JENS H. ELMERKJÆR ADVOKATANPARTSSELSKAB

Amagertorv 11

1160 København K


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/06/2017
Jens Elmerkjær
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJENS H. ELMERKJÆR ADVOKATANPARTSSELSKAB
Amagertorv 11
1160 København K
Telefonnummer:59656553
Fax:59656655
CVR-nr:20230096
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDRAGSHOLM SPAREKASSE
Asnæs Centret
4550 Asnæs
DK Danmark
RevisorREVISIONSHUSET I HOLBÆK APS
Kalundborgvej 123
4300 Holbæk
DK Danmark
CVR-nr:87948412
P-enhed:1004444561

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Jens H. Elmerkjær Advokatanpartsselskab.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten for retvisende. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 17/03/2017

Direktion
Jens Henning Elmerkjær
AdvokatDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i JENS H. ELMERKJÆR ADVOKATANPARTSSELSKAB

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for JENS H. ELMERKJÆR ADVOKATANPARTSSELSKAB for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Holbæk, 20/04/2017Carsten Hansen
Registreret Revisor
REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS
CVR: 87948412

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er advokatvirksomhed.
 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør for regnskabsåret 2016 TDKK. 540 mod TDKK. 259 i regnskabsåret 2015.

 

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

 

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Selskabsskat og udskudt skat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

 

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

 

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Resultatopgørelse

 

Bruttoresultat
Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabsloven § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, direkte udgifter mv., som i årsrapporten er opført som bruttoresultat.

 

Omsætningen resultatføres i takt med at arbejdet udføres / faktureres.

 

Øvrige udgifter
Udgifterne er opdelt i posterne personaleudgifter og afskrivninger.

 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder".

 

Finansielle indtægter og udgifter
Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med beløb, som omfatter renteindtægter og –udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg.

 

Balance

 

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, installationer, driftsmateriel og inventar indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceres med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, hvilket er fastsat således:

 

Bygninger afskrives med udgangspunkt i at de vedligeholdes/renoveres

 

løbende via driften i virksomheden                                                        cirka  200 år
Tekniske installationer                                                                                           15 år 
Driftsmateriel og inventar                                                                                       5 år

 

Grunde afskrives ikke.

 

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 12.900 omkostningsføres direkte i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.


Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posterne "Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder".

 

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i tilknyttede virksomheder" den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis

 

Besætning
Besætningen (heste) vurderes individuelt af selskabets ledelse, ud fra en forventet realisationsværdi for hver enkelt hest.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.

 

Gældsforpligtelser i øvrigt
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til realkreditinstitut, leverandører og anden gæld mv. indregnes til kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 1.523.973 1.228.536
Personaleomkostninger 1 -568.509 -478.941
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -56.154 -25.236
Resultat af ordinær primær drift 899.310 724.359
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 9.210 -97.163
Andre finansielle indtægter 1.400 6
     Andre finansielle omkostninger -292.290 -336.357
Ordinært resultat før skat 617.630 290.845
Skat af årets resultat 2 -77.881 -32.182
Årets resultat 539.749 258.663
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 539.749 258.663
I alt 539.749 258.663

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Grunde og bygninger 11.978.437 11.812.500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 123.433 30.561
Materielle anlægsaktiver i alt 3 12.101.870 11.843.061
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.050.723 1.237.750
Finansielle anlægsaktiver i alt 4 3.050.723 1.237.750
Anlægsaktiver i alt 15.152.593 13.080.811
Råvarer og hjælpematerialer 200.000 200.000
Varebeholdninger i alt 200.000 200.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 450.480 615.049
Andre tilgodehavender 29.530 192.517
Periodeafgrænsningsposter 8.370 0
Tilgodehavender i alt 488.380 807.566
Likvide beholdninger 4.685.969 4.422.638
Omsætningsaktiver i alt 5.374.349 5.430.204
Aktiver i alt 20.526.942 18.511.015

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Reserve for opskrivninger 3.936.535 3.936.535
Overført resultat -112.246 -651.995
Egenkapital i alt 3.949.289 3.409.540
Hensættelse til udskudt skat 904.387 964.464
Hensatte forpligtelser i alt 6 904.387 964.464
Gæld til realkreditinstitutter 4.538.938 4.574.225
Langfristede gældsforpligtelser i alt 7 4.538.938 4.574.225
Gæld til realkreditinstitutter 35.183 34.775
Gæld til banker 0 23.237
Modtagne forudbetalinger fra kunder 4.469.984 4.411.756
Leverandører af varer og tjenesteydelser 60.461 106.976
Skyldig selskabsskat 45.313 25.007
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 391.144
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 6.039.570 4.561.891
Periodeafgrænsningsposter 483.817 8.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.134.328 9.562.786
Gældsforpligtelser i alt 15.673.266 14.137.011
Passiver i alt 20.526.942 18.511.015

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Reserve for opskrivninger Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 3.936.535 -651.995 0 3.409.540
Årets resultat 539.749 539.749
Egenkapital, ultimo 125.000 3.936.535 -112.246 0 3.949.289

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  DKK. DKK.
Lønninger og gager 471.207 383.173
Kørselsgodtgørelse 48.246 31.062
Værdi af frie goder -8.025 0
Pensioner 46.431 46.012
ATP-bidrag 5.967 7.560
AER-, AES-, FIB-bidrag, barsel.dk mv. 4.683 11.134
  568.509 478.941

 

Gennemsnitligt antal beskæftige medarbejdere

 

1,8

 

2,3

2. Skat af årets resultat

  Udgiftsført skat Skyldig skat
  DKK. DKK.
     
Regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år -43 1.312
Skat af årets skattepligtige indkomst 138.001 44.001
Ændring af udskudt skat -60.077 904.387
  77.881 0

3. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Installationer Driftsmidler og inventar
  DKK. DKK. DKK.
       
Samlet kostpris primo 8.755.966 0 326.563
Tilgang 0 210.937 101.250
Afgang til kostpris 0 0 0
Samlet kostpris ultimo 8.755.966 210.937 427.813
     
Samlede opskrivninger primo 5.213.953 0 0
Årets opskrivning 0 0 0
Samlede opskrivninger ultimo 5.213.953 0 0
     
Samlede af- og nedskrivning primo 2.157.419 0 296.002
Årets afskrivning 30.000 15.000 8.378
Afskrivninger på udgået udstyr 0 0 0
Af- og nedskrivning ultimo 2.187.419 15.000 304.380
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 11.782.500 195.937 123.433
 

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

 

 

 

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

By Farmor Aps

 

100%

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

I/S Søgade 14, Sorø

75%

  DKK. DKK.
Kostpris primo 50.000 1.285.583
Tilgang 0 1.803.763
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 50.000 3.089.346
 
   
Nettoopskrivninger primo -670 -97.163
Andel i årets resultat -0 9.210
Udloddet udbytte 0 0
Nettoopskrivninger ultimo -670 -87.953
 
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 49.330 3.001.393
 
 
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 0 0
 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Andel Egenkapital Andel Årets resultat
By Farmor ApS 100% 49.330 0
Interessentskabet Søgade 14, Sorø 75% 3.001.393 -97.163

 

 

5. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 125 anparter á DKK. 1.000. Kapitalandelene er ikke opdelt i klasser.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 regnskabsår. 

6. Hensatte forpligtelser i alt

  2016 2015
  DKK. DKK.
Udskudt skat 904.387 964.464
  904.387 964.464

7. Langfristede gældsforpligtelser i alt

  Gæld i alt ultimo forfalder første år Restgæld efter 1 år Restgæld efter 5 år
  DKK. DKK. DKK. DKK.
Realkreditinstitutter 4.574.121 35.183 4.538.938 4.397.131
  4.574.121 35.183 4.538.938 4.397.131

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse i sambeskatning
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.
 

9. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

 Klienttilsvar
 Af de likvide midler i alt er DKK. 4.685.969, er DKK. 4.469.984 bundet til det samlede klienttilsvar som udgør DKK. 4.469.984 pr. balancedagen.
 
  Gæld til realkreditinstitutter
 Der er tinglyst pant til Nykredit på DKK. 4.609.000 i selskabets ejendom beliggende Søhusvej 21, 4534 Hørve, hvor restgælden pr. balancedagen udgør DKK. 4.574.121. Ejendommen har incl. installationer en bogført værdi på DKK. 11.978.437.
 
 Gæld til pengeinstitut
 Til sikkerhed for gæld til Dragsholm Sparekasse, er tinglyst ejerpantebrev stort DKK. 1.500.000 med pant i ejendommen Søhusvej 21, 4534 Hørve.
Der er pr. balancedagen DKK. 0 i gæld til Dragsholm Sparekasse.
 
 Sikkerhed for den tilknyttede virksomhed, Interessentskabet Søgade 14, Sorø gæld til pengeinstitut
 Til sikkerhed for selskabets gæld til Dragsholm Sparekasse, er tinglyst ejerpantebrev stort 600.000 med pant i ejendommen Søhusvej 15 (lagt ind under Søhusvej 21), 4534 Hørve.
 

10. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets kapitalfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Jens Henning Elmerkjær, Søhusvej 21, 4534 Hørve.

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Henning Nielsen Hørve Stationsvej 7 4534 Hørve 202300962016-01-012016-12-31 202300962016-01-012016-12-311 202300962016-01-012016-12-310 202300962015-01-012015-12-31 202300962016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 202300962015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 202300962016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202300962015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202300962016-12-31 202300962015-12-31 202300962016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 202300962016-01-01fsa:RevaluationReserveMember 202300962016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 202300962016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 202300962016-01-01 202300962016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202300962016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 202300962016-12-31fsa:RevaluationReserveMember 202300962016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 202300962016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK