MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S

Pollerupvej 19

4780 Stege


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Michael Mose Andersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S
Pollerupvej 19
4780 Stege
Telefonnummer:55812701
Fax:55822805
CVR-nr:29800820
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseJyske Bank
RevisorPricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
DK Danmark
CVR-nr:33771231
P-enhed:1016976276

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 for Møns Entreprenørfirma A/S.
 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning-
en omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Odense, den 31/05/2016

Direktion
Knudaage AndersenBestyrelse
Max Christoffersen
Michael Mose Andersen
Anders Michael Holmstrøm
Formand
Knudaage Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for MØNS ENTREPRENØRFIRMA A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Odense, 31/05/2016Mikael Johansen
statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231
Brian Petersen
statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Møns Entreprenørfirma A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Hovedaktivitet

 

Formål
Selskabets vedtægtmæssige formål er at drive entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

 

Hovedaktivitet
Selskabet udfører gravearbejde i forbindelse med miljøopgaver, oprensning af vandløb og grødeskæring.

 

Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 715.965, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på DKK 4.216.291
 
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

 

Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktivi-
teter for 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

 

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-
rapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK. 

 


Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag 
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. 
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. 

 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 


Leasing 

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten 
(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af 
leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi 
heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fast-
lagt for selskabets øvrige anlægsaktiver. 

 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing-
ydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 

 
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel 
leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. 

 
Resultatopgørelsen 

 

Bruttofortjeneste 

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til 
årsregnskabslovens §32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste. 

 
Nettoomsætning 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt 
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. 

 
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 
Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen 

 
Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, 
salg og distribution samt kontorhold mv. 

 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 

 
Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

 
Andre driftsindtægter/-omkostninger 

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-
hold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægs-
aktiver. 

 
Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. 

 
Skat af årets resultat 

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

 


Balancen 


Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

 
Driftsmateriel, inventar & leasede driftsmidler 1-6 år 

 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til 
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

 
Igangværende arbejder for fremmed regning 

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på 
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktom-
kostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samle-
de kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i 
resultatopgørelsen. 

 
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en 
lavere nettorealisationsværdi. 

 
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres 
som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ. 

 
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i 
takt med, at de afholdes. 

 
Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 
Egenkapital 

 
Udbytte 
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. 

 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-
vendelse af aktivet, henholdsvis -vikling af forpligtelsen. 
af

 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles 
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 

 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som 
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. 

 

 
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte 
acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under fi-
nansielle poster. 

 
Finansielle gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter 
i de efterfølgende regnskabsår. 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 4.708.689 3.952.464
Personaleomkostninger -3.504.155 -3.577.260
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -294.824 -388.666
Resultat af ordinær primær drift 909.710 -13.462
Andre finansielle indtægter 55.997 42.741
Øvrige finansielle omkostninger -13.234 -3.397
Ordinært resultat før skat 952.473 25.882
Skat af årets resultat -236.508 -8.905
Årets resultat 715.965 16.977
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 2.000.000 0
Overført resultat -1.284.035 16.977
I alt 715.965 16.977

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 340.043 576.741
Materielle anlægsaktiver i alt 1 340.043 576.741
Anlægsaktiver i alt 340.043 576.741
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.275.961 1.039.266
Igangværende arbejder for fremmed regning 2 66.195 158.000
Udskudte skatteaktiver 0 29.786
Andre tilgodehavender 5.425.934 3.475.731
Tilgodehavender i alt 6.768.090 4.702.783
Likvide beholdninger 52.120 0
Omsætningsaktiver i alt 6.820.210 4.702.783
Aktiver i alt 7.160.253 5.279.524

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Indbetalt registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 1.716.291 3.000.326
Forslag til udbytte 2.000.000 0
Egenkapital i alt 4.216.291 3.500.326
Hensættelse til udskudt skat 28.826 0
Hensatte forpligtelser i alt 28.826 0
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 0 438.542
Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.005.363 168.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 840.477 360.331
Skyldig selskabsskat 9.896 47.351
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.059.400 764.974
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.915.136 1.779.198
Gældsforpligtelser i alt 2.915.136 1.779.198
Passiver i alt 7.160.253 5.279.524

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 3.000.326 0 3.500.326
Betalt udbytte 0 0
Årets resultat -1.284.035 2.000.000 715.965
Egenkapital, ultimo 500.000 1.716.291 2.000.000 4.216.291

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 3.820.004
Tilgang 58.125
Afgang 0
Kostpris ultimo 3.878.129
 
Af- og nedskrivning primo -3.243.262
Årets afskrivning -294.824
Tilbageførsel ved afgang 0
Af- og nedskrivning ultimo -3.538.086
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 340.043

2. Igangværende arbejder for fremmed regning

  31/12 2015 31/12 2014
  kr. kr.
Salgsværdi af periodens produktion 1.410.781 6.941.000
Modtagne acontobetalinger -2.349.949 -6.951.000
  -939.168 -10.000

 

Indregnet således i balancen:

Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver 66.195 158.000
Acontofaktureringer på igangværende arbejder    -1.005.363 -168.000
  -939.168 -10.000

 

                 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

  31/12 2015 31/12 2014

 

kr. kr.

Leje- og leasingkontrakter

   

Leasingforpligtelser fra operationel leasing.

Samlede fremtidige leasingydelser:

   
Inden for 1 år   433.806 365.800
Mellem 1 og 5 år    818.331 761.400
  1.252.137 1.127.200

 

 

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2015.

 

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Kamco Holding ApS, Thujavej 13, 5250 Odense  (Odense)

JMC Holding ApS,Pollerupvej 19, 4780 Stege (Vordingborg)

 

false false true false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning Morten Helsinghoff Thujavej 13 5250 Odense SV 298008202015-01-012015-12-31 298008202015-01-012015-12-311 298008202015-01-012015-12-310 298008202015-01-012015-12-310 298008202015-01-012015-12-311 298008202015-01-012015-12-312 298008202015-01-012015-12-313 298008202015-01-012015-12-312 298008202014-01-012014-12-31 298008202015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298008202014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298008202015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298008202014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298008202015-12-31 298008202014-12-31 298008202015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 298008202015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 298008202015-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298008202015-01-01 298008202015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 298008202015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298008202015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 298008202015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298008202015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK