TANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS

Søborg Hovedgade 94, 2 th

2860 Søborg


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/04/2018
Henning Storm
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenTANDLÆGEKLINIK ANETTE HESSELGREN ApS
Søborg Hovedgade 94, 2 th
2860 Søborg
Telefonnummer:39670120
e-mailadresse:anette.hesselgren@mail.dk
CVR-nr:21645702
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseJyske Bank
Klampenborgvej 34
2800 Kgs. Lyngby
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.december 2017 for Tandlægeklinik Anette Hesselgren ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december 2017.

 

Bruttofortjenesten er opgjort i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens § 32, stk. 1.

 

Direktionen erklærer, at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse


Søborg, den 28/03/2018

Direktion
Anette Hesselgren
direktørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

 

Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter omsætning, materialeforbrug og kapacitetsomkostninger excl. afskrivninger  og er indregnet i resultatopgørelsen for den periode, de vedrører.

 

Finansielle udgifter
Renteudgifter af banklån. 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opørelsen.

 

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.
 

Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

 

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen og behandles som øvrige materielle anlægsaktiver. Kostprisen er beregnet som nutidsværdien af de fremtidige ydelser.

 

Anlægsaktiver nedskrives til genvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen.

 

Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede aktier måles til kostpris ved første indregning og reguleres efterfølgende til kursværdi på statustidspunktet. Kursreguleringer indtægts-, respektive omkostningsføres under finansielle poster i resultatopgørelsen.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser - generelt
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

 

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 2.088.507 2.010.409
Personaleomkostninger 1 -2.062.367 -1.875.636
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -78.535 -79.971
Resultat af ordinær primær drift -52.395 54.802
Øvrige finansielle omkostninger -1.493 1.576
Ordinært resultat før skat -53.888 56.378
Skat af årets resultat 7.401 -12.728
Årets resultat -46.487 43.650
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 105.800 103.400
Overført resultat -152.287 -59.750
I alt -46.487 43.650

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 49.980 246.016
Materielle anlægsaktiver i alt 2 49.980 246.016
Andre værdipapirer og kapitalandele 6.734 6.734
Finansielle anlægsaktiver i alt 6.734 6.734
Anlægsaktiver i alt 56.714 252.750
Råvarer og hjælpematerialer 10.000 10.000
Varebeholdninger i alt 10.000 10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 186.191 168.858
Tilgodehavende skat 23.758 19.195
Andre tilgodehavender 42.039 42.039
Tilgodehavender i alt 251.988 230.092
Likvide beholdninger 346.849 404.583
Omsætningsaktiver i alt 608.837 644.675
Aktiver i alt 665.551 897.425

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 125.000 125.000
Overført resultat 326.088 475.998
Forslag til udbytte -105.800 -103.400
Egenkapital i alt 345.288 497.598
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 91.000 62.500
Hensættelse til udskudt skat 0 7.600
Hensatte forpligtelser i alt 91.000 70.100
Modtagne forudbetalinger fra kunder 21.654 18.574
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 90.790
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 101.809 116.963
Forslag til udbytte for regnskabsåret 105.800 103.400
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 229.263 329.727
Gældsforpligtelser i alt 229.263 329.727
Passiver i alt 665.551 897.425

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager 1738092 1596753
Pensionsbidrag 249219 213150
Andre omkostninger til social sikring 34448 43481
Vikarudgift 41347 41273
Lønrefusion -29.239 -19021
Regulering feriepengeforpligtelse 28500 0
  2062367 1875636

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre Anlæg mv.
  kr.
Kostpris primo 654922
Tilgang 0
Afgang 325000
Kostpris ultimo 329922
   
Af- og nedskrivning primo 408907
Årets afskrivning 30285
Tilbageførsel ved afgang 159250
Af- og nedskrivning ultimo 279942
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 49980
 

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 25 anparter a 5.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste fem regnskabsår.
 

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed.

Der er ikke sket ændringer i selskabets regnskabsmæssige og økonomiske forhold.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankmellemværende er udstedt løsørepantebrev på kr. 700.000 med sikkerhed i driftsmateriel, inventar, goodwill og lejerettigheder i de lejede lokaler.

 

Der påhviler ikke selskabet yderliegere eventual-, kautions- eller garantiforpligtelser udover det i årsregnskabet.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Anette Hesselgren, Vangeledet 55, 2830 Virum.

 

false false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Hening Storm Egernleddet 28 3660 Stenløse 216457022017-01-012017-12-31 216457022017-01-012017-12-310 216457022016-01-012016-12-31 216457022017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 216457022017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 216457022017-12-31 216457022016-12-31 iso4217:DKK