LEAN6SIGMA ApS

Sandbakkevej 60

4390 Vipperød


Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/11/2016
Jens Folke
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLEAN6SIGMA ApS
Sandbakkevej 60
4390 Vipperød
Telefonnummer:40292701
CVR-nr:14833897
Regnskabsår:01/07/2015 - 30/06/2016

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for1. juli 2015 – 30. juni 2016 for Lean6Sigma ApS.

 

REVI-HUSET ApS har assisteret selskabets ledelse med opstilling af årsrapporten i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten er efter vor opfattelse aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og pas-siver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Vipperød, den 30/11/2016

Direktion
Jens Folke

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

På generalforsamlingen, blev det besluttet at fravælge revision, da selskabet ikke overskrider de 3 kriterier
herfor. Beslutningen gælder indtil videre.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at drive konsulentvirksomhed ved brug af informationsteknologi, fx til optimering af produktions- og administrative forretningsprocesser. Anvendt statistik bruges til at trække information ud af forretningsdata. Denne information sammenholdes med menneskers intuitive fornemmelse for deres forretningsprocessor, både de administrative-, produktudviklende- og produktionsbaserede processor. Til dette formål indgår også træning og opkvalificering af personalet.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Vi har i årets forløb afholdt åbne Six Sigma ugelange kurser og ydet konsulentbistand og intern træning til en række private virksomheder. Driften for selskabet er forløbet som planlagt og anses for at være tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling, og som der ikke allerede er taget hensyn til ved årsregnskabets udarbejdelse.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, funktionsopdelt. Balancen er opstillet i kontoform

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Selskabet har som følge af særlige konkurrencemæssige hensyn sammendraget visse poster i resultatopgørelsen og i stedet anført posten ”Bruttofortjeneste”

I selskabets interne årsrapport vises ovenstående poster i sit fulde omfang.

 

Indtægter og omkostninger
Indtægter og -omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb, såfremt det vurderes at være væsentligt.

 

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte omkostninger forbundet med omsætningen, herunder løn, gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring i forbindelse med undervisning.

 

Distributionsomkostninger
Omfatter annoncering og markedsføring samt autodrift og øvrige rejse omkostninger.

 

Administrationsomkostninger
Administration omfatter omkostninger til lokaler, kommunikation, edbudstyr og software samt revisor mv.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt evt. tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      3-8 år
 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anskaffelser med en kostpris under kr. 12.900 er indregnet som omkostninger i resultatopgørelsen

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post
under egenkapitalen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

 

Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 297.119 330.281
Distributionsomkostninger -169.913 -162.362
Administrationsomkostninger -124.949 -203.461
Resultat af ordinær primær drift 2.257 -35.542
Andre finansielle indtægter 22.389 23.496
Øvrige finansielle omkostninger -16.128 -12.438
Ordinært resultat før skat 8.518 -24.484
Skat af årets resultat -551 7.731
Årets resultat 7.967 -16.753
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 50.600 49.900
Overført resultat -42.633 -66.653
I alt 7.967 -16.753

Balance 30. juni 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 171.971 182.932
Materielle anlægsaktiver i alt 171.971 182.932
Andre værdipapirer og kapitalandele 722.697 760.309
Finansielle anlægsaktiver i alt 722.697 760.309
Anlægsaktiver i alt 894.668 943.241
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30.639 0
Tilgodehavende skat 8.588 4.588
Tilgodehavender i alt 39.227 4.588
Likvide beholdninger 363.265 224.344
Omsætningsaktiver i alt 402.492 228.932
Aktiver i alt 1.297.160 1.172.173

Balance 30. juni 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 302.057 344.690
Forslag til udbytte 50.600 49.900
Egenkapital i alt 1 477.657 519.590
Hensættelse til udskudt skat -7.040 -7.591
Hensatte forpligtelser i alt -7.040 -7.591
Modtagne forudbetalinger fra kunder 27.255 0
Skyldig selskabsskat 0 11.835
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 799.288 648.339
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 826.543 660.174
Gældsforpligtelser i alt 826.543 660.174
Passiver i alt 1.297.160 1.172.173

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 344.690 49.900 519.590
Udloddet ordinært udbytte 0 0 -49.900 -49.900
Årets resultat 0 -42.633 50.600 7.967
Egenkapital ultimo 125.000 302.057 50.600 477.657

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i
balancen anførte.

Der er ikke hensat deriepengeforpligtelser til ledelsen, som deltager aktivt i driften.

3. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om visse særlige poster
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false false false true 01/07/2014 30/06/2015 Ingen bistand REVI-HUSET ApS Porthusvej 7 3490 Kvistgård false true true true 148338972015-07-012016-06-30 148338972015-07-012016-06-300 148338972014-07-012015-06-30 148338972015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 148338972014-07-012015-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 148338972015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 148338972014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 148338972016-06-30 148338972015-06-30 iso4217:DKK