1.263 6.451
Tilgodehavender i alt 64.205 148.047
Likvide beholdninger 29.054 0
Omsætningsaktiver i alt 93.259 148.047
Aktiver i alt 93.259 148.047

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 6.759 -7.493
Egenkapital i alt 86.759 72.507
Gæld til realkreditinstitutter 0 64.954
Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.500 10.473
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0 113
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.500 75.540
Gældsforpligtelser i alt 6.500 75.540
Passiver i alt 93.259 148.047

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 0 0
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 12858 10992
  12858 10992
Gennemsnitligt antal ansatte 1 1

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Leasingforpligtelser: Ingen
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der givet virksomhedspant for kr. 400.000,

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Finn Schou Blåbyvej 13 5700 330396702016-07-012017-06-30 330396702016-07-012017-06-301 330396702016-07-012017-06-300 330396702015-07-012016-06-30 330396702016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 330396702015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 330396702017-06-30 330396702016-06-30 iso4217:DKK