DET RENE KONTOR ApS

Islevdalvej 200, 1

2610 Rødovre


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Onur Karademir
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDET RENE KONTOR ApS
Islevdalvej 200, 1
2610 Rødovre
CVR-nr:26672376
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for Det Rene Kontor ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser de valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelser herfor.

 

Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

 

Årsregnskabet indtilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 


Rødovre, den 31/05/2017

Direktion
Onur Karademir

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har valgt at fravælge revisionen fremadrettet, da selskabet fortsat opfylder betingelserne herfor.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

 

Selskabet formål er at drive handel og industri.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Der er ingen usædvanlige forhold.

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Der er ikke indtruffet nogen betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet for Det Rene Kontor ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden Årsregnskaben aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttoresultat omfatter omsætning af handelsvarer, og som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet og med fradrag af vareforbrug, andre eksterne omkostninger og hjælpematerialer. Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at sammendrage nævnte poster

Andre eksterne omkostninger

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og evt. forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til nominel værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi for  varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

I tilfælde hvor det ikke har været muligt at opgøre varelageret skønnes varelagret af selskabets ledelse til en fornuftig værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af  orpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

 

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 859.725 600.697
Personaleomkostninger -772.826 -565.732
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -15.588 -20.783
Resultat af ordinær primær drift 71.311 14.182
Øvrige finansielle omkostninger -412 -43
Ordinært resultat før skat 70.899 14.139
Skat af årets resultat -15.598 -3.323
Årets resultat 55.301 10.816
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 55.301 10.816
I alt 55.301 10.816

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 46.763 62.351
Materielle anlægsaktiver i alt 46.763 62.351
Deposita 34.665 34.665
Finansielle anlægsaktiver i alt 34.665 34.665
Anlægsaktiver i alt 81.428 97.016
Fremstillede varer og handelsvarer 22.366 30.144
Varebeholdninger i alt 22.366 30.144
Andre tilgodehavender 256.844 210.000
Tilgodehavender i alt 256.844 210.000
Likvide beholdninger 54.949 59.574
Omsætningsaktiver i alt 334.159 299.718
Aktiver i alt 415.587 396.734

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 79.007 23.706
Egenkapital i alt 204.007 148.706
Skyldig selskabsskat 15.598 3.323
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 195.982 244.705
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 211.580 248.028
Gældsforpligtelser i alt 211.580 248.028
Passiver i alt 415.587 396.734
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Onur Karademir Topperne 26,1,13 2620 Albertslund 266723762016-01-012016-12-31 266723762016-01-012016-12-310 266723762015-01-012015-12-31 266723762016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 266723762015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 266723762016-12-31 266723762015-12-31 iso4217:DKK