PH GRUPPEN ApS

Syvvejen 10

4130 Viby Sjælland


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Henrik Wind
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPH GRUPPEN ApS
Syvvejen 10
4130 Viby Sjælland
CVR-nr:30536819
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank
Stændertorvet 5
4000 Roskilde
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for PH gruppen

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billed af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultat af selskabets aktiviteter for 2016

 

PH gruppen aps har fravalgt revision idet : Omsætningen er under 8 mio. kr - Balancen er under 4 mio kr -Antal af heltidsansatte er under12 personer


Viby, den 31/05/2017

Direktion
Henrik Langeskov WindLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

PH gruppen's hovedaktivitet er Kursusvirksomhed og vinduepudsning mv

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet er utilfredstillende . konkurrence situationen på markedet har været presset gennem den økonomiske krise.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 

Regnskabspraksis


Årsrapporten for PH Gruppen Aps er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for små virksomheder i regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

 

Resultatopgørelsen


Bruttofortjenste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvare og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger


Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til salg, reklame administration, lokaler og tab på debitorer.

 

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventet brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:


Maskiner, inventar og automobiler 4 år


Indretning af lejede lokaler 7 år

 

Mindre Edb-programmel og aktiver med en kostpris på under kr. 12.600,- pr. enhed afskrives 100% i anskaffelsesåret.

 

Finansielle poster

 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

 

Skat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer fortaget direkte på egenkapitalen.

 

 

BALANCE

 

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug.

 

Fortjenste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.


Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.


Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.


Skat

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkost reguleret for betalte a contoskatter

 

Gældsforpligtelser

Langfristet gældsforpligtelser måles til kostpris for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtigelsen måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finasiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.


Kortfristet gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning -21.295 55.385
Bruttoresultat -21.295 55.385
Personaleomkostninger -46.025 -66.405
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 80.093 7.909
Resultat af ordinær primær drift 12.773 -3.111
Øvrige finansielle omkostninger -13.048 -11.814
Ordinært resultat før skat -275 -14.925
Skat af årets resultat -322 3.030
Årets resultat -597 -11.895
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -597 -11.895
I alt -597 -11.895

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 61.407
Materielle anlægsaktiver i alt 0 61.407
Anlægsaktiver i alt 0 61.407
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.315 30.629
Andre tilgodehavender 5.545 59.371
Tilgodehavender i alt 28.860 90.000
Likvide beholdninger 13.995 35.512
Omsætningsaktiver i alt 42.855 125.512
Aktiver i alt 42.855 186.919

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -8.299 -7.702
Egenkapital i alt 41.701 42.298
Gæld til banker 0 78.296
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 78.296
Gæld til banker 35.736
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.862 10.691
Skyldig selskabsskat -2.708 -3.030
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 22.928
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.154 66.325
Gældsforpligtelser i alt 1.154 144.621
Passiver i alt 42.855 186.919

Noter

1. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Henrik Wind Ejerandel 100%

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Henrik Wind Syvvejen 10 4130 Viby 305368192016-01-012016-12-31 305368192016-01-012016-12-310 305368192015-01-012015-12-31 305368192016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305368192015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305368192016-12-31 305368192015-12-31 iso4217:DKK