RESTAURANT BØRSEN ApS

Gerritsgade 31

5700 Svendborg


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/05/2016
Launy Sørensen Lindahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRESTAURANT BØRSEN ApS
Gerritsgade 31
5700 Svendborg
CVR-nr:31477867
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorErik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Abildvej 5
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:14257284
P-enhed:1002954504

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 31. december 2015 for Restaurant Børsen ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

 

Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 19/05/2016

Direktion
Launy Sørensen Lindahl
Anne Birgitte LindahlDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Restaurant Børsen ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Restaurant Børsen ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Svendborg, 19/05/2016Nicolai Groth-Christensen
Statsaut. revisor
Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR: 14257284

Ledelsesberetning

 

Selskabets aktivitet består af restaurationsvirksomhed.

 

Årets resultat udviser et overskud på kr. 1.009, hvilket er kr. 449.649 mindre end realiseret i 2014.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

 

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.616.377 og en egenkapital på kr. 1.792.327.

 

Årets resultat for 2016 forventes forøget i forhold til i 2015.

 

Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

GENERELT  OM  INDREGNING  OG  MÅLING

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

NETTOOMSÆTNING

 

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

BRUTTOFORTJENESTE

 

I den eksterne årsrapport har selskabet valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger under betegnelsen bruttofortjeneste.

 

SKAT  AF  ÅRETS  RESULTAT

 

Skat af årets resultat består af regulering af udskudt skatteaktiv.

 

Selskabet er sambeskattet med Lindahl Holding ApS. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til deres skattepligtige indkomst og med fuld fordeling vedrørende skattemæssige underskud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIELLE  ANLÆGSAKTIVER

 

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som anskaffelsessum med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Driftsmateriel - 5 år

 

Mindre nyanskaffelser under kr. 12.800 er afskrevet i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

FINANSIELLE  ANLÆGSAKTIVER

 

Huslejedepositum som er målt til nominel værdi.

 

VAREBEHOLDNINGER

 

Varebeholdninger består af handelsvarer. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

TILGODEHAVENDER

 

Tilgodehavender er målt til nominel værdi.

 

Udskudt skatteaktiv er målt til 22% af forskellen på de regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige værdier af aktiverne. Skatteværdien af underskud til fremførsel er modregnet.

 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

GÆLDSFORPLIGTELSER

 

Gæld er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 5.578.189 6.123.574
Personaleomkostninger 1 -5.291.568 -5.230.082
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -283.117 -295.960
Resultat af ordinær primær drift 3.504 597.532
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 19.196 35.134
Andre finansielle indtægter 1.700 5.558
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -18.863 -35.800
     Andre finansielle omkostninger -677 -834
Ordinært resultat før skat 4.860 601.590
Skat af årets resultat -3.851 -150.932
Årets resultat 1.009 450.658
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 1.009 450.658
I alt 1.009 450.658

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 306.566 179.325
Materielle anlægsaktiver i alt 306.566 179.325
Deposita 450.000 450.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 450.000 450.000
Anlægsaktiver i alt 756.566 629.325
Råvarer og hjælpematerialer 268.936 282.732
Varebeholdninger i alt 268.936 282.732
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 133.479 111.947
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.253.585 939.044
Udskudte skatteaktiver 7.289 11.140
Andre tilgodehavender 212.288 158.714
Periodeafgrænsningsposter 50.110 56.864
Tilgodehavender i alt 1.656.751 1.277.709
Likvide beholdninger 934.124 1.269.020
Omsætningsaktiver i alt 2.859.811 2.829.461
Aktiver i alt 3.616.377 3.458.786

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.667.327 1.666.318
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 2 1.792.327 1.791.318
Leverandører af varer og tjenesteydelser 282.786 217.502
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 887.334 943.132
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 653.930 506.834
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.824.050 1.667.468
Gældsforpligtelser i alt 1.824.050 1.667.468
Passiver i alt 3.616.377 3.458.786

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Lønninger 5.094.145 4.929.267
Administrationshonorarer -150.000 0
Pensioner 128.532 84.589
Andre omkostninger til social sikring 218.891 216.226
  5.291.568 5.230.082

 

2. Egenkapital i alt

  Virksomhedskapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 1.666.318 0 1.791.318
Årets resultat   1.009 0 1.009
Egenkapital ultimo 125.000 1.667.327 0 1.792.327

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelser, kr. 900.000.

 

Selskabet er sambeskattet med Lindahl Holding ApS. Selskabet hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

4. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Selskabets anparter ejes af Lindahl Holding ApS, Gerritsgade 31A, Svendborg.

Anparterne i Lindahl Holding ApS ejes af Launy Sørensen Lindahl, Svendborg.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg 314778672015-01-012015-12-31 314778672015-01-012015-12-311 314778672015-01-012015-12-310 314778672015-01-012015-12-311 314778672014-01-012014-12-31 314778672015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314778672014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314778672015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314778672014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314778672015-12-31 314778672014-12-31 iso4217:DKK