LANDET BLIK & VVS ApS

Skovballevej 25

5700 Svendborg


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/08/2016
Jørn Ekholm Jensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLANDET BLIK & VVS ApS
Skovballevej 25
5700 Svendborg
Telefonnummer:62541432
CVR-nr:29221200
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016
RevisorFKS Revsion
Blåbyvej 13
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:26306175
P-enhed:1008757646

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vores mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 23/08/2016

Direktion
Jørn Ekholm JensenDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i LANDET BLIK & VVS ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for LANDET BLIK & VVS ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Svendborg, 23/08/2016Finn Kehlet Schou HD
Registreret revisor
FKS Revsion
CVR: 26306175

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive VVS installationsforretning og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet for 2015/2016 viser et resultat på kr. 167.566 efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.
Om selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomhedens drift i det forløbne år, henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynlig, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.  Målinger efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

BRUTTOFORTJENESTE
Bruttofortjenesten er en sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen. Samtidig hermed indgår årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelse i forbindelsen med skatte er medtaget under renter.

Balance

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. (5 år) Ejendomme afskrives over 50 år
Småanskaffelser med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 er straksafskrevet.

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris.
Varebeholdning nedskrives til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere end kostprisen.

DEBITORER
Debitorer måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER
Igangværende arbejder måles til salgspriser ud fra , medgående materialer og afholdte lønudgifter.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under omsætningsaktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. I posten er medregnet tab på igangværende valutaspekulationer

HENSÆTTELSER
Eventualskat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af anlægsaktiver samt forudbetalte omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttoresultat 1.863.983 1.787.194
Personaleomkostninger 1 -1.562.802 -1.418.887
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -5.348 -78.470
Resultat af ordinær primær drift 295.833 289.837
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 864 1.300
Øvrige finansielle omkostninger -80.753 -87.920
Ordinært resultat før skat 215.944 203.217
Skat af årets resultat -48.378 -50.763
Årets resultat 167.566 152.454
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 70.000
Overført resultat 167.566 82.454
I alt 167.566 152.454

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Grunde og bygninger 710.239 712.689
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.208 28.708
Materielle anlægsaktiver i alt 712.447 741.397
Anlægsaktiver i alt 712.447 741.397
Råvarer og hjælpematerialer 557.657 461.417
Varebeholdninger i alt 557.657 461.417
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 649.910 675.198
Igangværende arbejder for fremmed regning 560.994 480.826
Tilgodehavende skat 0 26.000
Andre tilgodehavender 0 9.563
Periodeafgrænsningsposter 16.049 13.243
Tilgodehavender i alt 1.226.953 1.204.830
Likvide beholdninger 1.646 642
Omsætningsaktiver i alt 1.786.256 1.666.889
Aktiver i alt 2.498.703 2.408.286

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 399.612 232.046
Forslag til udbytte 0 70.000
Egenkapital i alt 2 524.612 427.046
Hensættelse til udskudt skat 14.593 667
Hensatte forpligtelser i alt 14.593 667
Gæld til banker 330.000 370.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 3 330.000 370.000
Gæld til banker 40.000 40.000
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 949.185 898.654
Leverandører af varer og tjenesteydelser 209.228 230.718
Skyldig selskabsskat 21.452 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 323.533 376.201
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 86.100 65.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.629.498 1.610.573
Gældsforpligtelser i alt 1.959.498 1.980.573
Passiver i alt 2.498.703 2.408.286

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager 1305150 1176793
Pensionsbidrag 198270 176426
Andre omkostninger til social sikring 59382 65668
  1562802 1418887

2. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125000 0 232046 70000 427046
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 -70000 -70000
Årets resultat 0 0 167566 0 167566
Egenkapital ultimo 125000 0 399612 0 524612

 

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år
  kr. kr. kr. kr.
Prioritetsgæld 0 0 0 0
Kreditinstitutter 370000 40000 330000 170000
Leasingforpligtelser 0 0 0 0
  370000 40000 330000 170000

 

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der givet virksomhedspant for kr. 325.000,
pant i selskabets varebiler for kr. 353.000 samt pant i selskabets ejendom for kr. 500.000. Desuden er der stillet arbejdsgarantier for kr 6.117

 

false false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Erklæring om udvidet gennemgang Finn Schou Blåbyvej 13 5700 292212002015-07-012016-06-30 292212002015-07-012016-06-301 292212002015-07-012016-06-300 292212002014-07-012015-06-30 292212002015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 292212002014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 292212002015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292212002014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 292212002016-06-30 292212002015-06-30 iso4217:DKK